Elektronisk författningssamling: 2016

1560/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar, 30.12.2016
1559/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket, 30.12.2016
1558/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om upphävande av punkt 6.12. i statsrådets beslut om allmänna föreskrifter om tillämpningen av statsbudgeten, 30.12.2016
1557/2016 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om upphävande av 2 § i arbets- och näringsministeriets förordning om offentligt under-stödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning , 30.12.2016
1556/2016 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet , 30.12.2016
1555/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden, 30.12.2016
1554/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2017 , 30.12.2016
1553/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna , 30.12.2016
1552/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd, 30.12.2016
1551/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagan som hör till området för lagstiftningen , 30.12.2016
1550/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om enkla tryckkärl, 30.12.2016
1549/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om tryckbärande anordningars säkerhet, 30.12.2016
1548/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om tryckbärande anordningar, 30.12.2016
1547/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner , 30.12.2016
1546/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Tekes, 30.12.2016
1545/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ingående av en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 2017 , 30.12.2016
1544/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral , 30.12.2016
1543/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd förarbetslösa , 30.12.2016
1542/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice , 30.12.2016
1541/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om de principer som skall följas i exportgarantiverksamheten , 30.12.2016
1540/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 30.12.2016
1539/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statligt lån som beviljas statens specialfinansieringsbolag, 30.12.2016
1538/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 8 § i förordningen om grundläggande utbildning, 30.12.2016
1537/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 30.12.2016
1536/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i och bilagan till lagen om accis på vissa dryckesförpackningar, 30.12.2016
1535/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker, 30.12.2016
1534/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal , 30.12.2016
1533/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag, 30.12.2016
1532/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 63 b § i inkomstskattelagen, 30.12.2016
1531/2016 Suomeksi På svenska
Lag om pensionsstöd, 30.12.2016
1530/2016 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 17 § i lagen om förskottsuppbörd, 30.12.2016
1529/2016 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen, 30.12.2016
1528/2016 Suomeksi På svenska
Lag om försök med basinkomst, 30.12.2016
1527/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 74 och 77 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, 30.12.2016
1526/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 30.12.2016
1525/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 62 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 30.12.2016
1524/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 kap. 4 a § i sjukförsäkringslagen, 30.12.2016
1523/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i lagen om militär krishantering, 30.12.2016
1522/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag, 30.12.2016
1521/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom, 30.12.2016
1520/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli, 30.12.2016
1519/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice, 30.12.2016
1518/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning , 30.12.2016
1517/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av socialvårdslagen, 30.12.2016
1516/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen, 30.12.2016
1515/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier , 30.12.2016
1514/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag, 30.12.2016
1513/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 30.12.2016
1512/2016 Suomeksi På svenska
Lag om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng, 30.12.2016
1511/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Trafikskyddet, 30.12.2016
1510/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 30.12.2016
1509/2016 Suomeksi På svenska
Lag om inkomstskatteskalan för 2017, 30.12.2016
1508/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice, 30.12.2016
1507/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 46 § i lagen om grundläggande utbildning, 30.12.2016
1506/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, 30.12.2016
1505/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 30.12.2016
1504/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om småbarnspedagogik, 30.12.2016
1503/2016 Suomeksi På svenska
Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken, 30.12.2016
1502/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 30.12.2016
1501/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård, 30.12.2016
1500/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 28 och 35 a § i lagen om grundläggande yrkesutbildning, 30.12.2016
1499/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av gymnasielagen, 30.12.2016
1498/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 29 § i lagen om grundläggande utbildning, 30.12.2016
1497/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen, 30.12.2016
1496/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 39 § i konkurrenslagen, 30.12.2016
1495/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen, 30.12.2016
1494/2016 Suomeksi På svenska
Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, 30.12.2016
1493/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 30.12.2016
1492/2016 Suomeksi På svenska
Lag om allmänna bibliotek, 30.12.2016
1491/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund, 30.12.2016
1490/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 30.12.2016
1489/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande, 30.12.2016
1488/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet, 30.12.2016
1487/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete, 30.12.2016
1486/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 30.12.2016
1485/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice, 30.12.2016
1484/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kommunallagen, 30.12.2016
1483/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget , 30.12.2016
1482/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i beredskapslagen, 30.12.2016
1481/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, 30.12.2016
1480/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i inkomstskattelagen, 30.12.2016
1479/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden, 30.12.2016
1478/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen , 30.12.2016
1477/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 30.12.2016
1476/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 kap. 1 och 4 § i sjukförsäkringslagen, 30.12.2016
1475/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om företagshälsovård, 30.12.2016
1474/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 30.12.2016
1473/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar, 30.12.2016
1472/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 a § i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare, 30.12.2016
1471/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 16 § i lagen om samarbete inom företag, 30.12.2016
1470/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av statstjänstemannalagen, 30.12.2016
1469/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, 30.12.2016
1468/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal, 30.12.2016
1467/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 och 13 kap. i arbetsavtalslagen, 30.12.2016
1466/2016 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning, 30.12.2016
1465/2016 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer, 30.12.2016
1464/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster, 30.12.2016
1463/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2017—2019 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter, 30.12.2016
1462/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer, 30.12.2016
1461/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2017, 30.12.2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.