Elektronisk författningssamling: 2015

1151/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism, 23.9.2015
1150/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar, 23.9.2015
1149/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 och 13 a § i lagen om pantlåneinrättningar, 23.9.2015
1148/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om andelslag, 23.9.2015
1147/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av aktiebolagslagen, 23.9.2015
1146/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 23.9.2015
1145/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen, 23.9.2015
1144/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen, 23.9.2015
1143/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av handelskammarlagen, 23.9.2015
1142/2015 Suomeksi På svenska
Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin, 23.9.2015
1141/2015 Suomeksi På svenska
Revisionslag , 23.9.2015
1140/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av Världspostföreningens allmänna reglemente och slutprotokollet till Världspostkonventionen, 21.9.2015
1139/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av Världspostkonventionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, 21.9.2015
1138/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 11 § i statsrådets förordning om övervakad frihet på prov, 21.9.2015
1137/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Moçambiques regering om finländskt stöd för allmänt budgetstöd i Moçambique, 18.9.2015
1136/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 57 § i statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor, 18.9.2015
1135/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av 41 § i statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor, 18.9.2015
1134/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 17.9.2015
1133/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 17.9.2015
1132/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 17.9.2015
1131/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om behöriga magistrater och behörigt region-förvaltningsverk i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket , 14.9.2015
1130/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygspersonalens mathållning ombord på fartyg, 14.9.2015
1129/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen, 14.9.2015
1128/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika, 14.9.2015
1127/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om stöd som beviljas ur Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program, 14.9.2015
1126/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer, 14.9.2015
1125/2015 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer åren 2015 och 2016, 10.9.2015
1124/2015 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst under åren 2016—2023, 7.9.2015
1123/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 7.9.2015
1122/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd, 7.9.2015
1121/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om strålsäkerhetscentralen , 7.9.2015
1120/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, 7.9.2015
1119/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen, 7.9.2015
1118/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av 1 § i statsrådets förordning om Institutet för de inhemska språken, 7.9.2015
1117/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om Nationella centret för utbildningsutvärdering, 7.9.2015
1116/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om Museiverket, 7.9.2015
1115/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade, 7.9.2015
1114/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Vietnam om luftfart , 7.9.2015
1113/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 26 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, 7.9.2015
1112/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 46 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 7.9.2015
1111/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 7.9.2015
1110/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2015 års fastighetsbeskattning, 31.8.2015
1109/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät, 31.8.2015
1108/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel , 31.8.2015
1107/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om riktvärden för utomhusbuller från vindkraftverk, 31.8.2015
1106/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel, 31.8.2015
1105/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av 13 § i jaktförordningen, 31.8.2015
1104/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Akseli Gallen-Kallela, 28.8.2015
1103/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen, 27.8.2015
1102/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Nepal om en fortsättning på andra fasen i landsbygdens vattenförsörjningsprojekt, 27.8.2015
1101/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor, 27.8.2015
1100/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i säkerhetsutredningslagen, 27.8.2015
1099/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om tillhandahållande av tjänster, 27.8.2015
1098/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 27.8.2015
1097/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om nödcentralsverksamhet, 27.8.2015
1096/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 b § i polisförvaltningslagen, 27.8.2015
1095/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 a § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik, 27.8.2015
1094/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ordningslagen, 27.8.2015
1093/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 5 § 2 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet, 27.8.2015
1092/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 13 kap. 18 § 3 mom. i lagen om sjöarbetsavtal, 27.8.2015
1091/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 22 § 1 mom. i lagen om friluftsliv, 27.8.2015
1090/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 och 23 § i lagen om sammankomster, 27.8.2015
1089/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om ordningsvakter, 27.8.2015
1088/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 60 § i alkohollagen, 27.8.2015
1087/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 kap. 6 och 6 a § i strafflagen, 27.8.2015
1086/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 18 kap. i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen, 27.8.2015
1085/2015 Suomeksi På svenska
Lag om privata säkerhetstjänster, 27.8.2015
1084/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland, 27.8.2015
1083/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2015–2016, 25.8.2015
1082/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i förordningen om dagsbotens belopp, 25.8.2015
1081/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ordningsbotsförseelser, 25.8.2015
1080/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 25.8.2015
1079/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 § i förordningen om inbördes rättshjälp mellan de nordiska länderna genom delgivning och bevisupptagning, 25.8.2015
1078/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporärt ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 25.8.2015
1077/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på ejderhane, 19.8.2015
1076/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna av bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar , 19.8.2015
1075/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Tapio Wirkkala, 14.8.2015
1074/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2015 och 2016, 13.8.2015
1073/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 12.8.2015
1072/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevaknings-väsendet, 12.8.2015
1071/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av häktningslagen, 12.8.2015
1070/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fängelselagen, 12.8.2015
1069/2015 Suomeksi På svenska
Lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten, 12.8.2015
1068/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 37 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter, 11.8.2015
1067/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 § i förköpslagen, 11.8.2015
1066/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om energicertifikat för byggnader, 11.8.2015
1065/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden, 11.8.2015
1064/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 och 13 § i lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen, 11.8.2015
1063/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 37 § i lagen om skydd för miljön i Antarktis, 11.8.2015
1062/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 137 § i avfallslagen, 11.8.2015
1061/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 29 § i lagen om bekämpning av oljeskador, 11.8.2015
1060/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 § i terrängtrafiklagen, 11.8.2015
1059/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 61 och 62 § i naturvårdslagen, 11.8.2015
1058/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 § i lagen om oljeskyddsfonden, 11.8.2015
1057/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om ändring av lånevillkoren för hyreshuslån, 11.8.2015
1056/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder, 11.8.2015
1055/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder, 11.8.2015
1054/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund, 11.8.2015
1053/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån, 11.8.2015
1052/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om statsborgen för ägarbostadslån, 11.8.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.