Elektronisk författningssamling: 2015

551/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om verkställighet av samhällspåföljder, 5.5.2015
550/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om främjande av idrott, 4.5.2015
549/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om häktning, 4.5.2015
548/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fängelse, 4.5.2015
547/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av fortsättningsavtalet med republiken Sudans regering om förvaltningsprojektet för östra Nilens integrerade flodområde , 4.5.2015
546/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas för arvs- och gåvobeskattningen, 4.5.2015
545/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga, 4.5.2015
544/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor, 30.4.2015
543/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon , 30.4.2015
542/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 39 § i förordningen om användning av fordon på väg, 30.4.2015
541/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik, 30.4.2015
540/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 26 och 29 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon, 30.4.2015
539/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på lands-bygden, 30.4.2015
538/2015 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ändring av 1 § i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet, 30.4.2015
537/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, 30.4.2015
536/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, 30.4.2015
535/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, 30.4.2015
534/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2015, 29.4.2015
533/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräk-ningskriterierna för universitetens basfinansiering, 29.4.2015
532/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om passfotografier, 29.4.2015
531/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet, 29.4.2015
530/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning, 29.4.2015
529/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om verkställigheten av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen , 29.4.2015
528/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 8 och 10 a § i mervärdesskatteförordningen , 29.4.2015
527/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 43 och 44 a § i reglementet för statsrådet, 29.4.2015
526/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Kroatien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen, 29.4.2015
525/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, 29.4.2015
524/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i narkotikalagen, 29.4.2015
523/2015 Suomeksi På svenska
Lag om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet, 29.4.2015
522/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statliga exportgarantier, 29.4.2015
521/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av de bestämmelser i den upphävda lagen om djursjukdomar som förblivit i kraft, 29.4.2015
520/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om gödselfabrikat, 29.4.2015
519/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i veterinärvårdslagen, 29.4.2015
518/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 44 kap. 4 a § i strafflagen, 29.4.2015
517/2015 Suomeksi På svenska
Lag om animaliska biprodukter, 29.4.2015
516/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning, 29.4.2015
515/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen, 29.4.2015
514/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 56 § i lagen om skatt på arv och gåva, 29.4.2015
513/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 29.4.2015
512/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 kap. i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen, 29.4.2015
511/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice, 29.4.2015
510/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av gränsbevakningslagen, 29.4.2015
509/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i tullagen, 29.4.2015
508/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism, 29.4.2015
507/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 36 § i utlänningslagen, 29.4.2015
506/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 46 kap. 1 § i strafflagen, 29.4.2015
505/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 71 § i lagen om Finansinspektionen, 29.4.2015
504/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen, 29.4.2015
503/2015 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning  om ändring av 2 § i miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, 28.4.2015
502/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen, 28.4.2015
501/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 28.4.2015
500/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi, 28.4.2015
499/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 28.4.2015
498/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, 28.4.2015
497/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i universitetslagen, 28.4.2015
496/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen, 28.4.2015
495/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 26 b § i lagen om bostadsrättsbostäder, 28.4.2015
494/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 1 § 2 mom. i lagen om tillsynsavgift för stiftelser, 28.4.2015
493/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 92 § i sparbankslagen, 28.4.2015
492/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 och 27 § i företagsinteckningslagen, 28.4.2015
491/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i revisionslagen, 28.4.2015
490/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om företagssanering, 28.4.2015
489/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 kap. 1 § i ärvdabalken, 28.4.2015
488/2015 Suomeksi På svenska
Lag om införande av stiftelselagen, 28.4.2015
487/2015 Suomeksi På svenska
Stiftelselag , 28.4.2015
486/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring, 28.4.2015
485/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi, 28.4.2015
484/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 29 kap. i strafflagen, 28.4.2015
483/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare, 28.4.2015
482/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, 28.4.2015
481/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 § i lagen om alterneringsledighet, 28.4.2015
480/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 5 a § 1 mom. i lagen om riksdagsmannaarvode, 28.4.2015
479/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 a § i produktansvarslagen, 28.4.2015
478/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av tingsrättslagen, 28.4.2015
477/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om ersättning för olycksfall som orsakats civilpersoner av krigsmateriel, 28.4.2015
476/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om olycksfallsersättning i vissa fall åt den som lämnat bistånd vid fullgörandet av tjänsteåliggande, 28.4.2015
475/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda  straff-, underhålls- och vårdanstalter, 28.4.2015
474/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 kap. 11 § och 14 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 28.4.2015
473/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel, 28.4.2015
472/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 84 § i lagen om främjande av integration, 28.4.2015
471/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 kap. 4 och 5 § i polislagen, 28.4.2015
470/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 103 § i räddningslagen, 28.4.2015
469/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 23 § i sjöräddningslagen, 28.4.2015
468/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 28.4.2015
467/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering, 28.4.2015
466/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om garantipension, 28.4.2015
465/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 och 12 § i lagen om handikappförmåner, 28.4.2015
464/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner ochrehabiliteringspenningförmåner, 28.4.2015
463/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd, 28.4.2015
462/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden, 28.4.2015
461/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 26 § i lagen om statens pensioner, 28.4.2015
460/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete, 28.4.2015
459/2015 Suomeksi På svenska
Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 28.4.2015
458/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 27.4.2015
457/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 f § i inkomstskattelagen för gårdsbruk, 27.4.2015
456/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 och 56 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 27.4.2015
455/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer, 24.4.2015
454/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion, 24.4.2015
453/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kreditbetyg som används vid beräkningen av solvensen för pensionsanstalter, 21.4.2015
452/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de placeringsstilar för indirekta placeringar som används vid beräkningen av solvensen för pensionsanstalter, 21.4.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.