Elektronisk författningssamling: 2015

51/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om extra pension för idrottsutövare, 29.1.2015
50/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2015, 28.1.2015
49/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter, 28.1.2015
48/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av överenskommelsen med Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens regering om Finlands stöd till utveckling av vattensektorn i Etiopien, 28.1.2015
47/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om miljöskadeförsäkring, 28.1.2015
46/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning, 28.1.2015
45/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket, 28.1.2015
44/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2015, 28.1.2015
43/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet 2015, 28.1.2015
42/2015 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer, 27.1.2015
41/2015 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om rapportering om objektsbesiktningar, 27.1.2015
40/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden, 27.1.2015
39/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, 27.1.2015
38/2015 Suomeksi På svenska
Lag om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi, 27.1.2015
37/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart, 27.1.2015
36/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, 27.1.2015
35/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansiering, 27.1.2015
34/2015 Suomeksi På svenska
Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk, 27.1.2015
33/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fängelselagen, 27.1.2015
32/2015 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ändring av 1 och 3 § i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet, 26.1.2015
31/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna, 26.1.2015
30/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om regionförvaltningsverken, 26.1.2015
29/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 26.1.2015
28/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåret 2014—2015, 23.1.2015
27/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fågelägg, äggprodukter och sammansatta produkter som innehåller äggprodukter som importeras från länder utanför Europeiska unionen, 20.1.2015
26/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 20.1.2015
25/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om förfarandet med förhandsgodkännande för permanent betesmark 2015, 20.1.2015
24/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2015, 20.1.2015
23/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2015, 20.1.2015
22/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur, 20.1.2015
21/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning, 19.1.2015
20/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om energibesiktningar, 19.1.2015
19/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inrikesministeriet, 19.1.2015
18/2015 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning, 16.1.2015
17/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd enligt skoltlagen, 16.1.2015
16/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar, 16.1.2015
15/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om underhåll för barn, 16.1.2015
14/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt, 16.1.2015
13/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i namnlagen, 16.1.2015
12/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning, 16.1.2015
11/2015 Suomeksi På svenska
Faderskapslag , 16.1.2015
10/2015 Suomeksi På svenska
Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät, 14.1.2015
9/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om upphävande av finansministeriets beslut om nationella organ vid utlämnande av insynsskyddade uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, 14.1.2015
8/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Orimattila stad och Nastola kommun, 13.1.2015
7/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs, 12.1.2015
6/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2014, 12.1.2015
5/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård, 12.1.2015
4/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren, 12.1.2015
3/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt Landskapens djur 2015, 9.1.2015
2/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Jean Sibelius, 9.1.2015
1/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om Finlands deltagande i rådgivnings-, utbildnings- och stödinsatsen i Afghanistan och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 9.1.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.