Elektronisk författningssamling: 2015

751/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 a § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd, 17.6.2015
750/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å den andra, om bekämpande av bedrägerier och annan olaglig verksamhet som skadar deras finansiella intressen, 17.6.2015
749/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om en europeisk bevisinhämtningsorder för att inhämta föremål, handlingar eller uppgifter som ska användas i straffrättsliga förfaranden och om tillämpning av rambeslutet, 17.6.2015
748/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land, 17.6.2015
747/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om behörighet för och rättshjälp till tribunalen som behandlar brott som begåtts i det forna Jugoslavien, 17.6.2015
746/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och tillämpning av konventionen, 17.6.2015
745/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter, 17.6.2015
744/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning, 17.6.2015
743/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel, 17.6.2015
742/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar, 17.6.2015
741/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 40 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser, 17.6.2015
740/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 kap. 10 § i fängelselagen, 17.6.2015
739/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i lagen om medling vid brott och i vissa tvister, 17.6.2015
738/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 a § i lagen om åklagarväsendet, 17.6.2015
737/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av tvångsmedelslagen, 17.6.2015
736/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av förundersökningslagen, 17.6.2015
735/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 c och 15 kap. i strafflagen, 17.6.2015
734/2015 Suomeksi På svenska
Lag om jäv för vittnen vid rättshandlingar och förrättningar, 17.6.2015
733/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål, 17.6.2015
732/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av rättegångsbalken, 17.6.2015
731/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 a kap. i strafflagen, 17.6.2015
730/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot, 17.6.2015
729/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om överföring av en del av Kuopio stad till Rautavaara kommun, 16.6.2015
728/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om överföring av en del av Vichtis kommun till Esbo stad , 16.6.2015
727/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om upplösande av Lahtis stad och Nastola kommun och samgång genom bildande av en ny Lahtis stad, 16.6.2015
726/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om sammanslagning av Säkylä och Kjulo kommuner, 16.6.2015
725/2015 Suomeksi På svenska
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet, 16.6.2015
724/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Botswana om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 16.6.2015
723/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Brunei om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 16.6.2015
722/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning, 15.6.2015
721/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande, 15.6.2015
720/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Trafiksäkerhetsverket, 15.6.2015
719/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven, 15.6.2015
718/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Trafikverket, 15.6.2015
717/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet, 15.6.2015
716/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om meteorologiska institutet, 15.6.2015
715/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om stöd per djur som betalas för renskötselåret 2015/2016 , 15.6.2015
714/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön, 15.6.2015
713/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om övervakning av ersättning för icke-produktiva investeringar och av vissa avtal, 15.6.2015
712/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen, 15.6.2015
711/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 10 § i statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar, 15.6.2015
710/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande, 15.6.2015
709/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion, 15.6.2015
708/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning, 15.6.2015
707/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Tanzanias regering om finländskt stöd till utveckling av informationssamhälle sektorn i Tanzania, 12.6.2015
706/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 12.6.2015
705/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 12.6.2015
704/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäk-ringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 11.6.2015
703/2015 Suomeksi På svenska
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen, 11.6.2015
702/2015 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen, 10.6.2015
701/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan, 9.6.2015
700/2015 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning , 5.6.2015
699/2015 Suomeksi På svenska
Republikens Presidents öppna brev om statsrådsskifte, 3.6.2015
698/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet, 2.6.2015
697/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, 1.6.2015
696/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter, 1.6.2015
695/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar, 1.6.2015
694/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren, 1.6.2015
693/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2014, 1.6.2015
692/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten, 1.6.2015
691/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten, 1.6.2015
690/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om kommissionen för informationssystem för jordbrukets redovisningsuppgifter, 1.6.2015
689/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 36 § i utlänningslagen, 1.6.2015
688/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer, 29.5.2015
687/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om varselmärkning och signaler på arbetsplatser samt om minimikraven på dem, 29.5.2015
686/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier, 29.5.2015
685/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier, 29.5.2015
684/2015 Suomeksi På svenska
Lag om vissa krav på asbestsanering, 28.5.2015
683/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 26 kap. 20 § i ärvdabalken, 28.5.2015
682/2015 Suomeksi På svenska
Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv, 28.5.2015
681/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning, 28.5.2015
680/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om medling vid brott och i vissa tvister, 28.5.2015
679/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare, 28.5.2015
678/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft, 28.5.2015
677/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av strålskyddslagen, 28.5.2015
676/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kärnenergilagen, 28.5.2015
675/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utlänningslagen, 28.5.2015
674/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utlänningslagen, 28.5.2015
673/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel, 28.5.2015
672/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning, 28.5.2015
671/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om verkställighet av böter, 28.5.2015
670/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot, 28.5.2015
669/2015 Suomeksi På svenska
Lag om brottsofferavgift, 28.5.2015
668/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om internationellt skydd av vuxna och om tillämpningen av konventionen, 28.5.2015
667/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen, 28.5.2015
666/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 95 j och 95 k § i lagen om förmyndarverksamhet, 28.5.2015
665/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 och 13 § i lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag, 28.5.2015
664/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 53 § i faderskapslagen, 28.5.2015
663/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av adoptionslagen, 28.5.2015
662/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt, 28.5.2015
661/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av äktenskapslagen, 28.5.2015
660/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 § i lagen om utlämning för brott, 28.5.2015
659/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna, 28.5.2015
658/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen, 28.5.2015
657/2015 Suomeksi På svenska
Lag om samarbete över de yttre gränserna, 27.5.2015
656/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 och 31 § i lagen om Skatteförvaltningen, 27.5.2015
655/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning, 27.5.2015
654/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 27.5.2015
653/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 91 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, 27.5.2015
652/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 46 g § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter, 27.5.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.