Elektronisk författningssamling: 2015

1251/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om anmälningsskyldighet vid företagsförvärv, 13.10.2015
1250/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Jamaica om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 13.10.2015
1249/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i och bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel, 5.10.2015
1248/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter, 1.10.2015
1247/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om studieprestationer som ger veterinärstuderande temporär rätt att utöva veterinäryrket, 1.10.2015
1246/2015 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion , 30.9.2015
1245/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2015 , 28.9.2015
1244/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsdomstolen, 28.9.2015
1243/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försäkringsdomstolen, 28.9.2015
1242/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av hovrättsförordningen, 28.9.2015
1241/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 18 § i statstjänstemannaförordningen , 28.9.2015
1240/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utnämning av domare, 28.9.2015
1239/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2015–2016, 25.9.2015
1238/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet från år 2000 om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen , 25.9.2015
1237/2015 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om militärfordon, 24.9.2015
1236/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 122 § i kommunallagen, 23.9.2015
1235/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 75 § i informationssamhällsbalken, 23.9.2015
1234/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader, 23.9.2015
1233/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 59 § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter, 23.9.2015
1232/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 32 och 42 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt, 23.9.2015
1231/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, 23.9.2015
1230/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 § i lagen om hypoteksbanksverksamhet, 23.9.2015
1229/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 50 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, 23.9.2015
1228/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om fastighetsfonder, 23.9.2015
1227/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 41 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten, 23.9.2015
1226/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen, 23.9.2015
1225/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 a § i lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet, 23.9.2015
1224/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 a § i handelsregisterlagen, 23.9.2015
1223/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 26 b och 51 f § i lagen om bostadsrättsbostäder, 23.9.2015
1222/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om europaandelslag, 23.9.2015
1221/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet, 23.9.2015
1220/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i järnvägslagen, 23.9.2015
1219/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 § i postlagen, 23.9.2015
1218/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om europabolag, 23.9.2015
1217/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 och 26 § i sjömansservicelagen, 23.9.2015
1216/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i viltförvaltningslagen, 23.9.2015
1215/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Nationalgalleriet, 23.9.2015
1214/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 23.9.2015
1213/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 22 § i lagen om handel med finansiella instrument, 23.9.2015
1212/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 23.9.2015
1211/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 kap. 10 a § i strafflagen, 23.9.2015
1210/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av föreningslagen, 23.9.2015
1209/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag, 23.9.2015
1208/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 kap. 12 § i bokföringslagen, 23.9.2015
1207/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 10 kap. i lagen om öppna bolag och kommanditbolag, 23.9.2015
1206/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 64 och 67 § i universitetslagen, 23.9.2015
1205/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 och 30 a § i lagen om samfällda skogar, 23.9.2015
1204/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i statsunderstödslagen, 23.9.2015
1203/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 och 28 kap. i försäkringsbolagslagen, 23.9.2015
1202/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar, 23.9.2015
1201/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor, 23.9.2015
1200/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om arbetslöshetskassor, 23.9.2015
1199/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 64 och 84 § i sparbankslagen, 23.9.2015
1198/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder, 23.9.2015
1197/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kreditinstitutslagen, 23.9.2015
1196/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 c § i partilagen, 23.9.2015
1195/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 kap. 8 § i värdepappersmarknadslagen, 23.9.2015
1194/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner, 23.9.2015
1193/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 128 och 129 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, 23.9.2015
1192/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 44 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar, 23.9.2015
1191/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om miljöskadeförsäkring, 23.9.2015
1190/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i lagen om fritt bildningsarbete, 23.9.2015
1189/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om frivilligt försvar, 23.9.2015
1188/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om statsgarantifonden, 23.9.2015
1187/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 och 15 § i lagen om statliga affärsverk, 23.9.2015
1186/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om statens pensionsfond, 23.9.2015
1185/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om statens bostadsfond, 23.9.2015
1184/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 § i lagen om paketreserörelser, 23.9.2015
1183/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 39 a § i lagen om utländska försäkringsbolag, 23.9.2015
1182/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering, 23.9.2015
1181/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, 23.9.2015
1180/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport, 23.9.2015
1179/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om De vetenskapliga samfundens delegation, 23.9.2015
1178/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om ombildande av föreningar som utövar ekonomisk verksamhet till andelslag, 23.9.2015
1177/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om Finlands Bank, 23.9.2015
1176/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 c § i sametingslagen, 23.9.2015
1175/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 23.9.2015
1174/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 och 22 § i lagen om penningautomatunderstöd, 23.9.2015
1173/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet, 23.9.2015
1172/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 58 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 23.9.2015
1171/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om Finlands skogscentral, 23.9.2015
1170/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 b § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond, 23.9.2015
1169/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om interventionsfonden för jordbruket, 23.9.2015
1168/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 45 § i lagen om strukturstöd till jordbruket, 23.9.2015
1167/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 53 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling, 23.9.2015
1166/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om Trafikskyddet, 23.9.2015
1165/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 och 13 § i lagen om Kommunernas garanticentral, 23.9.2015
1164/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i lagen om handelsrepresentanter och försäljare, 23.9.2015
1163/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om kommersiell godstransport på väg, 23.9.2015
1162/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 och 18 § i lagen om Folkpensionsanstalten, 23.9.2015
1161/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 och 39 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd, 23.9.2015
1160/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 29 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 23.9.2015
1159/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 137 och 165 § i lagen om kommunala pensioner, 23.9.2015
1158/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 och 11 § i personalfondslagen, 23.9.2015
1157/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser, 23.9.2015
1156/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 och 37 § i lotterilagen, 23.9.2015
1155/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om riksdagsgrupper, 23.9.2015
1154/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar, 23.9.2015
1153/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete, 23.9.2015
1152/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om Svenska Finlands folkting, 23.9.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.