Elektronisk författningssamling: 2016

960/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 36 § i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser, 17.11.2016
959/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 3 till statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, 17.11.2016
958/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-avfall, 17.11.2016
957/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om de allmänna villkoren för understöd som främjar miljövården, 17.11.2016
956/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt, 17.11.2016
955/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Pensionsskyddscentralen, 17.11.2016
954/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare, 17.11.2016
953/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare, 17.11.2016
952/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare, 17.11.2016
951/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 16 och 16 a § i äktenskapsförordningen, 17.11.2016
950/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 93 § i lagen om sjömanspensioner, 16.11.2016
949/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 82 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, 16.11.2016
948/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 81 § i lagen om pension för företagare, 16.11.2016
947/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 b och 9 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 16.11.2016
946/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn, 16.11.2016
945/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare, 16.11.2016
944/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård, 16.11.2016
943/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 16.11.2016
942/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av hälsoskyddslagen, 16.11.2016
941/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om sjömanspensioner, 16.11.2016
940/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport, 16.11.2016
939/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen, 16.11.2016
938/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet , 16.11.2016
937/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret, 16.11.2016
936/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier, 16.11.2016
935/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om Nationalgalleriet, 16.11.2016
934/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och om tillämpningen av konventionen, 16.11.2016
933/2016 Suomeksi På svenska
Lag om begränsning av utförseln av kulturföremål, 16.11.2016
932/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet, 16.11.2016
931/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av säkerhetsutredningslagen, 16.11.2016
930/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 32 § i arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet, 15.11.2016
929/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen, 15.11.2016
928/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2017, 15.11.2016
927/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om polisen, 15.11.2016
926/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Parisavtalet, 15.11.2016
925/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 15.11.2016
924/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar, 15.11.2016
923/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 § i lagen om strukturstöd till jordbruket, 15.11.2016
922/2016 Suomeksi På svenska
Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017, 15.11.2016
921/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 kap. i polislagen, 15.11.2016
920/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen , 15.11.2016
919/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 34 a kap. i strafflagen, 15.11.2016
918/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om tidpunkten för slutförande av beskattningen av samfund och samfällda förmåner, 14.11.2016
917/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket, 14.11.2016
916/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om jämställdhetsombudsmannen, 14.11.2016
915/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, 14.11.2016
914/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om marin utrustning, 14.11.2016
913/2016 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer, 11.11.2016
912/2016 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer, 11.11.2016
911/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården, 11.11.2016
910/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 kap. 3 § i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information, 11.11.2016
909/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt, 11.11.2016
908/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 9.11.2016
907/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om tillämpning av 1 kap. 1 och 1 a § i sjölagen , 8.11.2016
906/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift, 8.11.2016
905/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2016, transportbidrag för mjölk för 2015 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2016, 7.11.2016
904/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem, 7.11.2016
903/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen , 4.11.2016
902/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Det självständiga Finland 100 år, 3.11.2016
901/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt, 3.11.2016
900/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika, 2.11.2016
899/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen, 2.11.2016
898/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i rättshjälpslagen, 2.11.2016
897/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen, 2.11.2016
896/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om ordningsbotsförfarande, 2.11.2016
895/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om strafforderförfarande, 2.11.2016
894/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot, 2.11.2016
893/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 2 § och 7 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen, 2.11.2016
892/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av förundersökningslagen, 2.11.2016
891/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lönekoefficient för år 2017, 1.11.2016
890/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionsindex för år 2017, 1.11.2016
889/2016 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om jordrättsingenjörernas samarbetsområden, 1.11.2016
888/2016 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning hovrätternas sammanträdesplatser, 1.11.2016
887/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2015, 31.10.2016
886/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om hälsoövervakning av djur och om bekämpning av djursjukdomar vid artificiell reproduktion av djur, 31.10.2016
885/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om dagsbotens belopp, 31.10.2016
884/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om säkerhetsskydd i statsrådet, 31.10.2016
883/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog, 27.10.2016
882/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg, 27.10.2016
881/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa författningar om ämnen som kommer i beröring med livsmedel, 27.10.2016
880/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel, 27.10.2016
879/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler , 26.10.2016
878/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen, 26.10.2016
877/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om säkerhetsvisitation och hållande i förvar som utförs av ordningsvakt , 26.10.2016
876/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om utbildning för utbildare i användning av maktmedel, skytteinstruktörsutbildning och utbildning för utbildare av ordningsvakter, 26.10.2016
875/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om väktares och ordningsvakters dräkt och ordningsvakters igenkänningstecken, 26.10.2016
874/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster , 26.10.2016
873/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om delegationen för säkerhetsbranschen , 26.10.2016
872/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om utbildningen och dräkten för personer som tillfälligt sköter väktaruppgifter i polisens förvaringslokaler, 26.10.2016
871/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen, 24.10.2016
870/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 28 § i statstjänstemannaförordningen, 24.10.2016
869/2016 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer, 20.10.2016
868/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen, 20.10.2016
867/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om justitieministeriet, 20.10.2016
866/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om placering av domartjänster som kräver särskilda språkkunskaper, 20.10.2016
865/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om förvaltningsdomstolarnas placeringsorter och domkretsar , 20.10.2016
864/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om hovrätternas placeringsorter och domkretsar , 20.10.2016
863/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet, 19.10.2016
862/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 § i fartygsregisterlagen, 19.10.2016
861/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten, 19.10.2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.