Elektronisk författningssamling: 2016

260/2016 Suomeksi På svenska
Tilläggsbudgeten för 2016, 15.4.2016
259/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om vissa fiskebegränsningar i Saimen, 15.4.2016
258/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer , 13.4.2016
257/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier, 13.4.2016
256/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag, 13.4.2016
255/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 13.4.2016
254/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om assisterad befruktning, 13.4.2016
253/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i religionsfrihetslagen, 13.4.2016
252/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet, 13.4.2016
251/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster, 13.4.2016
250/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap, 13.4.2016
249/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av äktenskapslagen, 13.4.2016
248/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om gränser och villkor för Forststyrelsens upplåning , 13.4.2016
247/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Forststyrelsen, 13.4.2016
246/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 13.4.2016
245/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling, 13.4.2016
244/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlig upphandling, 13.4.2016
243/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal, 13.4.2016
242/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 74 § i banlagen, 13.4.2016
241/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 84 § i landsvägslagen, 13.4.2016
240/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 § i lagen om skydd för växters sundhet, 13.4.2016
239/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i handelsregisterlagen, 13.4.2016
238/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om statsbudgeten, 13.4.2016
237/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet, 13.4.2016
236/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 45 § i lagen om fiske, 13.4.2016
235/2016 Suomeksi På svenska
Lag om statens skogsbruksaktiebolag, 13.4.2016
234/2016 Suomeksi På svenska
Lag om Forststyrelsen, 13.4.2016
233/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen, 12.4.2016
232/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 12.4.2016
231/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen, 12.4.2016
230/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare, 12.4.2016
229/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i viltskadelagen, 12.4.2016
228/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador, 12.4.2016
227/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, 12.4.2016
226/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande, 12.4.2016
225/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift, 8.4.2016
224/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt för skatteår 2015, om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2015, om förfallodagen för skogsvårdsavgift i landskapet Åland för år 2015 samt om förfallodagar för fastighetsskatten för 2016, 6.4.2016
223/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 21 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2015, 6.4.2016
222/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2015 , 6.4.2016
221/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2015 , 6.4.2016
220/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Nepal om tekniskt stöd till undervisningssektorn i Nepal , 5.4.2016
219/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämd ersättning skördeskador som inträffat 2015, 5.4.2016
218/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 3 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs, 5.4.2016
217/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser, 4.4.2016
216/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet, 4.4.2016
215/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Skatteförvaltningen, 4.4.2016
214/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Eino Leino, 1.4.2016
213/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för Finlands presidenter 2016, 1.4.2016
212/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel , 1.4.2016
211/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner , 1.4.2016
210/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer, 1.4.2016
209/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning, 1.4.2016
208/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna , 1.4.2016
207/2016 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om extra konstnärspensioner, 30.3.2016
206/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut, 24.3.2016
205/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 10 och 11 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut, 24.3.2016
204/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av levande djur, 24.3.2016
203/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor, 24.3.2016
202/2016 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer, 24.3.2016
201/2016 Suomeksi På svenska
Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning , 23.3.2016
200/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artiklarna 8 och 39 i konventionen om vägtrafik, 23.3.2016
199/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program, 23.3.2016
198/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i statsrådets förordning om återvinning av bensinångor vid distributionsstationer, 23.3.2016
197/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 3 § i lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser, 23.3.2016
196/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen, 23.3.2016
195/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av naturvårdslagen, 23.3.2016
194/2016 Suomeksi På svenska
Lag om extra konstnärspensioner, 23.3.2016
193/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 35 § i statstjänstemannalagen, 23.3.2016
192/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal, 23.3.2016
191/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, 23.3.2016
190/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av skjutvapenlagen, 23.3.2016
189/2016 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning, 22.3.2016
188/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel , 22.3.2016
187/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler, 22.3.2016
186/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 27 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande, 22.3.2016
185/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning, 22.3.2016
184/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen, 22.3.2016
183/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i semesterlagen för sjömän , 22.3.2016
182/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av semesterlagen, 22.3.2016
181/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen, 22.3.2016
180/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk, 22.3.2016
179/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning , 21.3.2016
178/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2016 , 21.3.2016
177/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om registret över rättstolkar, 21.3.2016
176/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen, 21.3.2016
175/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder, 21.3.2016
174/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om fortsättning av överenskommelsen med Moçambiques regering om finländskt stöd för programmet för undervisningssektorn, 18.3.2016
173/2016 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och samman-trädesplatser, 17.3.2016
172/2016 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning, 15.3.2016
171/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande , 15.3.2016
170/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter, 15.3.2016
169/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om förtroendenätet för leverantörer av tjänster för stark autentisering, 15.3.2016
168/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 14.3.2016
167/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 14.3.2016
166/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen, 14.3.2016
165/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilaga IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika, 14.3.2016
164/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten , 14.3.2016
163/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om hälsoövervakning av djur och om bekämpning av djursjukdomar vid artificiell reproduktion av djur , 14.3.2016
162/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet, 14.3.2016
161/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 6 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet, 14.3.2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.