Elektronisk författningssamling: 2016

1460/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om elektroniska recept, 30.12.2016
1459/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel, 30.12.2016
1458/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 kap. 6 § och temporär ändring av 1 kap. 4 § i arbetsavtalslagen, 30.12.2016
1457/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 30.12.2016
1456/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 30.12.2016
1455/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 99 § i beredskapslagen, 30.12.2016
1454/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 a § i statstjänstemannalagen, 30.12.2016
1453/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte , 30.12.2016
1452/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 30.12.2016
1451/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa , 30.12.2016
1450/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 kap. 3 § och 13 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 30.12.2016
1449/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal, 30.12.2016
1448/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av arbetsavtalslagen, 30.12.2016
1447/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om mottagande av rapporter om överträdelser av de bestämmelser som gäller finansmarknaden och om förfarandena för uppföljning av rapporterna vid Finansinspektionen, 30.12.2016
1446/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 b § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen , 30.12.2016
1445/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen, 30.12.2016
1444/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 30.12.2016
1443/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift, 30.12.2016
1442/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen, 30.12.2016
1441/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter , 30.12.2016
1440/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om explosiva varors överensstämmelse med kraven, 30.12.2016
1439/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, 30.12.2016
1438/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om delegationen för el- och hissäkerhet, 30.12.2016
1437/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet , 30.12.2016
1436/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet, 30.12.2016
1435/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten, 30.12.2016
1434/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om elanläggningar, 30.12.2016
1433/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om hissars säkerhet, 30.12.2016
1432/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om väsentliga krav på mätinstrument, visande av överensstämmelse med kraven och särskilda tekniska krav, 30.12.2016
1431/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om icke-automatiska vågar, 30.12.2016
1430/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader, 30.12.2016
1429/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner, 30.12.2016
1428/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om minskning och omvandling av pension, 30.12.2016
1427/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda prestationer , 30.12.2016
1426/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2017, 30.12.2016
1425/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer, 30.12.2016
1424/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om de sätt som skatteåterbäring betalas på, 30.12.2016
1423/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 30.12.2016
1422/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 30.12.2016
1421/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet och ikraftträdande av en lag om ändring av renskötsellagen, 30.12.2016
1420/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare, 30.12.2016
1419/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi, 30.12.2016
1418/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, 30.12.2016
1417/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommit-tén för medicinsk forskningsetik , 30.12.2016
1416/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel , 30.12.2016
1415/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om redovisning och användning av Veikkaus Ab:s avkastning, 30.12.2016
1414/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel, 30.12.2016
1413/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi, 30.12.2016
1412/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 och 40 a § i lagen om strukturstöd till jordbruket, 30.12.2016
1411/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kommunallagen, 30.12.2016
1410/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om Hansel Ab, 30.12.2016
1409/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling, 30.12.2016
1408/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kollektivtrafiklagen, 30.12.2016
1407/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster, 30.12.2016
1406/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon, 30.12.2016
1405/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 116 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar, 30.12.2016
1404/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 och 21 § i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning, 30.12.2016
1403/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete, 30.12.2016
1402/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 a § i konkurrenslagen, 30.12.2016
1401/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om Konkurrens- och konsumentverket, 30.12.2016
1400/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 30.12.2016
1399/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av straffregisterlagen, 30.12.2016
1398/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 30.12.2016
1397/2016 Suomeksi På svenska
Lag om offentlig upphandling och koncession, 30.12.2016
1396/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer åren 2017 och 2018, 30.12.2016
1395/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer år 2017 , 30.12.2016
1394/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer , 30.12.2016
1393/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om skyldighet för mottagare av förskottsåterbäring av bilskatt att anmäla ändring av hyresavtal , 30.12.2016
1392/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om längden på perioder för bilskattedeklarationer av registrerade ombud och tidpunkten för att avge bilskattedeklarationer, 30.12.2016
1391/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter för statistik till Europeiska kommissionen om tobaksprodukter som frisläppts för konsumtion, 30.12.2016
1390/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning, 30.12.2016
1389/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2016 och 2017, 30.12.2016
1388/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten för registrerade ombud att avge bilskattedeklarationer i maskinläsbar form, 30.12.2016
1387/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer, 30.12.2016
1386/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp , 30.12.2016
1385/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om lotsning, 30.12.2016
1384/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av en engångsersättning som betalas i stället för en fortlöpande ersättning från trafikförsäkringen på grund av en personskada, 30.12.2016
1383/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 87 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 30.12.2016
1382/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om Nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer, 30.12.2016
1381/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om uttagande av avvikande läkemedelsspecifik självrisk, 30.12.2016
1380/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i förordningen om användning av fordon på väg, 30.12.2016
1379/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 kap. 16 a § i lagen om andelslag, 30.12.2016
1378/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 kap. 16 a § i aktiebolagslagen, 30.12.2016
1377/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 kap. i värdepappersmarknadslagen, 30.12.2016
1376/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bokföringslagen, 30.12.2016
1375/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter och relaterade produkter, 30.12.2016
1374/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av tobakslagen, 30.12.2016
1373/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder, 30.12.2016
1372/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus, 30.12.2016
1371/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avkastning som betalas till arava- och räntestödslåntagare, 30.12.2016
1370/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om lämnande av anmälan om tillfällig skattefri användning i försäljningssyfte av ett fordon avsett för provkörning eller demonstration till Skatteförvaltningen och bokföring som krävs över användningen av fordonet, 30.12.2016
1369/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppbörd av oljeskyddsavgift för olja som importeras från länder utanför unionen, 30.12.2016
1368/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut, 30.12.2016
1367/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 30.12.2016
1366/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statens konstnärsstipendier, 30.12.2016
1365/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet, 30.12.2016
1364/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer , 30.12.2016
1363/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om skatteuppbörd, 30.12.2016
1362/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om Skatteförvaltningen, 30.12.2016
1361/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 37 § i förordningen om statsbudgeten, 30.12.2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.