Elektronisk författningssamling: 2015

251/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 70 b och 133 § i mervärdesskattelagen, 25.3.2015
250/2015 Suomeksi På svenska
Lag om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande, 25.3.2015
249/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 a och 7 § i lagen om studiestöd, 25.3.2015
248/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 25.3.2015
247/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 25.3.2015
246/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, 25.3.2015
245/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om polisens maktmedel och stoppande av fordon, 24.3.2015
244/2015 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser, 24.3.2015
243/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2014 , 24.3.2015
242/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet, 24.3.2015
241/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk, 24.3.2015
240/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket, 24.3.2015
239/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion, ersättning för djurens välbefinnande och ersättning för icke-produktiva investeringar 2015, 24.3.2015
238/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar, 24.3.2015
237/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion, 24.3.2015
236/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om kompensationsersättning, 23.3.2015
235/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om miljöersättning, 24.3.2015
234/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare, 24.3.2015
233/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer, 24.3.2015
232/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 kap. 2 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen, 24.3.2015
231/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 kap. 4 § i fängelselagen, 24.3.2015
230/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 24.3.2015
229/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 kap. 9 a § i strafflagen, 24.3.2015
228/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om besöksförbud, 24.3.2015
227/2015 Suomeksi På svenska
Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor, 24.3.2015
226/2015 Suomeksi På svenska
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern och om tillämpning av direktivet, 24.3.2015
225/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna, 20.3.2015
224/2015 Suomeksi På svenska
Tilläggsbudgeten för 2015, 20.3.2015
223/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 17.3.2015
222/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 17.3.2015
221/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 17.3.2015
220/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling, 17.3.2015
219/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet 2015, 17.3.2015
218/2015 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets meddelande om miljöministeriets förordning om upphävande av miljöministeriets förordning om planerare av byggnader och byggnadsprojekt, 16.3.2015
217/2015 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets meddelande om miljöministeriets förordning om upphävande av miljöministeriets förordning om tillsyn över byggande och teknisk granskning, 16.3.2015
216/2015 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om planer och utredningar som gäller byggande, 16.3.2015
215/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen, 16.3.2015
214/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om bestämmande av svårighetsklassen för projekteringsuppgifter vid byggande, 16.3.2015
213/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning, 16.3.2015
212/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 16.3.2015
211/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasier, yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2015, 16.3.2015
210/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, 11.3.2015
209/2015 Suomeksi På svenska
Lag om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens, 11.3.2015
208/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av amerikansk yngelröta hos bin, 10.3.2015
207/2015 Suomeksi På svenska
Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning, 10.3.2015
206/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kroatien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information, 10.3.2015
205/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen, 10.3.2015
204/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen, 10.3.2015
203/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken, 10.3.2015
202/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden, 10.3.2015
201/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 37 b § i lagen om fiske, 10.3.2015
200/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 och 20 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske, 10.3.2015
199/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs, 10.3.2015
198/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionen, 10.3.2015
197/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond, 10.3.2015
196/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner, 10.3.2015
195/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av territorialövervakningslagen, 10.3.2015
194/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utlänningslagen, 10.3.2015
193/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utlänningslagen, 10.3.2015
192/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om konsumenttvistenämnden, 10.3.2015
191/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 7 kap. i lagen om bostadsköp, 10.3.2015
190/2015 Suomeksi På svenska
Lag om gruppbyggande, 10.3.2015
189/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 10.3.2015
188/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och om tillämpning av avtalet, 9.3.2015
187/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om provisiorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, 9.3.2015
186/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av 11 § 1 mom. i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, 9.3.2015
185/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort, 9.3.2015
184/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2014, 9.3.2015
183/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om Rättspolitiska forskningsinstitutet, 9.3.2015
182/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Ryska federationen om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi och om tillämpning av avtalet, 9.3.2015
181/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 44 kap. 11 § i strafflagen, 9.3.2015
180/2015 Suomeksi På svenska
Lag om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven, 9.3.2015
179/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg, 9.3.2015
178/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 88 c § i vägtrafiklagen, 9.3.2015
177/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kollektivtrafiklagen, 9.3.2015
176/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fordonslagen, 9.3.2015
175/2015 Suomeksi På svenska
Lag om registrering av fordon, 9.3.2015
174/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet, 9.3.2015
173/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter, 6.3.2015
172/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter med anledning av FATCA-avtalet, 5.3.2015
171/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriet förordningar, 5.3.2015
170/2015 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer, 3.3.2015
169/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer, 3.3.2015
168/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och den palestinska myndigheten om finländskt stöd för den palestinska myndighetens undervisningssektor, 3.3.2015
167/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av en ändring av protokollet mellan Finland, Amerikas förenta stater, Australien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Italien, Frankrike, Sverige och Tyskland om ett COALWNW-program som gäller teknologi för mjukvarudefinierad radio, 2.3.2015
166/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om beskattningsförfarande, 2.3.2015
165/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Amerikas förenta stater för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området förlagstiftningen, 2.3.2015
164/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning, 27.2.2015
163/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen, 27.2.2015
162/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli, 27.2.2015
161/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det interna avtalet om finansiering av Europeiska unionens bistånd i enlighet med AVS-EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till utomeuropeiska länder och territorier, 27.2.2015
160/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet, 27.2.2015
159/2015 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar, 26.2.2015
158/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Finsk sisu, 26.2.2015
157/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av aviär influensa hos vilda fåglar, 25.2.2015
156/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av äktenskapslagen, 25.2.2015
155/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande, 25.2.2015
154/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Amerikas förenta stater för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA, 25.2.2015
153/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om Veikkaus Ab:s spelregler för penningspel, 24.2.2015
152/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen, 24.2.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.