Elektronisk författningssamling: 2015

1451/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension, 15.12.2015
1450/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om patientens ställning och rättigheter, 15.12.2015
1449/2015 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 15.12.2015
1448/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 15.12.2015
1447/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten, 15.12.2015
1446/2015 Suomeksi På svenska
Lag om aktiebolaget Finpro Oy, 15.12.2015
1445/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 193 § i utlänningslagen, 15.12.2015
1444/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag, 15.12.2015
1443/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer, 14.12.2015
1442/2015 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om krav för godkännande av revisorer , 14.12.2015
1441/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2015, 14.12.2015
1440/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan, 14.12.2015
1439/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för finländsk idrott 2016, 14.12.2015
1438/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2015, 14.12.2015
1437/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare, 14.12.2015
1436/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform, 14.12.2015
1435/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2016 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer, 11.12.2015
1434/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå, 11.12.2015
1433/2015 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om arvode och kostnadsersättning till utredare i skuldsaneringsärende, 11.12.2015
1432/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av lagen om status som juridisk person och partiell skattebefrielse i Finland för ett integrerat observationssystem för koldioxid i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (ICOS Eric -konsortium), 11.12.2015
1431/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2016, 10.12.2015
1430/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om behöriga myndigheter i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket , 10.12.2015
1429/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om språkkunskaper som krävs av personalen vid vissa magistrater , 10.12.2015
1428/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter, 10.12.2015
1427/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner, 10.12.2015
1426/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader, 10.12.2015
1425/2015 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 1 § i lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet, 10.12.2015
1424/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar, 9.12.2015
1423/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler, 9.12.2015
1422/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om Statskontorets avgiftsbelagda prestationer, 9.12.2015
1421/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om betalning år 2016 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän , 9.12.2015
1420/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2016 , 9.12.2015
1419/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister, 9.12.2015
1418/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om betalningsdag för förmåner och betalning av statens andel enligt folkpensionslagen, 9.12.2015
1417/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 b och 2 c § i statsrådets förordning om Folkpensionsanstalten, 9.12.2015
1416/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet, 9.12.2015
1415/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar, 9.12.2015
1414/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om strålsäkerhetscentralen, 9.12.2015
1413/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 9.12.2015
1412/2015 Suomeksi På svenska
Lag om spårbunden stadstrafik, 9.12.2015
1411/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom småbarnspedagogik, 8.12.2015
1410/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer, 8.12.2015
1409/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt för skatteår 2015, om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2015, om förfallodagen för skogsvårdsavgift i landskapet Åland för år 2015 samt om förfallodagar för fastighetsskatten för 2016, 8.12.2015
1408/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om skatteredovisning, 8.12.2015
1407/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i förordningen om beskattningsförfarande, 8.12.2015
1406/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 8 § i statsrådets förordning om polisen, 8.12.2015
1405/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 8 § i polisförvaltningsförordningen, 8.12.2015
1404/2015 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om allmän trafikplikt i lufttrafiken mellan Mariehamn och Stockholmsområdet, 8.12.2015
1403/2015 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, 8.12.2015
1402/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om studiestöd, 8.12.2015
1401/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 och 6 § i avfallsskattelagen, 8.12.2015
1400/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet , 8.12.2015
1399/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om dödförklaring , 8.12.2015
1398/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 46 § i lagen om förmyndarverksamhet , 8.12.2015
1397/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 § i lagen om intressebevakningsfullmakt , 8.12.2015
1396/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 80 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster , 8.12.2015
1395/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av banlagen, 7.12.2015
1394/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av järnvägslagen, 7.12.2015
1393/2015 Suomeksi På svenska
Lag om status som juridisk person och partiell skattebefrielse i Finland för ett integrerat observationssystem för koldioxid i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (ICOS Eric-konsortium), 7.12.2015
1392/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om utnämning av domare, 7.12.2015
1391/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om advokater, 7.12.2015
1390/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen, 7.12.2015
1389/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av djurskyddslagen, 7.12.2015
1388/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon, 7.12.2015
1387/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet, 7.12.2015
1386/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 b § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 7.12.2015
1385/2015 Suomeksi På svenska
Lag om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför, 7.12.2015
1384/2015 Suomeksi På svenska
Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer, 7.12.2015
1383/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Karl Fazer och finländskheten, 4.12.2015
1382/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift för år 2016, 4.12.2015
1381/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift för år 2016, 4.12.2015
1380/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2016, 4.12.2015
1379/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 7 och 10 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om Utbildningsfondens stadgar, 2.12.2015
1378/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning, 2.12.2015
1377/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om revision, 2.12.2015
1376/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Patent- och registerstyrelsen, 2.12.2015
1375/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen, 2.12.2015
1374/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden, 2.12.2015
1373/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg, 2.12.2015
1372/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om förarexamensverksamhet, 2.12.2015
1371/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 53 § i vägtrafikförordningen, 2.12.2015
1370/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret, 2.12.2015
1369/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för taxiförare, 2.12.2015
1368/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, 2.12.2015
1367/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort, 2.12.2015
1366/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om tillfälliga undantagsåtgärder för stöd till griskött- och mjölkproducenter år 2015, 2.12.2015
1365/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 2.12.2015
1364/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Euopeiska unionen , 1.12.2015
1363/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 och 27 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2015, 1.12.2015
1362/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om tillfälliga undantagsåtgärder för nationella stöd till grisköttproducenter och mjölkproducenter i Södra Finland år 2015, 1.12.2015
1361/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2015 av inkomster som erhållits av renskötsel, 1.12.2015
1360/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fiske, 1.12.2015
1359/2015 Suomeksi På svenska
IV tilläggsbudgeten för 2015, 1.12.2015
1358/2015 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer, 30.11.2015
1357/2015 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer , 30.11.2015
1356/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om beräkning av ett finans- och försäkringskonglomerats kapitaltäckning , 30.11.2015
1355/2015 Suomeksi På svenska
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2016, 26.11.2015
1354/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark, 26.11.2015
1353/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i Europeiska unionens intresse och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 26.11.2015
1352/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten, 26.11.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.