Elektronisk författningssamling: 2016

560/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 38 och 38 a § i lagen om försvarsmakten, 1.7.2016
559/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Försvarshögskolan, 1.7.2016
558/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 217 § i informationssamhällsbalken, 1.7.2016
557/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, 1.7.2016
556/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland, 1.7.2016
555/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om tobaksaccis, 1.7.2016
554/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen, 1.7.2016
553/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet, 1.7.2016
552/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i hälso- och sjukvårdslagen, 1.7.2016
551/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 1.7.2016
550/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 54 b § i läkemedelslagen, 1.7.2016
549/2016 Suomeksi På svenska
Tobakslag , 1.7.2016
548/2016 Suomeksi På svenska
Lag om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården, 1.7.2016
547/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 32 § i punktskattelagen, 1.7.2016
546/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat, 1.7.2016
545/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i skattekontolagen, 1.7.2016
544/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 165 § i mervärdesskattelagen, 1.7.2016
543/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i blodtjänstlagen , 1.7.2016
542/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 a § i lagen om förskottsuppbörd , 1.7.2016
541/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 56 b § i lagen om överlåtelseskatt, 1.7.2016
540/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 93 a § i lagen om beskattningsförfarande, 1.7.2016
539/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården, 1.7.2016
538/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster, 1.7.2016
537/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism, 1.7.2016
536/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 a kap. 1 § i jordabalken, 1.7.2016
535/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen , 1.7.2016
534/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, 1.7.2016
533/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer, 1.7.2016
532/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 1.7.2016
531/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 1.7.2016
530/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 33 c § i inkomstskattelagen, 1.7.2016
529/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 1.6.2016
528/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 kap. 6 § i kreditinstitutslagen, 1.7.2016
527/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 22 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1.7.2016
526/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 a och 150 § i lagen om placeringsfonder, 1.7.2016
525/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 7 kap. i lagen om investeringstjänster, 1.7.2016
524/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringsförmedling, 1.7.2016
523/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 kap. i försäkringsbolagslagen, 1.7.2016
522/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument, 1.7.2016
521/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 51 kap. i strafflagen, 1.7.2016
520/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen, 1.7.2016
519/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen, 1.7.2016
518/2016 Suomeksi På svenska
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor, 30.6.2016
517/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Nya Zeeland om luftfart, 30.6.2016
516/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Gambia om luftfart, 30.6.2016
515/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av gruvlagen , 30.6.2016
514/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om upphävande av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården, 30.6.2016
513/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 30.6.2016
512/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av socialvårdslagen, 30.6.2016
511/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stöd för närståendevård, 30.6.2016
510/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av familjevårdslagen, 30.6.2016
509/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, 30.6.2016
508/2016 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 9 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning, 30.6.2016
507/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 30.6.2016
506/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice , 30.6.2016
505/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utlänningslagen, 30.6.2016
504/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster, 30.6.2016
503/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 § i gränsbevakningslagen, 30.6.2016
502/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 44 § i medborgarskapslagen, 30.6.2016
501/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utlänningslagen, 30.6.2016
500/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av värnpliktslagen, 30.6.2016
499/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av religionsfrihetslagen, 30.6.2016
498/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen , 30.6.2016
497/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av föreningslagen , 30.6.2016
496/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat, 29.6.2016
495/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedel för särskilda näringsändamål, 29.6.2016
494/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet , 29.6.2016
493/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2016/2017, 29.6.2016
492/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Uzbekistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet, 28.6.2016
491/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Israel om förvärvsarbete för familjemedlemmar till en medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen , 28.6.2016
490/2016 Suomeksi På svenska
II tilläggsbudgeten för 2016, 27.6.2016
489/2016 Suomeksi På svenska
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet, 27.6.2016
488/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer, 27.6.2016
487/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om systemet med utbildningskommissioner, 27.6.2016
486/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli, 27.6.2016
485/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds, 23.6.2016
484/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sprängnings- och brytningsarbete, 23.6.2016
483/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon, 23.6.2016
482/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen, 23.6.2016
481/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 23.6.2016
480/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 23.6.2016
479/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av punktskattelagen , 23.6.2016
478/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, 23.6.2016
477/2016 Suomeksi På svenska
Lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt, 23.6.2016
476/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets beslut om placeringsorterna för polisinrättningarnas verksamhetsställen, 22.6.2016
475/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Vietnam om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller ständiga representationer vid internationella organisationer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 22.6.2016
474/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg, 21.6.2016
473/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten, 21.6.2016
472/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, 21.6.2016
471/2016 Suomeksi På svenska
Lag om trafiksäkerhetsavgift, 21.6.2016
470/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 och 15 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen, 21.6.2016
469/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 13 a och 13 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 21.6.2016
468/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 a § i produktansvarslagen, 21.6.2016
467/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal, 21.6.2016
466/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 52 § i fordonslagen, 21.6.2016
465/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om ansvar i spårtrafik, 21.6.2016
464/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om trafikskadenämnden, 21.6.2016
463/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 3 § och 3 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen, 21.6.2016
462/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om utländska försäkringsbolag, 21.6.2016
461/2016 Suomeksi På svenska
Lag om Trafikförsäkringscentralen, 21.6.2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.