Elektronisk författningssamling: 2016

360/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel , 23.5.2016
359/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om Förvaltningens IT-central, 23.5.2016
358/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i polisförvaltningsförordningen, 23.5.2016
357/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 och 7 kap. i tvångsmedelslagen, 23.5.2016
356/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen, 23.5.2016
355/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter om finanskonton , 19.5.2016
354/2016 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets meddelande om organ som främjar och stöder likabehandlingen av anställda inom Europeiska unionen och deras familjemedlemmar i Finland, 17.5.2016
353/2016 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader, 17.5.2016
352/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 16.5.2016
351/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, 16.5.2016
350/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel , 13.5.2016
349/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2016, 13.5.2016
348/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillämpning av nationella fiskebestämmelser inom Torneälvens fiskeområde, 13.5.2016
347/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket i Bottniska viken och Simo älv, 13.5.2016
346/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Nepal om Finlands stöd till tredje fasen i vattenförsörjningsprojektet, 11.5.2016
345/2016 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning , 11.5.2016
344/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland, 10.5.2016
343/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande sättande i kraft av en överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen och ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser, som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen, 9.5.2016
342/2016 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 1 § i kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik, 6.5.2016
341/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning, 6.5.2016
340/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av 4 § i inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer, 6.5.2016
339/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av 3 § i utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer , 6.5.2016
338/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringen som hör till området för lagstiftningen, 6.5.2016
337/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets beslut om avslag av ansökningar om vissa stöd, 4.5.2016
336/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om statens köttbesiktningspersonal, 4.5.2016
335/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om livsmedelstillsyn, 4.5.2016
334/2016 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ändring av 18 § i förordningen angående instiftande av Finlands Lejons orden, 4.5.2016
333/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet, 4.5.2016
332/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utlänningslagen, 4.5.2016
331/2016 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering, 3.5.2016
330/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om producentorganisationer, 3.5.2016
329/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter, 3.5.2016
328/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 89 och 108 § i avfallslagen, 3.5.2016
327/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av miljöskyddslagen, 3.5.2016
326/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om energicertifikat för byggnader, 3.5.2016
325/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i språklagen, 3.5.2016
324/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om preskription av skulder, 3.5.2016
323/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utsökningsbalken, 3.5.2016
322/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 7 § i statsrådets förordning om universiteten, 2.5.2016
321/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft samarbetsavtal om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge, 2.5.2016
320/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 54 och 87 § i lagen om främjande av integration, 29.4.2016
319/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om Tullens organisation, 29.4.2016
318/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 5 § 4 mom. i lagen om kosmetiska produkter, 29.4.2016
317/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 kap. 4 b § och 46 kap. 14 § i strafflagen, 29.4.2016
316/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av gränsbevakningslagen, 29.4.2016
315/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 21 § i polislagen, 29.4.2016
314/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 6 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget, 29.4.2016
313/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter, 29.4.2016
312/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet, 29.4.2016
311/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av punktskattelagen, 29.4.2016
310/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Tullen, 29.4.2016
309/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 13 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen, 29.4.2016
308/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi, 29.4.2016
307/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns, 29.4.2016
306/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 63 § i bilskattelagen, 29.4.2016
305/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av mervärdesskattelagen, 29.4.2016
304/2016 Suomeksi På svenska
Tullag, 29.4.2016
303/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter vassbuk och strömming på södra Bottenhavet år 2016, 29.4.2016
302/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 231 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet, 28.4.2016
301/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om redovisning av den avgift som skall användas för främjande av arbetarskyddet, 28.4.2016
300/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om klienthandlingar inom socialvården, 28.4.2016
299/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 e § i en lag om ändring av lagen om utkomststöd, 28.4.2016
298/2016 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 14 a § i lagen om utkomststöd, 28.4.2016
297/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av barnskyddslagen, 28.4.2016
296/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om privat socialservice , 28.4.2016
295/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 § i adoptionslagen, 28.4.2016
294/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 och 17 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre , 28.4.2016
293/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 c § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt , 28.4.2016
292/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av socialvårdslagen, 28.4.2016
291/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 122 § i utlänningslagen, 28.4.2016
290/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården , 28.4.2016
289/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården, 28.4.2016
288/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 10 § i socialvårdslagen, 28.4.2016
287/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården, 28.4.2016
286/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter, 27.4.2016
285/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervakad provtagning och laboratorieundersökningar inom utsädesproduktionen, 27.4.2016
284/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av 2 § i inrikesministeriets förordning om färgsättning och emblem på polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon, 27.4.2016
283/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 27.4.2016
282/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2016 , 26.4.2016
281/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om tjänstledighet som skall beviljas på grund av tjänstgöring inom Europeiska unionen, 26.4.2016
280/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om anordnande av studentexamen , 26.4.2016
279/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret, 26.4.2016
278/2016 Suomeksi På svenska
Lag om anmälda organ för vissa produktgrupper, 25.4.2016
277/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av informationssamhällsbalken, 25.4.2016
276/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur, 25.4.2016
275/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 7 § 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djupfrysta livsmedel , 20.4.2016
274/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2016 , 20.4.2016
273/2016 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om det informationsutbyte som ska tillämpas vid handeln med el och elleveranser, 20.4.2016
272/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 14 och 17 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen, 20.4.2016
271/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårds-bruk, 20.4.2016
270/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, 20.4.2016
269/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2016 för biodling enligt antalet bisamhällen , 19.4.2016
268/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om barndagvård, 19.4.2016
267/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2016—2019 beviljas för byggande av kommunalteknik i bostadsområden, 19.4.2016
266/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk, 18.4.2016
265/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om samarbete om beredskap för och insatser vid förorening av den marina miljön genom olja i Arktis, 18.4.2016
264/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om bekämpning av rotticka, 18.4.2016
263/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk, 18.4.2016
262/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringen av överenskommelsen med Ryssland om övergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland, 18.4.2016
261/2016 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om utmärkning av naturskyddsområden i terrängen, 15.4.2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.