Elektronisk författningssamling: 2015

1351/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården, 26.11.2015
1350/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 26.11.2015
1349/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommersiella fiskare, 25.11.2015
1348/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagorna till inrikesministeriers förordning om begränsning av trafik och vistelse , 25.11.2015
1347/2015 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser, 25.11.2015
1346/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar och beslut om en marknadsordning för jordbruksprodukter, 24.11.2015
1345/2015 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner, 24.11.2015
1344/2015 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen, 24.11.2015
1343/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2016, 24.11.2015
1342/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen, 24.11.2015
1341/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 24.11.2015
1340/2015 Suomeksi På svenska
Lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete , 24.11.2015
1339/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice , 24.11.2015
1338/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten, 24.11.2015
1337/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om handel med utsäde, 24.11.2015
1336/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen, 24.11.2015
1335/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kommunstrukturlagen, 24.11.2015
1334/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen, 24.11.2015
1333/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet, 23.11.2015
1332/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om handelsnormer, 23.11.2015
1331/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker, 23.11.2015
1330/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av 1997 års akt om ändring i Internationella arbetsorganisationens stadga , 23.11.2015
1329/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2015, 19.11.2015
1328/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter, 19.11.2015
1327/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner, 17.11.2015
1326/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om livslängdskoefficient för år 2016, 17.11.2015
1325/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat , 17.11.2015
1324/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat , 17.11.2015
1323/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till polisens avgiftsbelagda prestationer 2015 , 17.11.2015
1322/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om temporär ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet , 16.11.2015
1321/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets arbetsordning, 16.11.2015
1320/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering , 16.11.2015
1319/2015 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om parkeringsskiva och om skyldigheten att använda den, 13.11.2015
1318/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik , 13.11.2015
1317/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg, 13.11.2015
1316/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog, 13.11.2015
1315/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter vassbuk och strömming på vissa havsområden år 2015, 12.11.2015
1314/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som försäkringsbolag eller andra utbetalare av förmåner ska lämna för arvs- och gåvobeskattningen, 12.11.2015
1313/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården , 12.11.2015
1312/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel , 11.11.2015
1311/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Etiopien om projektstöd för företagsverksamhet på etiopiska landsbygden, 11.11.2015
1310/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen, 11.11.2015
1309/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i och bilaga 5 till statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen, 11.11.2015
1308/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön, 11.11.2015
1307/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om skjutbanor, 10.11.2015
1306/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skyldighet för läkare och rätt för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att lämna en anmälan i vapentillståndsärenden, 10.11.2015
1305/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen, 10.11.2015
1304/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd, 10.11.2015
1303/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om avfallsförbränning, 10.11.2015
1302/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt, 10.11.2015
1301/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2015, transportbidrag för mjölk för 2014 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2015 , 9.11.2015
1300/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Lantmäteriverket, 9.11.2015
1299/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasier, yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2016, 9.11.2015
1298/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet, 9.11.2015
1297/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kostnadsnyttoanalyser av kraftvärmeproduktion och överskottsvärme från industrin, 9.11.2015
1296/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 3.11.2015
1295/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter, 3.11.2015
1294/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 105 b § i vägtrafiklagen, 3.11.2015
1293/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om fordonstrafikregistret, 3.11.2015
1292/2015 Suomeksi På svenska
Lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen, 3.11.2015
1291/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fastighetsskattelagen, 2.11.2015
1290/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionsindex för år 2016, 2.11.2015
1289/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lönekoefficient för år 2016, 2.11.2015
1288/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel, 2.11.2015
1287/2015 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning, 30.10.2015
1286/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om miljöministeriet, 30.10.2015
1285/2015 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om upphävande av republikens presidents förordning om fastställande, uppbörd och redovisning av skogsvårdsavgifter i landskapet Åland , 30.10.2015
1284/2015 Suomeksi På svenska
Beslut om ändring av 6 och 7 § i Tullens arbetsordning, 30.10.2015
1283/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen, 28.10.2015
1282/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § i förordningen om barndagvård, 28.10.2015
1281/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om myndigheten för finansiell stabilitet , 28.10.2015
1280/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kreditinstitutslagen , 28.10.2015
1279/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen, 28.10.2015
1278/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen, 28.10.2015
1277/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen, 26.10.2015
1276/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskapsundersökning och medicinsk utredning, 26.10.2015
1275/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om vissa åtgärder och handlingar i faderskapsärenden, 26.10.2015
1274/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor, 26.10.2015
1273/2015 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer, 23.10.2015
1272/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur, 22.10.2015
1271/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem , 22.10.2015
1270/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att hindra spridning av viral hemorrhagisk septikemi hos fiskar, 22.10.2015
1269/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av ett restriktionsområde i landskapet Åland på grund av VHS-sjuka hos fisk, 22.10.2015
1268/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2015–2016, 21.10.2015
1267/2015 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets arbetsordning , 19.10.2015
1266/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet, 19.10.2015
1265/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon, 19.10.2015
1264/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort, 19.10.2015
1263/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn, 16.10.2015
1262/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Etiopien om programmet för vattensektorn i regionen Beninshangul-Gumuz , 16.10.2015
1261/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling, 16.10.2015
1260/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2014, 14.10.2015
1259/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverketsavgiftsbelagda prestationer, 14.10.2015
1258/2015 Suomeksi På svenska
III tilläggsbudgeten för 2015, 14.10.2015
1257/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om riksomfattande informationstjänster inom hälso- och sjukvården , 13.10.2015
1256/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 20 a och 44 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet , 13.10.2015
1255/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 a § i förordningen om registerförvaltningen, 13.10.2015
1254/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om magistraternas verksamhetsområden , 13.10.2015
1253/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2015/1755 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Burundi, 13.10.2015
1252/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om betalning av grundskyddsandelar, statsandelar och avgifter för komplettering av ersättningsansvaret enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, 13.10.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.