Elektronisk författningssamling: 2016

660/2016 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter åren 2016–2018, 24.8.2016
659/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2016–2017, 24.8.2016
658/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning , 24.8.2016
657/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om det temporära nationella stöd till ordbruket och trädgårdsodlingen som betalas för år 2015, 23.8.2016
656/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ersättande av skador som drabbat renhushållningen, 23.8.2016
655/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen, 23.8.2016
654/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2016, 22.8.2016
653/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om revision, 19.8.2016
652/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster, 17.8.2016
651/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter, 17.8.2016
650/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av rättshjälpslagen, 17.8.2016
649/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen, 17.8.2016
648/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna, 17.8.2016
647/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret , 17.8.2016
646/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utlänningslagen, 17.8.2016
645/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 och 31 § i lagen om Nationalgalleriet, 16.8.2016
644/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 67 § i universitetslagen, 16.8.2016
643/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 35 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden, 16.8.2016
642/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen, 16.8.2016
641/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 kap. 6 § och 22 kap. 8 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 16.8.2016
640/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 kap. 2 § och 16 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 16.8.2016
639/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 135 § i lagen om placeringsfonder, 16.8.2016
638/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, 16.8.2016
637/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 kap. 5 § och 12 kap. 13 § i kreditinstitutslagen, 16.8.2016
636/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar, 16.8.2016
635/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 191 och 194 § i lagen om sjömanspensioner, 16.8.2016
634/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 128 och 129 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, 16.8.2016
633/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser, 16.8.2016
632/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor, 16.8.2016
631/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 39 a § i lagen om utländska försäkringsbolag, 16.8.2016
630/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen, 16.8.2016
629/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 60 § i lagen om bostadsrättsföreningar, 16.8.2016
628/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 39 § i föreningslagen, 16.8.2016
627/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av stiftelselagen, 16.8.2016
626/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 kap. 10 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag , 16.8.2016
625/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag, 16.8.2016
624/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om andelslag, 16.8.2016
623/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av aktiebolagslagen, 16.8.2016
622/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av revisionslagen, 16.8.2016
621/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättände i kraft av tredje tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen, 16.8.2016
620/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finland och Konungariket Sverige om transport av särskilda avfallsflöden inom ländernas gränsområden, 15.8.2016
619/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna , 15.8.2016
618/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigations Satellite System - GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Republiken Korea, 15.8.2016
617/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen , 9.8.2016
616/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av varumärkeslagen, 9.8.2016
615/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på utter som sker med stöd av dispens under jaktåret 2016–2017, 5.8.2016
614/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2016–2017, 5.8.2016
613/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2016–2017, 5.8.2016
612/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2016–2017, 27.7.2016
611/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2016, 18.7.2016
610/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets beslut om upphävande av inrikesministeriets beslut om de stater och territorier utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism uppfyller villkoren enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism, 18.7.2016
609/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om Gränsbevakningsväsendets avspärrningsband och andra förbudsmarkeringar , 18.7.2016
608/2016 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, om rättshjälpsbyråernas och intressebevakningsbyråernas verksamhetsställen samt om de kommuner för vilkas intressebevakningstjänster rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet ansvarar, 12.7.2016
607/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om produktion av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster, 11.7.2016
606/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem, 11.7.2016
605/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om djursjukdomar och sändande av mikrobstammar, 11.7.2016
604/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om stater och territorier där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism inte uppfyller de internationella förpliktelser som avses i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism, 11.7.2016
603/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus, 11.7.2016
602/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § 3 mom. i statsrådets förordning om miljöskydd, 11.7.2016
601/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om rökrum, 11.7.2016
600/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om radioutrustnings överensstämmelse med kraven, 11.7.2016
599/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om stöd som beviljas ur Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program, 11.7.2016
598/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster, 11.7.2016
597/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försvarsmakten, 11.7.2016
596/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i statsrådets förordning om försvarsmakten, 5.7.2016
595/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om försvarsmaktens militärdräkter och uniformer, 5.7.2016
594/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Penningautomatföreningens penningspel , 4.7.2016
593/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om detaljhandel med tobaksprodukter och motsvarande produkter, 4.7.2016
592/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om standarder och anmälningar i fråga om tobaksprodukter och motsvarande produkter, 4.7.2016
591/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter och relaterade produkter, 4.7.2016
590/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning till konventionen om biologisk mångfald och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och av lagen om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald , 4.7.2016
589/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för finländskt arbete, 1.7.2016
588/2016 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 18 § i arbets- och näringsministeriets förordning om det informationsutbyte som ska tillämpas vid handeln med el och elleveranser , 1.7.2016
587/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2016—2017, 1.7.2016
586/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2016–2019, 1.7.2016
585/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2016–2017, 1.7.2016
584/2016 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer, 1.7.2016
583/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2016—2018 beviljas för spetsprojekt inom välfärd och hälsa, 1.7.2016
582/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser, 1.7.2016
581/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som anges i lagen om samarbete inom företag, 1.7.2016
580/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, och om provisorisk tillämpning av lagen om tillämpning av avtalet, 1.7.2016
579/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, och om provisorisk tillämpning av lagen om tillämpning av avtalet, 1.7.2016
578/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, och om provisorisk tillämpning av lagen om tillämpning av avtalet , 1.7.2016
577/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om Naturresursinstitutet, 1.7.2016
576/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om jord- och skogbruksministeriet, 1.7.2016
575/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om personlig tillämpning inom yrkesinriktad vuxenutbildning , 1.7.2016
574/2016 Suomeksi På svenska
Lag om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus, 1.7.2016
573/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättandande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tredje tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet, 1.7.2016
572/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster, 1.7.2016
571/2016 Suomeksi På svenska
Lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster, 1.7.2016
570/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken, 1.7.2016
569/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 86 a § i markanvändnings- och bygglagen, 1.7.2016
568/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 51 § i vägtrafiklagen, 1.7.2016
567/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av banlagen, 1.7.2016
566/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av landsvägslagen, 1.7.2016
565/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 a § i lagen om kommersiell godstransport på väg, 1.7.2016
564/2016 Suomeksi På svenska
Lag om Utbildningsstyrelsen, 1.7.2016
563/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av yrkeshögskolelagen, 1.7.2016
562/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av universitetslagen, 1.7.2016
561/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bilskattelagen, 1.7.2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.