Elektronisk författningssamling: 2015

351/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor, 7.4.2015
350/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Ryska federationen om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi och tillämpning av avtalet, 2.4.2015
349/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om elektroniska recept, 1.4.2015
348/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2015, 1.4.2015
347/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 16 och 25 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel, 1.4.2015
346/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer, 1.4.2015
345/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsområdena för vissa regionförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskyddet, 31.3.2015
344/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften, 31.3.2015
343/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet, 31.3.2015
342/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om läkemedelstaxa, 31.3.2015
341/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om barnombudsmannen, 31.3.2015
340/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Alavus stad och Etseri stad, 30.3.2015
339/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om sammanslagning av Hollola och Hämeenkoski kommuner, 30.3.2015
338/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 a § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare, 30.3.2015
337/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om uttagande av avvikande läkemedelsspecifik självrisk, 30.3.2015
336/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård, 30.3.2015
335/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2015, 30.3.2015
334/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämd ersättning för skördeskador som inträffat 2014, 30.3.2015
333/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen, 30.3.2015
332/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 30.3.2015
331/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om yrkesinriktade grundexaminas uppbyggnad, 30.3.2015
330/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 7 och 8 § i förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 30.3.2015
329/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundläggande yrkesutbildning, 30.3.2015
328/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer, 30.3.2015
327/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning, 27.3.2015
326/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av nötkreatur, 27.3.2015
325/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av yrkeshögskolelagen, 27.3.2015
324/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 39 och 41 § i universitetslagen, 27.3.2015
323/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor, 27.3.2015
322/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser, 27.3.2015
321/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 125 och 128 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare, 27.3.2015
320/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner, 27.3.2015
319/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen, 27.3.2015
318/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 27.3.2015
317/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare, 27.3.2015
316/2015 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 168 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare, 27.3.2015
315/2015 Suomeksi På svenska
Lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar, 27.3.2015
314/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 a § i lagen om försäkringsavtal, 27.3.2015
313/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift, 27.3.2015
312/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 27.3.2015
311/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen on Finansinspektionen, 27.3.2015
310/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 27.3.2015
309/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 27.3.2015
308/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser, 27.3.2015
307/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor, 27.3.2015
306/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar, 27.3.2015
305/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag, 27.3.2015
304/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen, 27.3.2015
303/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen, 27.3.2015
302/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inrikesministeriet, 25.3.2015
301/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 117 i och 166 § i markanvändnings- och bygglagen, 25.3.2015
300/2015 Suomeksi På svenska
Lag om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd, 25.3.2015
299/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 97 § i inkomstskattelagen, 25.3.2015
298/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport, 25.3.2015
297/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om sjömanspensioner, 25.3.2015
296/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner, 25.3.2015
295/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 5 § i livsmedelslagen, 25.3.2015
294/2015 Suomeksi På svenska
Lag om tillsyn över ekologisk produktion, 25.3.2015
293/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av polisförvaltningslagen, 25.3.2015
292/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om Naturresursinstitutet, 25.3.2015
291/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 8 § i lagen om Lantmäteriverket, 25.3.2015
290/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 4 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen, 25.3.2015
289/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om Energimyndigheten, 25.3.2015
288/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om Geologiska forskningscentralen, 25.3.2015
287/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om regionförvaltningsverken, 25.3.2015
286/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om Skatteförvaltningen, 25.3.2015
285/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om nödcentralsverksamhet, 25.3.2015
284/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal, 25.3.2015
283/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av statstjänstemannalagen, 25.3.2015
282/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i lagen om nödcentralsverksamhet, 25.3.2015
281/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 86 § i räddningslagen, 25.3.2015
280/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ungdomslagen, 25.3.2015
279/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 65 § i yrkeshögskolelagen, 25.3.2015
278/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 90 a § i universitetslagen, 25.3.2015
277/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 32 § i gymnasielagen, 25.3.2015
276/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 43 § i lagen om yrkesutbildning, 25.3.2015
275/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 a § i lagen om fritt bildningsarbete, 25.3.2015
274/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 23 § i lagen om elev- och studerandevård, 25.3.2015
273/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om grundläggande konstundervisning, 25.3.2015
272/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 40 § i lagen om grundläggande utbildning, 25.3.2015
271/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om patientens ställning och rättigheter, 25.3.2015
270/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, 25.3.2015
269/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 61 § i socialvårdslagen, 25.3.2015
268/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om privat socialservice, 25.3.2015
267/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, 25.3.2015
266/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 25.3.2015
265/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om kommunala pensioner, 25.3.2015
264/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 56 § i barnskyddslagen, 25.3.2015
263/2015 Suomeksi På svenska
Familjevårdslag , 25.3.2015
262/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 25.3.2015
261/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 och 25 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor, 25.3.2015
260/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning, 25.3.2015
259/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering, 25.3.2015
258/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utrikesförvaltningen, 25.3.2015
257/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av yrkeshögskolelagen, 25.3.2015
256/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av universitetslagen, 25.3.2015
255/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 och 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården, 25.3.2015
254/2015 Suomeksi På svenska
Lag om klienthandlingar inom socialvården, 25.3.2015
253/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 57 § i läkemedelslagen, 25.3.2015
252/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 25.3.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.