Elektronisk författningssamling: 2016

160/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, 14.3.2016
159/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 10.3.2016
158/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Uno Cygnaeus och folkbildningen, 7.3.2016
157/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om delegationen för samhälls- och företagsansvar , 7.3.2016
156/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga 1 i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2015 , 7.3.2016
155/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel , 3.3.2016
154/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården , 1.3.2016
153/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården , 1.3.2016
152/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2016 , 1.3.2016
151/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2015, 1.3.2016
150/2016 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2016 ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster, 29.2.2016
149/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor , 29.2.2016
148/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 5 och 25 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor, 29.2.2016
147/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av 24 § 9 punkten i jaktförordningen, 29.2.2016
146/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 29.2.2016
145/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik , 26.2.2016
144/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen, 25.2.2016
143/2016 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi, 25.2.2016
142/2016 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar, 25.2.2016
141/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om offentlig tillsyn underställda vattenundersökningsanstalter, 25.2.2016
140/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut, 24.2.2016
139/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Sjömanspensionskassans och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts bokslut och koncernbokslut, 24.2.2016
138/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut, 24.2.2016
137/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis, 23.2.2016
136/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter, 23.2.2016
135/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd, 23.2.2016
134/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat, 23.2.2016
133/2016 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om skötseln av de uppgifter i landskapet Åland som hör till det utbetalande organet för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), 23.2.2016
132/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utlänningslagen, 23.2.2016
131/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion, 22.2.2016
130/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare, 22.2.2016
129/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen , 22.2.2016
128/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i en överenskommelse om ändring av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen, 22.2.2016
127/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 48 f § i lagen om grundläggande utbildning, 22.2.2016
126/2016 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av svetsbart armeringsstål och armeringsnät, 19.2.2016
125/2016 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för svetsbart armeringsstål och armeringsnät, 19.2.2016
124/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön år 2016, 19.2.2016
123/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottenhavet år 2016, 19.2.2016
122/2016 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om ändring av 41 § i miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning, 18.2.2016
121/2016 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten, 16.2.2016
120/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2016, 15.2.2016
119/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen, 15.2.2016
118/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten, 12.2.2016
117/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren, 8.2.2016
116/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning , 8.2.2016
115/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016, 8.2.2016
114/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket, 8.2.2016
113/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändring i avtalet om Internationella Valutafonden, 8.2.2016
112/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av förordning (EU) nr 204/2011, 5.2.2016
111/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, 3.2.2016
110/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information , 3.2.2016
109/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, 3.2.2016
108/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik, 3.2.2016
107/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 40 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 3.2.2016
106/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart, 3.2.2016
105/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 a § i sjöarbetstidslagen, 3.2.2016
104/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i arbetstidslagen, 3.2.2016
103/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 kap. 2 § i lagen om sjöarbetsavtal, 3.2.2016
102/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 kap. 1 a § i arbetsavtalslagen, 3.2.2016
101/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 och 14 § i lagen om Folkpensionsanstalten, 3.2.2016
100/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 3.2.2016
99/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar, 3.2.2016
98/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om pensionsstiftelser, 3.2.2016
97/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor, 3.2.2016
96/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 3.2.2016
95/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 och 9 a § i patientskadelagen, 3.2.2016
94/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 62 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, 3.2.2016
93/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 74 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 3.2.2016
92/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 34 och 38 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, 3.2.2016
91/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 3.2.2016
90/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om vuxenutbildningsstöd, 3.2.2016
89/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 kap. 4 § och 4 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 3.2.2016
88/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 och 33 § i lagen om handikappförmåner, 3.2.2016
87/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete, 3.2.2016
86/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, 3.2.2016
85/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om garantipension, 3.2.2016
84/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av folkpensionslagen, 3.2.2016
83/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier, 3.2.2016
82/2016 Suomeksi På svenska
Lag om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn, 3.2.2016
81/2016 Suomeksi På svenska
Pensionslag för den offentliga sektorn, 3.2.2016
80/2016 Suomeksi På svenska
Lag om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner, 3.2.2016
79/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om sjömanspensioner, 3.2.2016
78/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner, 3.2.2016
77/2016 Suomeksi På svenska
Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare, 3.2.2016
76/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare, 3.2.2016
75/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare, 3.2.2016
74/2016 Suomeksi På svenska
Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för företagare, 3.2.2016
73/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för företagare, 3.2.2016
72/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för företagare, 3.2.2016
71/2016 Suomeksi På svenska
Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare, 3.2.2016
70/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare, 3.2.2016
69/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare, 3.2.2016
68/2016 Suomeksi På svenska
Lag om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd, 2.2.2016
67/2016 Suomeksi På svenska
Lag om finansiering av statens pensionsskydd, 2.2.2016
66/2016 Suomeksi På svenska
Lag om Keva, 2.2.2016
65/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om medicinsk forskning , 1.2.2016
64/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor, 1.2.2016
63/2016 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen, 1.2.2016
62/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i luftfartslagen, 1.2.2016
61/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av luftfartslagen , 1.2.2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.