Elektronisk författningssamling: 2015

851/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statrådets förordning om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet, 3.7.2015
850/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och10 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2015, 3.7.2015
849/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet, 3.7.2015
848/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om miljöministeriet, 3.7.2015
847/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, 3.7.2015
846/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om Finlands miljöcentral, 3.7.2015
845/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, 3.7.2015
844/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om registerförvaltningen, 3.7.2015
843/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om statskontoret, 3.7.2015
842/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av 2 § i statsrådets förordning om Statens ekonomiska forsknings-central, 3.7.2015
841/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet, 3.7.2015
840/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om Tullens organisation, 3.7.2015
839/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om statistikcentralen, 3.7.2015
838/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken, 3.7.2015
837/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om finansministeriet, 3.7.2015
836/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om Säkerhets- och kemikalieverket, 3.7.2015
835/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, 3.7.2015
834/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om Konkurrens- och konsumentverket, 3.7.2015
833/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om Geologiska forskningscentralen, 3.7.2015
832/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Energimyndigheten, 3.7.2015
831/2015 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning, 2.7.2015
830/2015 Suomeksi På svenska
II tilläggsbudgeten för 2015, 2.7.2015
829/2015 Suomeksi På svenska
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor, 2.7.2015
828/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Penningautomatföreningens penningspel , 1.7.2015
827/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel , 1.7.2015
826/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Tanzanias regering om finländskt stöd till utveckling av markförvaltning och miljöledning i Zanzibar, 1.7.2015
825/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i artikel 27 i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) och i bihangen D (CUV) och E (CUI) till konventionen, 1.7.2015
824/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av informationssamhällsbalken , 1.7.2015
823/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring, 1.7.2015
822/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring, 1.7.2015
821/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av arrangemanget mellan Finland och Nya Zeeland för ett system med feriearbete och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i arrangemanget som hör till området för lagstiftningen, 30.6.2015
820/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om inlåningsbankernas skyldighet att informera om insättningsgarantin , 30.6.2015
819/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor, 30.6.2015
818/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 30.6.2015
817/2015 Suomeksi På svenska
Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 30.6.2015
816/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice, 30.6.2015
815/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomststöd, 30.6.2015
814/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter, 30.6.2015
813/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utlänningslagen, 30.6.2015
812/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 kap. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet, 30.6.2015
811/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster, 30.6.2015
810/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, 30.6.2015
809/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande, 30.6.2015
808/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om besvärsnämnden för studiestöd, 30.6.2015
807/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet, 30.6.2015
806/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 a kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 30.6.2015
805/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, 30.6.2015
804/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden, 30.6.2015
803/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 kap. 15 § i vattenlagen, 30.6.2015
802/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 207 § i miljöskyddslagen, 30.6.2015
801/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 40 § i förvaltningslagen, 30.6.2015
800/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar, 30.6.2015
799/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av förvaltningsprocesslagen, 30.6.2015
798/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om säkerheten vid asbestarbeten, 29.6.2015
797/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen , 29.6.2015
796/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken, 29.6.2015
795/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ska vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna, 29.6.2015
794/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om personlig tillämpning inom yrkesinriktad vuxenutbildning, 29.6.2015
793/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen, 29.6.2015
792/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Migrationsverket, 29.6.2015
791/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet, 29.6.2015
790/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 och 28 § i gymnasielagen, 29.6.2015
789/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2015—2016, 26.6.2015
788/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Europeiska investeringsbanken om förvaltning av resterande fordringar på lån som Europeiska investeringsbanken har beviljat länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdetsamt utomeuropeiska länder och territorier, 26.6.2015
787/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Europeiska investeringsbanken om garanti för lån som Europeiska investeringsbanken har beviljat länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet samt utomeuropeiska länder och territorier, 26.6.2015
786/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som understöds, 25.6.2015
785/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Landsbygdsverkets avgiftsbelagda prestationer, 25.6.2015
784/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis, 25.6.2015
783/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter, 25.6.2015
782/2015 Suomeksi På svenska
Lantmäteriverkets arbetsordning, 25.6.2015
781/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning, 23.6.2015
780/2015 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 12 § i justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning, 23.6.2015
779/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i statsrådets förordning om leksakers säkerhet, 23.6.2015
778/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta, 23.6.2015
777/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen, 23.6.2015
776/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg, 23.6.2015
775/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som trans-porterar farliga ämnen, 23.6.2015
774/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg, 23.6.2015
773/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Landsbygdsverkets förvaltning, 23.6.2015
772/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Livsmedelssäkerhetsverket, 23.6.2015
771/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer, 23.6.2015
770/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, 23.6.2015
769/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om förteckningen över yrkessjukdomar, 18.6.2015
768/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 18.6.2015
767/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i ordningslagen, 18.6.2015
766/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 41 kap. i strafflagen, 18.6.2015
765/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 18.6.2015
764/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av skjutvapenlagen, 18.6.2015
763/2015 Suomeksi På svenska
Lag om skjutbanor, 18.6.2015
762/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen, 18.6.2015
761/2015 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om militära kommandomål, militära grader och tjänstgöringsgrader samt emblem, förtjänstkors och förtjänst-medalj inom gränsbevakningsväsendet , 17.6.2015
760/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen, 17.6.2015
759/2015 Suomeksi På svenska
Lag om villkoren för deltagande i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras vid vissa vindkraftverk som byggs i landskapet Åland, 17.6.2015
758/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 151 och 316 § i informationssamhällsbalken, 17.6.2015
757/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål och om tillämpning av tilläggsprotokollet, 17.6.2015
756/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 och 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 17.6.2015
755/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 17.6.2015
754/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 och 29 § i lagen om skiljeförfarande, 17.6.2015
753/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om köpvittnen, 17.6.2015
752/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av mentalvårdslagen, 17.6.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.