Elektronisk författningssamling: 2015

1051/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om räntestöd för ägarbostadslån, 11.8.2015
1050/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 a § i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad, 11.8.2015
1049/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för vissa hyreshuslån, 11.8.2015
1048/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov, 11.8.2015
1047/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder, 11.8.2015
1046/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån, 11.8.2015
1045/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 39 § i aravalagen, 11.8.2015
1044/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av blodtjänstlagen, 11.8.2015
1043/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 och 35 § i tobakslagen, 11.8.2015
1042/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 56 § i hälsoskyddslagen, 11.8.2015
1041/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 65 § i strålskyddslagen, 11.8.2015
1040/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i steriliseringslagen, 11.8.2015
1039/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av läkemedelslagen, 11.8.2015
1038/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet, 11.8.2015
1037/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 44 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, 11.8.2015
1036/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, 11.8.2015
1035/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare, 11.8.2015
1034/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet, 11.8.2015
1033/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen, 11.8.2015
1032/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om försäkringsförmedling, 11.8.2015
1031/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 29 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 11.8.2015
1030/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i lagen om Folkpensionsanstalten, 11.8.2015
1029/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen, 11.8.2015
1028/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om apoteksavgift, 11.8.2015
1027/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 49 § i narkotikalagen, 11.8.2015
1026/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av gentekniklagen, 11.8.2015
1025/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 58 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård, 11.8.2015
1024/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 39 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 11.8.2015
1023/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården, 11.8.2015
1022/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 11.8.2015
1021/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 40 § i lagen om penningautomatunderstöd, 11.8.2015
1020/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 26 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål, 11.8.2015
1019/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 75 § i kärnenergilagen, 11.8.2015
1018/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om Konkurrens- och konsumentverket, 11.8.2015
1017/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 26 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna, 11.8.2015
1016/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd, 11.8.2015
1015/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 82 § i lagen om främjande av integration, 11.8.2015
1014/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 75 och 76 § i lagen om utsläppshandel, 11.8.2015
1013/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart, 11.8.2015
1012/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 39 och 40 § i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter, 11.8.2015
1011/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung, 11.8.2015
1010/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 och 21 § i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler, 11.8.2015
1009/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i lagen om paketreserörelser, 11.8.2015
1008/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet, 11.8.2015
1007/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 § i sjömansservicelagen, 11.8.2015
1006/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i handelskammarlagen, 11.8.2015
1005/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 162 och 164 § i gruvlagen, 11.8.2015
1004/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen, 11.8.2015
1003/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 § i sjötrafiklagen, 11.8.2015
1002/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 och 27 § i lagen om taxitrafik, 11.8.2015
1001/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 92 § i banlagen, 11.8.2015
1000/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 80 § i postlagen, 11.8.2015
999/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av landsvägslagen, 11.8.2015
998/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lotsningslagen, 11.8.2015
997/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 49 § i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer, 11.8.2015
996/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 38 § i lagen om yrkeskompetens för taxiförare, 11.8.2015
995/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 57 § i lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet, 11.8.2015
994/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport, 11.8.2015
993/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i lagen om passagerarfartygs personlistor, 11.8.2015
992/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik, 11.8.2015
991/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken, 11.8.2015
990/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 26 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, 11.8.2015
989/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om förarexamensverksamhet, 11.8.2015
988/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 § i lagen om kommersiell godstransport på väg, 11.8.2015
987/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg, 11.8.2015
986/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, 11.8.2015
985/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans, 11.8.2015
984/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort, 11.8.2015
983/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i containerlagen, 11.8.2015
982/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 53 § i kollektivtrafiklagen, 11.8.2015
981/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 § i lagen om fartygstrafikservice, 11.8.2015
980/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 § i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret, 11.8.2015
979/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 32 § i lagen om vattentjänster, 11.8.2015
978/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 51 § i foderlagen, 11.8.2015
977/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 § i lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport, 11.8.2015
976/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 33 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs, 11.8.2015
975/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 48 § i lagen om växtskyddsmedel, 11.8.2015
974/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 38 § i lagen om ett system för identifiering av djur, 11.8.2015
973/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 45 och 46 § i lagen om transport av djur, 11.8.2015
972/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 39 § i lagen om utövning av veterinäryrket, 11.8.2015
971/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 285 § i fastighetsbildningslagen, 11.8.2015
970/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av livsmedelslagen, 11.8.2015
969/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 104 § i lagen om ortodoxa kyrkan, 11.8.2015
968/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i arkivlagen, 11.8.2015
967/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 a och 2 c § i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare, 11.8.2015
966/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 och 5 a § i lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer, 11.8.2015
965/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bildprogram, 11.8.2015
964/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål, 11.8.2015
963/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 28 § i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial, 11.8.2015
962/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 § i begravningslagen, 11.8.2015
961/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 och 22 § i lagen om auktoriserade translatorer, 11.8.2015
960/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av universitetslagen, 11.8.2015
959/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning, 11.8.2015
958/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av gymnasielagen, 11.8.2015
957/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om grundläggande konstundervisning, 11.8.2015
956/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 11.8.2015
955/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, 11.8.2015
954/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 och 18 § i lagen om statens revisionsverk, 11.8.2015
953/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 § i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin, 11.8.2015
952/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 34 § i statsunderstödslagen, 11.8.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.