Elektronisk författningssamling: 2015

1551/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 23.12.2015
1550/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet, 23.12.2015
1549/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om förskottsuppbörd, 23.12.2015
1548/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva, 23.12.2015
1547/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande, 23.12.2015
1546/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 23.12.2015
1545/2015 Suomeksi På svenska
Lag om inkomstskatteskalan för 2016, 23.12.2015
1544/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina, 22.12.2015
1543/2015 Suomeksi På svenska
Lantmäteriverkets arbetsordning, 22.12.2015
1542/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2016 i de enskilda kommunerna, 22.12.2015
1541/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2016, 22.12.2015
1540/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om betalning av förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier för 2016, 22.12.2015
1539/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen , 22.12.2015
1538/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om läkemedelsprisnämnden, 22.12.2015
1537/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och i fråga om vilka kostnaderna för kliniska näringspreparat som används vid behandling med stöd av sjukförsäkringslagen ersätts med 65 eller 35 procent, 22.12.2015
1536/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om säkerheten vid slutförvaring av kärnavfall, 22.12.2015
1535/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om beredskapsarrangemang vid kärnkraftverk, 22.12.2015
1534/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om skyddsarrangemang vid användning av kärnenergi, 22.12.2015
1533/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om säkerheten vid kärnkraftverk, 22.12.2015
1532/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av kärnenergiförordningen, 22.12.2015
1531/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om understöd för Finpro Oy:s och Finpro ry:s verksamhet åren 2016—2020 , 22.12.2015
1530/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om understöd under åren 2016—2020 till sammanslutningar som främjar närings- och innovationspolitiken samt företags internationalisering , 22.12.2015
1529/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas, 22.12.2015
1528/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1 och II-2 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändringar i vissa koder som anknyter till konventionen samt ändringar i vissa koder som anknyter till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg., 22.12.2015
1527/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om sättande i kraft av Europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, 22.12.2015
1526/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ordningsbotsförseelser , 22.12.2015
1525/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ersättning för förädling samt produktion av stamutsäde för nationellt sett viktiga jordbruksgrödor, 22.12.2015
1524/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2016 , 22.12.2015
1523/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om överföring av vissa uppgifter vid Förvaltningens IT-central till andra ämbetsverk inom inrikesministeriets förvaltningsområde, 22.12.2015
1522/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer, 22.12.2015
1521/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket, 22.12.2015
1520/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det temporära nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen som betalas för år 2015 , 22.12.2015
1519/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen, 22.12.2015
1518/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 117 a och 124 § i avfallslagen, 22.12.2015
1517/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd, 22.12.2015
1516/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 22.12.2015
1515/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen, 22.12.2015
1514/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen, 22.12.2015
1513/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 kap. 2 § i revisionslagen, 22.12.2015
1512/2015 Suomeksi På svenska
Lag om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer, 22.12.2015
1511/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i hälso- och sjukvårdslagen, 22.12.2015
1510/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av konsumentsäkerhetslagen, 22.12.2015
1509/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt, 22.12.2015
1508/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling, 22.12.2015
1507/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden, 22.12.2015
1506/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift, 22.12.2015
1505/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om leksakers säkerhet, 21.12.2015
1504/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön år 2016, 21.12.2015
1503/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen, 21.12.2015
1502/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om en infrastruktur för geografisk information, 21.12.2015
1501/2015 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond, 21.12.2015
1500/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om djursjukdomar, 21.12.2015
1499/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket, 21.12.2015
1498/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kyrkolagen, 21.12.2015
1497/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis, 21.12.2015
1496/2015 Suomeksi På svenska
Högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning, 18.12.2015
1495/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa tidsfrister som ska tillämpas på penningautomatunderstöd och om formen för revisorns rapport, 18.12.2015
1494/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsområdena för regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet, 18.12.2015
1493/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen, 18.12.2015
1492/2015 Suomeksi På svenska
Statrådets förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget, 18.12.2015
1491/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om lotsning, 18.12.2015
1490/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet , 18.12.2015
1489/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om tjänster som ska tillhandahållas järnvägsoperatörer, 18.12.2015
1488/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåret 2015—2016, 17.12.2015
1487/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner, 17.12.2015
1486/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för en officiell mätning, inspektionsmätning och för handläggning i mätningsnämnden, 17.12.2015
1485/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om Nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer , 17.12.2015
1484/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2016, 17.12.2015
1483/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Tanzanias regering om finländskt stöd till utveckling av informationssamhälle sektorn i Tanzania, 17.12.2015
1482/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fordonsskattelagen , 17.12.2015
1481/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bilskattelagen , 17.12.2015
1480/2015 Suomeksi På svenska
Reglemente för riksdagens kansli, 16.12.2015
1479/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbild-ningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer, 16.12.2015
1478/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 16.12.2015
1477/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 16.12.2015
1476/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 16.12.2015
1475/2015 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter åren 2016–2018, 16.12.2015
1474/2015 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i faderskaps- och underhållsärenden, 16.12.2015
1473/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen, 16.12.2015
1472/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer, 16.12.2015
1471/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om sammanslagning av Euraåminne och Luvia kommuner, 16.12.2015
1470/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 20 och 44 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet , 16.12.2015
1469/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ersättningsnivån för rehabiliterande psykoterapi, 16.12.2015
1468/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, 16.12.2015
1467/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ersättning för kostnaderna för yrkesinriktad rehabilitering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 16.12.2015
1466/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om bestämmande av årsarbetsinkomsten enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 16.12.2015
1465/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet, 16.12.2015
1464/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar, 16.12.2015
1463/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i namnförordningen, 16.12.2015
1462/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet, 15.12.2015
1461/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet, 15.12.2015
1460/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om studier som kompletterar högskolestudier utomlands, 15.12.2015
1459/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om erkännande av yrkeskvalifikationer, 15.12.2015
1458/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om justitieministeriet, 15.12.2015
1457/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 28 § i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar, 15.12.2015
1456/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna, 15.12.2015
1455/2015 Suomeksi På svenska
Lag om domstolsavgifter, 15.12.2015
1454/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen, 15.12.2015
1453/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 103 § i folkpensionslagen, 15.12.2015
1452/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om handikappförmåner, 15.12.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.