Elektronisk författningssamling: 2016

860/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sjölagen, 19.10.2016
859/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om avlägsnande av vrak, 19.10.2016
858/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi, 18.10.2016
857/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 31 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism, 18.10.2016
856/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift, 18.10.2016
855/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 och 45 § i lagen om Finansinspektionen, 18.10.2016
854/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kreditinstitutslagen, 18.10.2016
853/2016 Suomeksi På svenska
Lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare , 18.10.2016
852/2016 Suomeksi På svenska
Lag om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, 18.10.2016
851/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av konsumentskyddslagen, 18.10.2016
850/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i republikens presidents förordning om sättande i kraft av WIPO-fördraget om framföranden och fonogram samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen, 17.10.2016
849/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om bringande i kraft av den internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställande av fonogram samt radioföretag, 17.10.2016
848/2016 Suomeksi På svenska
Statrådets förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget, 17.10.2016
847/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier, 17.10.2016
846/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om sjömanspensioner, 17.10.2016
845/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som föreskrivs i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare, 17.10.2016
844/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2015, 11.10.2016
843/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler , 11.10.2016
842/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets kanslis förordning om ändring av statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli , 11.10.2016
841/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2016–2017, 10.10.2016
840/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser, 10.10.2016
839/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan, 10.10.2016
838/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avslag på ansökningar om vissa stöd, 7.10.2016
837/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet, 7.10.2016
836/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli, 3.10.2016
835/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 120 § i tobakslagen, 3.10.2016
834/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information, 30.9.2016
833/2016 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning , 30.9.2016
832/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn, 30.9.2016
831/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn, 30.9.2016
830/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens regering om finländskt stöd för specialundervisningssektorn, 30.9.2016
829/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa offentliga rättsbiträden och allmänna intressebevakare inom statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt , 30.9.2016
828/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning, 29.9.2016
827/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om en allmän skyldighet att lämna uppgifter, 29.9.2016
826/2016 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt , 29.9.2016
825/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen, 29.9.2016
824/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets arbetsordning, 29.9.2016
823/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Kuba om omstrukturering av Kubas skulder, 29.9.2016
822/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel , 27.9.2016
821/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, 27.9.2016
820/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2016 , 27.9.2016
819/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2016 , 27.9.2016
818/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det multilaterala avtalet M 299 enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 23.9.2016
817/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder, 21.9.2016
816/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om havsplanering, 21.9.2016
815/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om saluföring av utsädespotatis och produktion av potatis inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis , 20.9.2016
814/2016 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering, 20.9.2016
813/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor, 20.9.2016
812/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken, 20.9.2016
811/2016 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning, 14.9.2016
810/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 14.9.2016
809/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att förhindra spridning av infektiös pankreasnekros hos fiskar och salmon alphavirus, 14.9.2016
808/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet , 14.9.2016
807/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare, 13.9.2016
806/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder och om tillämpning av direktivet, 13.9.2016
805/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i banskattelagen, 13.9.2016
804/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 13.9.2016
803/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar, 13.9.2016
802/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 25 § i bränsleavgiftslagen, 13.9.2016
801/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fordonsskattelagen, 13.9.2016
800/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 65 § i bilskattelagen, 13.9.2016
799/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket, 13.9.2016
798/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 47 § i punktskattelagen, 13.9.2016
797/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om skatt för titlar, 13.9.2016
796/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om rundradioskatt, 13.9.2016
795/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder, 13.9.2016
794/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 § i tonnageskattelagen, 13.9.2016
793/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning, 13.9.2016
792/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund, 13.9.2016
791/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 7 § 4 mom. i lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut, 13.9.2016
790/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av skattekontolagen, 13.9.2016
789/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av läkemedelslagen, 13.9.2016
788/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 och 43 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 13.9.2016
787/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta, 13.9.2016
786/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fastighetsskattelagen, 13.9.2016
785/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt, 13.9.2016
784/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lotteriskattelagen, 13.9.2016
783/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva, 13.9.2016
782/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Skatteförvaltningen, 13.9.2016
781/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 13.9.2016
780/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget, 13.9.2016
779/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om källskatt för löntagare från utlandet, 13.9.2016
778/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 13.9.2016
777/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst, 13.9.2016
776/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 13.9.2016
775/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd, 13.9.2016
774/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier, 13.9.2016
773/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av mervärdesskattelagen, 13.9.2016
772/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande, 13.9.2016
771/2016 Suomeksi På svenska
Lag om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, 13.9.2016
770/2016 Suomeksi På svenska
Apoteksskattelag, 13.9.2016
769/2016 Suomeksi På svenska
Lag om skatteuppbörd, 13.9.2016
768/2016 Suomeksi På svenska
Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, 13.9.2016
767/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner, 8.9.2016
766/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet, 7.9.2016
765/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel , 7.9.2016
764/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsområdena för regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet, 7.9.2016
763/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter, 6.9.2016
762/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning, 6.9.2016
761/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp, 6.9.2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.