Elektronisk författningssamling: 2016

760/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer, 6.9.2016
759/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen, 5.9.2016
758/2016 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer , 2.9.2016
757/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Nya Zeeland om luftfart och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 1.9.2016
756/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 och 3 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om taxan enligt 4 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen gällande ersättande av resekostnader för anlitande av specialfordon, 1.9.2016
755/2016 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 49 § i kommunikationsministeriets arbetsordning , 1.9.2016
754/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om berikning av homogeniserad skummjölk med D-vitamin, 1.9.2016
753/2016 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 21 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning, 1.9.2016
752/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 5 till statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen, 31.8.2016
751/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöministeriet, 31.8.2016
750/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Argentina om fritt utövande av förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ och teknisk personal i deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella organisationer och om ikraffträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 31.8.2016
749/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli, 31.8.2016
748/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli, 31.8.2016
747/2016 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ändring av 16 § i republikens presidents förordning om militära grader, tjänstgöringsgrader och försvarsmaktens emblem, 31.8.2016
746/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kemikalielagen, 31.8.2016
745/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten, 31.8.2016
744/2016 Suomeksi På svenska
Lag om produktionsområdet för högklassig utsädespotatis, 31.8.2016
743/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 3 § i kreditinstitutslagen, 31.8.2016
742/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism , 31.8.2016
741/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i lagen om pantlåneinrättningar, 31.8.2016
740/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 a § i lagen om placeringsfonder, 31.8.2016
739/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 31.8.2016
738/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift, 31.8.2016
737/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen, 31.8.2016
736/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om penninginsamlingar, 31.8.2016
735/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster, 31.8.2016
734/2016 Suomeksi På svenska
Lag om gräsrotsfinansiering, 31.8.2016
733/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon , 30.8.2016
732/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet, 30.8.2016
731/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av körkortslagen, 30.8.2016
730/2016 Suomeksi På svenska
Lag om alkolås, 30.8.2016
729/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden, 30.8.2016
728/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen angående tillämpning med avseende å kvinna av vissa stadganden om jäv för domare och fullmäktig, 30.8.2016
727/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, 30.8.2016
726/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om införande av en reform av sökande av ändring i landsbygdsnäringsärenden, 30.8.2016
725/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om mätning av virke, 30.8.2016
724/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 47 b § i lagen om växtförädlarrätt, 30.8.2016
723/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 44 b § i lagen om nyttighetsmodellrätt, 30.8.2016
722/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 43 b § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar, 30.8.2016
721/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 d § i lagen om kollektivmärken, 30.8.2016
720/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 29 b § i firmalagen, 30.8.2016
719/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 a § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, 30.8.2016
718/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 43 c § i mönsterrättslagen, 30.8.2016
717/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 66 c § i patentlagen, 30.8.2016
716/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 43 b § i varumärkeslagen, 30.8.2016
715/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 61 b § i upphovsrättslagen, 30.8.2016
714/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om besvärsnämnden för studiestöd, 30.8.2016
713/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande, 30.8.2016
712/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 32 § i lagen om bildprogram, 30.8.2016
711/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet, 30.8.2016
710/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, 30.8.2016
709/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 a kap. 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 30.8.2016
708/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 35 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, 30.8.2016
707/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 36 § i lagen om handikappförmåner, 30.8.2016
706/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 77 § i folkpensionslagen, 30.8.2016
705/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 125 § i lagen om sjömanspensioner, 30.8.2016
704/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 103 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, 30.8.2016
703/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 124 § i lagen om pension för företagare, 30.8.2016
702/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 57 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk, 30.8.2016
701/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 128 § i lagen om pension för arbetstagare, 30.8.2016
700/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 139 § i pensionslagen för den offentliga sektorn, 30.8.2016
699/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 37 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 30.8.2016
698/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 32 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare, 30.8.2016
697/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 40 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, 30.8.2016
696/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 237 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 30.8.2016
695/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 a § i äktenskapslagen, 30.8.2016
694/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem, 30.8.2016
693/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda, 30.8.2016
692/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 37 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt, 30.8.2016
691/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 243 § i fastighetsbildningslagen, 30.8.2016
690/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stämningsmän, 30.8.2016
689/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 a och 26 § i språklagen, 30.8.2016
688/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av militära rättegångslagen, 30.8.2016
687/2016 Suomeksi På svenska
Lag om införande av lagen om registret över domares bindningar och bisysslor, 30.8.2016
686/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om registret över domares bindningar och bisysslor, 30.8.2016
685/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av statstjänstemannalagen, 30.8.2016
684/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna, 30.8.2016
683/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av rättegångsbalken, 30.8.2016
682/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Ålands förvaltningsdomstol, 30.8.2016
681/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om högsta förvaltningsdomstolen, 30.8.2016
680/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om högsta domstolen, 30.8.2016
679/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen, 30.8.2016
678/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen, 30.8.2016
677/2016 Suomeksi På svenska
Lag om rättegång i försäkringsdomstolen, 30.8.2016
676/2016 Suomeksi På svenska
Lag om nominering av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol, 30.8.2016
675/2016 Suomeksi På svenska
Lag om nämndemän vid tingsrätterna, 30.8.2016
674/2016 Suomeksi På svenska
Lag om domstolspraktik, 30.8.2016
673/2016 Suomeksi På svenska
Domstolslag , 30.8.2016
672/2016 Suomeksi På svenska
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet, 29.8.2016
671/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om beskattningsförfarande , 29.8.2016
670/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster, 29.8.2016
669/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om hemkommun, 29.8.2016
668/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 34 § i medborgarskapslagen, 29.8.2016
667/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 kap. 2 och 3 § i tvångsmedelslagen, 29.8.2016
666/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 kap. 8 och 10 § i konkurslagen, 29.8.2016
665/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster, 29.8.2016
664/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 29.8.2016
663/2016 Suomeksi På svenska
Lag om identitetskort, 29.8.2016
662/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2016 års fastighetsbeskattning, 26.8.2016
661/2016 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om förvaltning av registret över domännamn under toppdomänen ax, 26.8.2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.