Elektronisk författningssamling: 2015

451/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom grundläggande yrkesutbildning, 21.4.2015
450/2015 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om handlingar om gruppbyggande, 21.4.2015
449/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om miljöskydd, 21.4.2015
448/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga VII till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö, 21.4.2015
447/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om värdet av de konstanter som används vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter, 21.4.2015
446/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens, 21.4.2015
445/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna, 21.4.2015
444/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2015, 21.4.2015
443/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2014, 21.4.2015
442/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2015 för biodling enligt antalet bisamhällen, 21.4.2015
441/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om regionförvaltningsverken, 21.4.2015
440/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om den examenstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 20.4.2015
439/2015 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse i anslutning till samhällsomfattande tjänster, 20.4.2015
438/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion, 20.4.2015
437/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift, 20.4.2015
436/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 20.4.2015
435/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 § 8 moment och 11 § 1 moment statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling, 17.4.2015
434/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för 70 år av fred i Europa, 17.4.2015
433/2015 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis, 17.4.2015
432/2015 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om övervakning och kontroll av koldioxidutsläpp och antalet tonkilometer i luftfart, 17.4.2015
431/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 17.4.2015
430/2015 Suomeksi På svenska
Lag om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter, 17.4.2015
429/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i rättshjälpslagen, 17.4.2015
428/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen, 17.4.2015
427/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om handräckning, som i Finland bör meddelas vissa internationella organ, samt om sådana organs befogenhet, 17.4.2015
426/2015 Suomeksi På svenska
Lag om internationell rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar på civil- och handelsrättens område, 17.4.2015
425/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen, 17.4.2015
424/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av marktäktslagen, 17.4.2015
423/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av miljöskyddslagen, 17.4.2015
422/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning, 16.4.2015
421/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 23 § i lagen om sjöarbetsavtal, 16.4.2015
420/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 66 a § i statstjänstemannalagen, 16.4.2015
419/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, 16.4.2015
418/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 18 § i arbetsavtalslagen, 16.4.2015
417/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp, 16.4.2015
416/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, 16.4.2015
415/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i räddningslagen, 16.4.2015
414/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 63 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice, 16.4.2015
413/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten, 16.4.2015
412/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av språklagen, 16.4.2015
411/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kommunstrukturlagen, 16.4.2015
410/2015 Suomeksi På svenska
Kommunallag, 16.4.2015
409/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 a § i medborgarskapslagen, 15.4.2015
408/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 24 § i utsökningsbalken, 15.4.2015
407/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i hovrättslagen, 15.4.2015
406/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar, 15.4.2015
405/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 15.4.2015
404/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om övervakad frihet på prov, 15.4.2015
403/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 kap. 6 § och 21 kap. 2 § i fängelselagen, 15.4.2015
402/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om utredning av unga brottsmisstänktas situation, 15.4.2015
401/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av strafflagen, 15.4.2015
400/2015 Suomeksi På svenska
Lag om verkställighet av samhällspåföljder, 15.4.2015
399/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff, 15.4.2015
398/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 b § i lagen om förvaltningsdomstolarna, 15.4.2015
397/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 40 § i lagen om övervakad frihet på prov, 15.4.2015
396/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 kap. 1 § i tvångsmedelslagen, 15.4.2015
395/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av strafflagen, 15.4.2015
394/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av häktningslagen, 15.4.2015
393/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fängelselagen, 15.4.2015
392/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om honung, 14.4.2015
391/2015 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 2 § i justitieministeriets förordning om information om livförsäkring, 14.4.2015
390/2015 Suomeksi På svenska
Idrottslag  , 14.4.2015
389/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utlänningslagen, 14.4.2015
388/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd, 14.4.2015
387/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i militära rättegångslagen, 14.4.2015
386/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 och 25 a kap. i rättegångsbalken, 14.4.2015
385/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal, 14.4.2015
384/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 kap. 8 § i strafflagen, 14.4.2015
383/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker, 14.4.2015
382/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om rätt till allmänna vattenområden, 14.4.2015
381/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 a kap. 9 § i strafflagen, 14.4.2015
380/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av naturvårdslagen, 14.4.2015
379/2015 Suomeksi På svenska
Lag om fiske, 14.4.2015
378/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen, 14.4.2015
377/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 54 § i utlänningslagen, 14.4.2015
376/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 kap. 11 § i strafflagen, 14.4.2015
375/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, 14.4.2015
374/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman, 14.4.2015
373/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll, 14.4.2015
372/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 6 § i rättegångsbalken, 14.4.2015
371/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i militära rättegångslagen, 14.4.2015
370/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 kap. 8 § i polislagen, 14.4.2015
369/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 kap. 3 och 6 § i tvångsmedelslagen, 14.4.2015
368/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av strafflagen, 14.4.2015
367/2015 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets arbetsordning, 13.4.2015
366/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet, 13.4.2015
365/2015 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning, 13.4.2015
364/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad, 13.4.2015
363/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning, 13.4.2015
362/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets fördordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om pass, 13.4.2015
361/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i statsrådets förordning om utrikesministeriet, 13.4.2015
360/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen, 13.4.2015
359/2015 Suomeksi På svenska
Teckenspråkslag   , 13.4.2015
358/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 13.4.2015
357/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av skadeförsäkringsbolags utjämningsbelopp, 10.4.2015
356/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om matchningsjustering vid solvensberäkning enligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen, 10.4.2015
355/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en verksamhetsplan för försäkringsbolag, 10.4.2015
354/2015 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om en förteckning över de områden som omfattas av nätverket Natura 2000, 10.4.2015
353/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning, 8.4.2015
352/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning, 7.4.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.