Elektronisk författningssamling: 2015

151/2015 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om republikens presidents arkiv, 24.2.2015
150/2015 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om kanslistadgan för republikens presidents kansli, 24.2.2015
149/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kina om social trygghet, 24.2.2015
148/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om energicertifikat för byggnader, 24.2.2015
147/2015 Suomeksi På svenska
Lag om informationssystemet för byggnaders energicertifikat, 24.2.2015
146/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare, 24.2.2015
145/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, 24.2.2015
144/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av gentekniklagen, 24.2.2015
143/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om medicinsk forskning, 24.2.2015
142/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 24.2.2015
141/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt, 24.2.2015
140/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 39 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten, 24.2.2015
139/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer, 24.2.2015
138/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av museilagen, 24.2.2015
137/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2015, 23.2.2015
136/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd, 20.2.2015
135/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i social- och hälsovårdsministeriets förordning om medicinsk användning av strålning, 20.2.2015
134/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli, 20.2.2015
133/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, 19.2.2015
132/2015 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av kommunikationsministeriets förordningar om transport av farliga ämnen på väg och på järnväg, 18.2.2015
131/2015 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om trafikanordningar, 18.2.2015
130/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster, 18.2.2015
129/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis, 18.2.2015
128/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av vägtrafikförordningen, 18.2.2015
127/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen, 17.2.2015
126/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg, 17.2.2015
125/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg, 17.2.2015
124/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta, 17.2.2015
123/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon, 17.2.2015
122/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 16 § i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet, 17.2.2015
121/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande, 17.2.2015
120/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om krisstöd för svinhushållning, 17.2.2015
119/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i tingsrättsförordningen, 17.2.2015
118/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om screening, 17.2.2015
117/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande, 16.2.2015
116/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om tillfälliga undantagsåtgärder för stöd till mjölkproducenter, 16.2.2015
115/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i den tvingande delen i IMSBC-koden som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, 13.2.2015
114/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den tvingande delen i 2008 års IS-kod som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt till 1988 års protokoll som anknyter till 1966 års internationella lastlinjekonvention samt av ändringar i kapitel II-1 och II-2 i bilagan till den förstnämnda konventionen och av ändringar i det protokoll som anknyter till lastlinjekonventionen, 13.2.2015
113/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt av den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till den nämnda konventionen och i den tvingande delen av IMSBC-koden och om tillämpningen av IMSBC-koden, 13.2.2015
112/2015 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2015 ska betalas till en producent av ekono-miska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster, 13.2.2015
111/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem, 13.2.2015
110/2015 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om registrering av militärfordon, 13.2.2015
109/2015 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser, 13.2.2015
108/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om alkoholdrycker och sprit, 13.2.2015
107/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om anordnande av Fintoto Oy:s penningspel, 12.2.2015
106/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om justitieministeriet, 12.2.2015
105/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, 11.2.2015
104/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 11 § i statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer, 11.2.2015
103/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avstjälpningsplatser, 11.2.2015
102/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utvinningsavfall, 11.2.2015
101/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfallsförbränning, 11.2.2015
100/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om landskapen, 11.2.2015
99/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om skyldighet att anmäla fartygstran-sport av farligt eller förorenande gods, 11.2.2015
98/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet från år 2000 om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen, 11.2.2015
97/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om bekämpning av oljeskador, 11.2.2015
96/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och om tillämpning av avtalet, 11.2.2015
95/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ryska federationens regering om samarbete och växelverkan i fråga om isbrytarassistans på Östersjön, 11.2.2015
94/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, 11.2.2015
93/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 54 och 55 § i utlänningslagen, 11.2.2015
92/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 kap. i rättegångsbalken, 11.2.2015
91/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 11.2.2015
90/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utlänningslagen, 11.2.2015
89/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i polisförvaltningslagen, 11.2.2015
88/2015 Suomeksi På svenska
Lag om vittnesskyddsprogram, 11.2.2015
87/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd, 11.2.2015
86/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall, 10.2.2015
85/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådana embryon och äggceller från hästdjur som samlas in för inrikeshandel, 9.2.2015
84/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2015, 9.2.2015
83/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om betalning av fronttillägg utomlands, 9.2.2015
82/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om betalning av statens andel på basis av bostadsbidrag för pensionstagare, 9.2.2015
81/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om betalning av statens andel på basis av garantipension, 9.2.2015
80/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden, 9.2.2015
79/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna, 9.2.2015
78/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 37 § i konkurrenslagen, 9.2.2015
77/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 kap. i sjölagen, 9.2.2015
76/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret, 9.2.2015
75/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av vägtrafiklagen, 9.2.2015
74/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om Trafiksäkerhetsverket, 9.2.2015
73/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet, 9.2.2015
72/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare, 9.2.2015
71/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, 9.2.2015
70/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av körkortslagen, 9.2.2015
69/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter, 6.2.2015
68/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens arbetsordning , 5.2.2015
67/2015 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar, 4.2.2015
66/2015 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om ändring av vissa bestämmelser i miljöministeriets förordning om produktgodkännanden för vissa byggprodukter, 3.2.2015
65/2015 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om besiktning av och tillsyn över trafikdugligheten hos militärfordon inom försvarsmakten, 3.2.2015
64/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel, 3.2.2015
63/2015 Suomeksi På svenska
Riksdagens beslut omändring av riksdagens arbetsordning, 2.2.2015
62/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen, 2.2.2015
61/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilaga III och IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika, 2.2.2015
60/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet, 2.2.2015
59/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd, 2.2.2015
58/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen, 2.2.2015
57/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av Litauens anslutning, 2.2.2015
56/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbildning, 30.1.2015
55/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om specialistläkarexamen och specialisttandläkarexamen, 30.1.2015
54/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 30.1.2015
53/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter, 30.1.2015
52/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av naturvårdsförordningen, 30.1.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.