Elektronisk författningssamling: 2016

1360/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av 2 § i statsrådets förordning om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 30.12.2016
1359/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av 3 § i statsrådets förordning om källskatt på ränteinkomst, 30.12.2016
1358/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd, 30.12.2016
1357/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om beskattningsförfarande, 30.12.2016
1356/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om mervärdesskatten, 30.12.2016
1355/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, 30.12.2016
1354/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift, 30.12.2016
1353/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2017, 30.12.2016
1352/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Polisyrkeshögskolan, 30.12.2016
1351/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om förhandsröstningsställen i utlandet och i landskapet Åland vid kommunalvalet 2017, 30.12.2016
1350/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i aravabegränsningslagen, 30.12.2016
1349/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, 30.12.2016
1348/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov, 30.12.2016
1347/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 42 § i socialvårdslagen, 30.12.2016
1346/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, 30.12.2016
1345/2016 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, 30.12.2016
1344/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, 30.12.2016
1343/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 30.12.2016
1342/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 30.12.2016
1341/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen , 30.12.2016
1340/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 150 § i kommunallagen, 30.12.2016
1339/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart, 30.12.2016
1338/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av energieffektivitetslagen, 30.12.2016
1337/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 57 § i järnvägslagen , 30.12.2016
1336/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling, 30.12.2016
1335/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåren 2016—2018, 29.12.2016
1334/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård , 29.12.2016
1333/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om Räddningsinstitutet, 29.12.2016
1332/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryska federationens transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik , 29.12.2016
1331/2016 Suomeksi På svenska
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor, 29.12.2016
1330/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes, 29.12.2016
1329/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel, 29.12.2016
1328/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske, 29.12.2016
1327/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information, 29.12.2016
1326/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentral, 29.12.2016
1325/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan, 29.12.2016
1324/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter, 29.12.2016
1323/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 29.12.2016
1322/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare, 29.12.2016
1321/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 47 § i inkomstskattelagen , 29.12.2016
1320/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva , 29.12.2016
1319/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om beskattningsförfarande , 29.12.2016
1318/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen , 29.12.2016
1317/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning, 29.12.2016
1316/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 28 § i lagen om privata säkerhetstjänster, 29.12.2016
1315/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning , 29.12.2016
1314/2016 Suomeksi På svenska
Statsbudgeten för 2017, 29.12.2016
1313/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice, 29.12.2016
1312/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lotsningslagen, 29.12.2016
1311/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lag om statsbidrag till privata arkiv, 29.12.2016
1310/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om hästtävlingar, 29.12.2016
1309/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 och 21 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, 29.12.2016
1308/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig, 29.12.2016
1307/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om rehabilitering av frontveteraner, 29.12.2016
1306/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 29.12.2016
1305/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om Institutet för de inhemska språken, 29.12.2016
1304/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 23 § i lagen om fritt bildningsarbete, 29.12.2016
1303/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 26 § i ungdomslagen, 29.12.2016
1302/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om extra pension för idrottsutövare, 29.12.2016
1301/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i idrottslagen, 29.12.2016
1300/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om Centret för konstfrämjande, 29.12.2016
1299/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 29 § i lagen om Nationalgalleriet, 29.12.2016
1298/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om ombildning av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse, 29.12.2016
1297/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om främjande av filmkonsten, 29.12.2016
1296/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i teater- och orkesterlagen, 29.12.2016
1295/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i museilagen, 29.12.2016
1294/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i statsunderstödslagen, 29.12.2016
1293/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 29.12.2016
1292/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lotteriskattelagen, 29.12.2016
1291/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 5 a § i lagen om biblioteket för synskadade, 29.12.2016
1290/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport, 29.12.2016
1289/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om penningautomatunderstöd, 29.12.2016
1288/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel, 29.12.2016
1287/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 kap. 16 a § i strafflagen, 29.12.2016
1286/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lotterilagen, 29.12.2016
1285/2016 Suomeksi På svenska
Ungdomslag , 29.12.2016
1284/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2016/1686 om införande av ytterligare restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som har samröre med dem, 28.12.2016
1283/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Zambia om stödprogrammet för programmet för utvidgad social trygghet i Zambia, 28.12.2016
1282/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner, 28.12.2016
1281/2016 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Riksarkivets prestationer, 28.12.2016
1280/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli, 28.12.2016
1279/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 29 kap. 4 a § i strafflagen, 28.12.2016
1278/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 a § i lagen om utkomststöd, 28.12.2016
1277/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om ersättning för utbildning, 28.12.2016
1276/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 kap. 4 § och 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 28.12.2016
1275/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 kap. 4 a § i sjukförsäkringslagen, 28.12.2016
1274/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, 28.12.2016
1273/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 28.12.2016
1272/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 39 och 40 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, 28.12.2016
1271/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om handikappförmåner, 28.12.2016
1270/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, 28.12.2016
1269/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 28.12.2016
1268/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i lagen om frontmannapension, 28.12.2016
1267/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 och 32 § i lagen om garantipension, 28.12.2016
1266/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om införande av folkpensionslagen, 28.12.2016
1265/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av folkpensionslagen, 28.12.2016
1264/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem, 28.12.2016
1263/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen, 28.12.2016
1262/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd, 28.12.2016
1261/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i lagen om Keva, 28.12.2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.