Elektronisk författningssamling: 2015

951/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten, 11.8.2015
950/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 § i statistiklagen, 11.8.2015
949/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 23 § i lagen om regionförvaltningsverken, 11.8.2015
948/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 40 c § i lagen om pantlåneinrättningar, 11.8.2015
947/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 28 § i lagen om Finlands Bank, 11.8.2015
946/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument, 11.8.2015
945/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 kap. 5 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 11.8.2015
944/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 och 22 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar, 11.8.2015
943/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bilskattelagen, 11.8.2015
942/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande, 11.8.2015
941/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 197 § i mervärdesskattelagen, 11.8.2015
940/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bränsleavgiftslagen, 11.8.2015
939/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av punktskattelagen, 11.8.2015
938/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av banskattelagen, 11.8.2015
937/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fordonsskattelagen, 11.8.2015
936/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av tullagen, 11.8.2015
935/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 § i lagen om frivilligt försvar, 11.8.2015
934/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 33 § i lagen om Försvarshögskolan, 11.8.2015
933/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 § i territorialövervakningslagen, 11.8.2015
932/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten, 11.8.2015
931/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 kap. 62 § i polislagen, 11.8.2015
930/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 37 och 38 § i lagen om Räddningsinstitutet, 11.8.2015
929/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i lagen om anordningar inom räddningsväsendet, 11.8.2015
928/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 104 § i räddningslagen, 11.8.2015
927/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 42 § i medborgarskapslagen, 11.8.2015
926/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om förströelseanordningar, 11.8.2015
925/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 66 § i lotterilagen, 11.8.2015
924/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 § i lagen om penninginsamlingar, 11.8.2015
923/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om identitetskort, 11.8.2015
922/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 37 § i passlagen, 11.8.2015
921/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om brandskyddsfonden, 11.8.2015
920/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 44 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism, 11.8.2015
919/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder, 11.8.2015
918/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 26 § i rättshjälpslagen, 11.8.2015
917/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om statliga rättshjälpsbyråer, 11.8.2015
916/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om Sameområdets utbildningscentral, 11.8.2015
915/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om överlastavgift, 11.8.2015
914/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 26 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd, 11.8.2015
913/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 kap. 64 § i tvångsmedelslagen, 11.8.2015
912/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 kap. 2 a § i ärvdabalken, 11.8.2015
911/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 § i namnlagen, 11.8.2015
910/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 87 § i lagen om förmyndarverksamhet, 11.8.2015
909/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 43 § i lagen om intressebevakningsfullmakt, 11.8.2015
908/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 41 § i kreditupplysningslagen, 11.8.2015
907/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 33 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 11.8.2015
906/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation, 11.8.2015
905/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar, 11.8.2015
904/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda, 11.8.2015
903/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare, 11.8.2015
902/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 28 § i lagen om sammankomster, 11.8.2015
901/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 45 § i personuppgiftslagen, 11.8.2015
900/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om vissa personregister vid magistraterna, 11.8.2015
899/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter, 11.8.2015
898/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 28 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen, 11.8.2015
897/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 § i lagen om Finlands ekonomiska zon, 11.8.2015
896/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 43 § i lagen om konsulära tjänster, 11.8.2015
895/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 b § i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning, 11.8.2015
894/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i viteslagen, 11.8.2015
893/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av förvaltningslagen, 11.8.2015
892/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen, 11.8.2015
891/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av förvaltningsprocesslagen, 11.8.2015
890/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering, 10.8.2015
889/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om garantipension, 10.8.2015
888/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 och 12 § i lagen om handikappförmåner, 10.8.2015
887/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, 10.8.2015
886/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd, 10.8.2015
885/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 och 11 § i lagen om vuxenutbildningsstöd, 10.8.2015
884/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 och 14 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, 10.8.2015
883/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 10.8.2015
882/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen, 10.8.2015
881/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av folkpensionslagen, 10.8.2015
880/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 10.8.2015
879/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statens pensioner, 10.8.2015
878/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner, 10.8.2015
877/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner, 10.8.2015
876/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare, 10.8.2015
875/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för företagare, 10.8.2015
874/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare, 10.8.2015
873/2015 Suomeksi På svenska
Lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, 10.8.2015
872/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 kap. 5 § i sjölagen, 10.8.2015
871/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, 5.8.2015
870/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter, 5.8.2015
869/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på utter som sker med stöd av dispens under jaktåret 2015—2016 , 5.8.2015
868/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2015—2016 , 5.8.2015
867/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2015—2016 , 5.8.2015
866/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2015—2016 , 31.7.2015
865/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning, 24.7.2015
864/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter lax inom ICES delområdena 22—31 med finskregistrerade fiskefartyg, 22.7.2015
863/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen, 22.7.2015
862/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 kap. 65 § i tvångsmedelslagen, 14.7.2015
861/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 kap. 63 § i polislagen, 14.7.2015
860/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av polisförvaltningslagen, 14.7.2015
859/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet , 13.7.2015
858/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 27 § i statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden , 13.7.2015
857/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 13.7.2015
856/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2015—2016, 10.7.2015
855/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning, 6.7.2015
854/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa, 3.7.2015
853/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om justering av beloppet av den påföljdsavgift som avses i arbetsavtalslagen , 3.7.2015
852/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om trafiksäkerhetsdelegationen, 3.7.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.