Elektronisk författningssamling: 2016

1160/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om Migrationsverket, 20.12.2016
1159/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi, 20.12.2016
1158/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 och 26 § i lagen om lönegaranti för sjömän , 20.12.2016
1157/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lönegarantilagen, 20.12.2016
1156/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, 20.12.2016
1155/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket, 20.12.2016
1154/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, 20.12.2016
1153/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av livsmedelslagen, 20.12.2016
1152/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 137 och 143 § i mervärdesskattelagen, 20.12.2016
1151/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen, 20.12.2016
1150/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen, 20.12.2016
1149/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka kostnader för behandling med läkemedel med stöd av 5 kap. 5 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen ersätts med 65 eller 100 procent, 20.12.2016
1148/2016 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer, 19.12.2016
1147/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ska vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna, 19.12.2016
1146/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av arkivlagen, 19.12.2016
1145/2016 Suomeksi På svenska
Lag om Riksarkivet, 19.12.2016
1144/2016 Suomeksi På svenska
Lag om tryckbärande anordningar, 19.12.2016
1143/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 44 kap. 11 § i strafflagen, 19.12.2016
1142/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 19.12.2016
1141/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven, 19.12.2016
1140/2016 Suomeksi På svenska
Lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven, 19.12.2016
1139/2016 Suomeksi På svenska
Lag om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, 19.12.2016
1138/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om mätinstrument, 19.12.2016
1137/2016 Suomeksi På svenska
Lag om marknadskontrollen av vissa produkter, 19.12.2016
1136/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper, 19.12.2016
1135/2016 Suomeksi På svenska
Elsäkerhetslag, 19.12.2016
1134/2016 Suomeksi På svenska
Hissäkerhetslag, 19.12.2016
1133/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen, 19.12.2016
1132/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av strafflagen, 19.12.2016
1131/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna från 2010 till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen, 19.12.2016
1130/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang, 16.12.2016
1129/2016 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning, 16.12.2016
1128/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriet , 16.12.2016
1127/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer, 16.12.2016
1126/2016 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten, 16.12.2016
1125/2016 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen, 16.12.2016
1124/2016 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner, 16.12.2016
1123/2016 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om den effektiva räntan på konsumentkrediter, 16.12.2016
1122/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de arvoden som ökar pensionen för kommunalveterinärer, 16.12.2016
1121/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 16.12.2016
1120/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2017, 16.12.2016
1119/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2017, 16.12.2016
1118/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet, 16.12.2016
1117/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster, 16.12.2016
1116/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om avstående från rättelse av inkomstbeskattningen, 15.12.2016
1115/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal, 15.12.2016
1114/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006, 15.12.2016
1113/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om rökrum, 15.12.2016
1112/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter, 15.12.2016
1111/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 § i barnskyddslagen, 15.12.2016
1110/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om främjande av integration, 15.12.2016
1109/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 15.12.2016
1108/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 a § och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om utkomststöd , 15.12.2016
1107/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomststöd, 15.12.2016
1106/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 15.12.2016
1105/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Utbildningsfonden, 15.12.2016
1104/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd, 15.12.2016
1103/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, 15.12.2016
1102/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 och 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 15.12.2016
1101/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 57 b och 102 § i läkemedelslagen, 15.12.2016
1100/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 15.12.2016
1099/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott, 14.12.2016
1098/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om användning av betalningar och återbäringar till betalning av skatter, 14.12.2016
1097/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid, 14.12.2016
1096/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2017, 14.12.2016
1095/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter, 14.12.2016
1094/2016 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2017, 14.12.2016
1093/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av Parisavtalet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen , 14.12.2016
1092/2016 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiften för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2017–2018, 14.12.2016
1091/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter, 14.12.2016
1090/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön, 14.12.2016
1089/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas, 14.12.2016
1088/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Naturresursinstitutet, 14.12.2016
1087/2016 Suomeksi På svenska
Lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder, 14.12.2016
1086/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen, 14.12.2016
1085/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet, 14.12.2016
1084/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd, 14.12.2016
1083/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex, 14.12.2016
1082/2016 Suomeksi På svenska
Lag om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner, 14.12.2016
1081/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 14.12.2016
1080/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen, 14.12.2016
1079/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om el- och naturgasnätsavgifter, 14.12.2016
1078/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av konkurrenslagen, 14.12.2016
1077/2016 Suomeksi På svenska
Lag om konkurrensrättsligt skadestånd, 14.12.2016
1076/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 23 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 14.12.2016
1075/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk, 14.12.2016
1074/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter, 14.12.2016
1073/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om plantmaterial, 14.12.2016
1072/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statskontoret, 14.12.2016
1071/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tobaksaccis, 13.12.2016
1070/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen, 13.12.2016
1069/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan, 13.12.2016
1068/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av miljöskyddslagen, 13.12.2016
1067/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016, 13.12.2016
1066/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare, 13.12.2016
1065/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 c § i lagen om beskattningsförfarande, 13.12.2016
1064/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av mervärdesskattelagen, 13.12.2016
1063/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden , 13.12.2016
1062/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov, 13.12.2016
1061/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av aravalagen, 13.12.2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.