Elektronisk författningssamling: 2016

460/2016 Suomeksi På svenska
Trafikförsäkringslag, 21.6.2016
459/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om sammanslagning av Juankoski och Kuopio städer, 20.6.2016
458/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om kompetensbrev för laddare, 20.6.2016
457/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper , 20.6.2016
456/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken, 20.6.2016
455/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare, 17.6.2016
454/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 86 b § i utlänningslagen, 17.6.2016
453/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 52 b § i arbetarskyddslagen, 17.6.2016
452/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande, 17.6.2016
451/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter, 17.6.2016
450/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 a och 5 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft, 17.6.2016
449/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, 17.6.2016
448/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 kap. i arbetsavtalslagen, 17.6.2016
447/2016 Suomeksi På svenska
Lag om utstationering av arbetstagare, 17.6.2016
446/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 16.6.2016
445/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 16.6.2016
444/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar, 16.6.2016
443/2016 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring och temporär ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen, 16.6.2016
442/2016 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens körkort och körtillstånd, 16.6.2016
441/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 15.6.2016
440/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 15.6.2016
439/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan, 14.6.2016
438/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om fondprospekt, 14.6.2016
437/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet, 14.6.2016
436/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets arbetsordning, 14.6.2016
435/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Moçambiques regering om finländskt stöd för programmet för landsbygdsutveckling, 14.6.2016
434/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare, 13.6.2016
433/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel , 13.6.2016
432/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen, 13.6.2016
431/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster, 13.6.2016
430/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade, 10.6.2016
429/2016 Suomeksi På svenska
Lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet , 8.6.2016
428/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Serbien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella organisationer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 8.6.2016
427/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet, 8.6.2016
426/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet, 8.6.2016
425/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet, 8.6.2016
424/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik och om tillämpning av överenskommelsen, 7.6.2016
423/2016 Suomeksi På svenska
Lag om laddare, 7.6.2016
422/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 33 och 34 § i jaktlagen , 7.6.2016
421/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken, 7.6.2016
420/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen, 7.6.2016
419/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen , 7.6.2016
418/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av jordabalken, 7.6.2016
417/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2014—2015, 6.6.2016
416/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om kraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen, 6.6.2016
415/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i yrkeshögskolelagen, 6.6.2016
414/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i universitetslagen, 6.6.2016
413/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor, 6.6.2016
412/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser, 6.6.2016
411/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner, 6.6.2016
410/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 6.6.2016
409/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 6.6.2016
408/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av postlagen , 6.6.2016
407/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 kap. i kyrkolagen, 6.6.2016
406/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång, 3.6.2016
405/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om tillfälliga undantagsåtgärder för nationella stöd till grisköttproducenter och mjölkproducenter i Södra Finland år 2015, 3.6.2016
404/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om tillfälliga undantagsåtgärder för stöd till griskött- och mjölkproducenter år 2015, 3.6.2016
403/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävandet av statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter vassbuk och strömming på södra Bottenhavet år 2016, 3.6.2016
402/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för tidningspressen, 3.6.2016
401/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om en välavvägd strategi för bullerhantering på flygplatser , 31.5.2016
400/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2015, 31.5.2016
399/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman, 31.5.2016
398/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och dess fakultativa protokoll, 31.5.2016
397/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter, 30.5.2016
396/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om sammanslagning av Rääkkylä kommun och Kitee stad, 30.5.2016
395/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om förkastande av en framställning om sammanslagning av Vimpeli kommun och Alajärvi stad, 30.5.2016
394/2016 Suomeksi På svenska
Lag om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald, 30.5.2016
393/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald, 30.5.2016
392/2016 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om ändring av 2 § i miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter, 27.5.2016
391/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Förenade Republiken Tanzanias regering om finländskt stöd till utvecklingsprojekt som gäller förbättring av elnätet i Dar es Salaam, 27.5.2016
390/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storleken av det yrkesexamensstipendium som avses i lagen om Utbildningsfonden, 26.5.2016
389/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler, 26.5.2016
388/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som uppstår på grund av elektromagnetiska fält, 26.5.2016
387/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-2, VI och XI-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i tillägget till bilagan samt ändringar i 2011 års ESP-kod som anknyter till konventionen. , 26.5.2016
386/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av avtalet med Uzbekistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 26.5.2016
385/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om bostadssparpremier, 26.5.2016
384/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 och 209 § i miljöskyddslagen, 26.5.2016
383/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § och bilaga 1 i statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt, 25.5.2016
382/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2016—2018 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa, 25.5.2016
381/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, 25.5.2016
380/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om vissa regleringar av vattenägor, 25.5.2016
379/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om ägoreglering i gränskommunerna, 25.5.2016
378/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift, 25.5.2016
377/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 5 § i lagen om köpeskillingsregister över fastigheter, 25.5.2016
376/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 och 7 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster, 25.5.2016
375/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i fastighetsregisterlagen, 25.5.2016
374/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen, 25.5.2016
373/2016 Suomeksi På svenska
Lag om fristående tillandningars upphörande som fastigheter, 25.5.2016
372/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Fintoto Oy:s penningspel , 24.5.2016
371/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 24.5.2016
370/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel, 24.5.2016
369/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om anordnande av Fintoto Oy:s penningspel, 24.5.2016
368/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vietnam om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller ständiga representationer vid internationella organisationer , 24.5.2016
367/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Serbien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid mellanstatliga internationella organisationer, 24.5.2016
366/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Israel om förvärvsarbete för familjemedlemmar till en medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning, 24.5.2016
365/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Brasilien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, militär, administrativ och teknisk personal, 24.5.2016
364/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Argentina om fritt utövande av förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ och teknisk personal i deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella organisationer, 24.5.2016
363/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av körkortslagen, 24.5.2016
362/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion, 24.5.2016
361/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av vallagen, 24.5.2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.