Elektronisk författningssamling: 2015

651/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, 27.5.2015
650/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i lagen om fordonstrafikregistret, 27.5.2015
649/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet, 27.5.2015
648/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust, 27.5.2015
647/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol, 27.5.2015
646/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 96 § i värnpliktslagen, 27.5.2015
645/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi, 27.5.2015
644/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns, 27.5.2015
643/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff, 27.5.2015
642/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet, 27.5.2015
641/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 kap. 56 och 57 § i tvångsmedelslagen, 27.5.2015
640/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i tullagen, 27.5.2015
639/2015 Suomeksi På svenska
Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen, 27.5.2015
638/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om ändring av 46 och 47 § i tullagen, 27.5.2015
637/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 kap. 70 § i utsökningsbalken, 27.5.2015
636/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om stämningsmän, 27.5.2015
635/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 103 § i punktskattelagen, 27.5.2015
634/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet, 27.5.2015
633/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar, 27.5.2015
632/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 kap. i strafflagen, 27.5.2015
631/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen, 27.5.2015
630/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i utlänningslagen, 27.5.2015
629/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 1 § och 11 kap. 8 § i förundersökningslagen, 27.5.2015
628/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen, 27.5.2015
627/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet, 27.5.2015
626/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av gränsbevakningslagen, 27.5.2015
625/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 kap. 1 § i polislagen, 27.5.2015
624/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av tullagen, 27.5.2015
623/2015 Suomeksi På svenska
Lag om brottsbekämpning inom Tullen, 27.5.2015
622/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk, 26.5.2015
621/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel, 26.5.2015
620/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar, 26.5.2015
619/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen, 26.5.2015
618/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § i statsrådets förordning om företags- och organisationsdatasystemet, 26.5.2015
617/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i förordningen om registerförvaltningen, 26.5.2015
616/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 10 § i föreningsregisterförordningen, 26.5.2015
615/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen, 26.5.2015
614/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt, 26.5.2015
613/2015 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen, 26.5.2015
612/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk , 25.5.2015
611/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fritt bildningsarbete, 25.5.2015
610/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 25.5.2015
609/2015 Suomeksi På svenska
Klimatlag , 25.5.2015
608/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av upphovsrättslagen, 25.5.2015
607/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av upphovsrättslagen, 25.5.2015
606/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 2015/735 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan och om upphävande av förordning (EU) nr 748/2014, 22.5.2015
605/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Moçambiques regering om finländskt stöd för programmet för undervisningssektorn, 22.5.2015
604/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete, 21.5.2015
603/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om agens och andra faktorer i arbetet som medför risker för den reproduktiva hälsan och om avvärjande av risker, 21.5.2015
602/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet, 21.5.2015
601/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 12 § 5 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat , 21.5.2015
600/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat , 21.5.2015
599/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för finländsk idrott 2015, 20.5.2015
598/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om förutsättningar för produktion av skyddshemstjänster, 20.5.2015
597/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av 4 § i finansministeriets förordning om skatteuppbörd, 19.5.2015
596/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning , 19.5.2015
595/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket, 19.5.2015
594/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk, 19.5.2015
593/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, 19.5.2015
592/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, 18.5.2015
591/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om kommunernas språkliga status åren 2013—2022, 18.5.2015
590/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av 20 § i polisförvaltningsförordningen , 15.5.2015
589/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fartygsapotek, 15.5.2015
588/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav på byggnader som stöds inom hästnäringen, 13.5.2015
587/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, 12.5.2015
586/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter, 12.5.2015
585/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om Veikkaus Ab:s spelregler för penningspel, 12.5.2015
584/2015 Suomeksi På svenska
Lag om fartygsapotek, 12.5.2015
583/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 33 § i jaktlagen, 12.5.2015
582/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering, 12.5.2015
581/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utbildningsstyrelsen, 12.5.2015
580/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om barndagvård, 12.5.2015
579/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete, 12.5.2015
578/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av rubriken för lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL), 12.5.2015
577/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten, 12.5.2015
576/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om militär krishantering, 12.5.2015
575/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i militära rättegångslagen, 12.5.2015
574/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter, 12.5.2015
573/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om Ålands förvaltningsdomstol, 12.5.2015
572/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen, 12.5.2015
571/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om marknadsdomstolen, 12.5.2015
570/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna, 12.5.2015
569/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen, 12.5.2015
568/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av hovrättslagen, 12.5.2015
567/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utnämning av domare, 12.5.2015
566/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av statstjänstemannalagen, 12.5.2015
565/2015 Suomeksi På svenska
Lag om registret över domares bindningar och bisysslor, 12.5.2015
564/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av strafflagen, 12.5.2015
563/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av vallagen, 12.5.2015
562/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av finansierings-stödet för renhushållning och naturnäringar, 11.5.2015
561/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och kungariket Marocko, 11.5.2015
560/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ansökningstidens början för vissa strukturstöd för renhushållning och naturnäringar , 11.5.2015
559/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar, 11.5.2015
558/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, 11.5.2015
557/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i förordningen om Depåbiblioteket, 8.5.2015
556/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om stödjande av förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden, 5.5.2015
555/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare, 5.5.2015
554/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket , 5.5.2015
553/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om stiftelseregistret, 5.5.2015
552/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2015, 5.5.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.