Elektronisk författningssamling: 2015

1651/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, 31.12.2015
1650/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 31.12.2015
1649/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, 31.12.2015
1648/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 e § i socialvårdslagen, 31.12.2015
1647/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 23 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 31.12.2015
1646/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om stöd för närståendevård, 31.12.2015
1645/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i familjevårdslagen, 31.12.2015
1644/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten, 31.12.2015
1643/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om övervakad frihet på prov, 31.12.2015
1642/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 77 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder, 31.12.2015
1641/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av häktningslagen, 31.12.2015
1640/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fängelselagen, 31.12.2015
1639/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten, 31.12.2015
1638/2015 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 31.12.2015
1637/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 31.12.2015
1636/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om patientens ställning och rättigheter, 31.12.2015
1635/2015 Suomeksi På svenska
Lag om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar , 31.12.2015
1634/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i civiltjänstlagen, 31.12.2015
1633/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 60 § i lagen om fiske , 31.12.2015
1632/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden, 31.12.2015
1631/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om skyddande av byggnadsarvet, 31.12.2015
1630/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling, 31.12.2015
1629/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 69 § i banlagen, 31.12.2015
1628/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 79 § i landsvägslagen , 31.12.2015
1627/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 97 och 98 a § i lagen om enskilda vägar, 31.12.2015
1626/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna, 31.12.2015
1625/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i sparbankslagen, 31.12.2015
1624/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kreditinstitutslagen, 31.12.2015
1623/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 kap. 9 § och 16 kap. 6 § i lagen om andelslag, 31.12.2015
1622/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av aktiebolagslagen, 31.12.2015
1621/2015 Suomeksi På svenska
Lag om offentliggörande av sådana betalningar till myndigheter som gjorts av företag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog, 31.12.2015
1620/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bokföringslagen, 31.12.2015
1619/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, 31.12.2015
1618/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger, 31.12.2015
1617/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om körkort, 31.12.2015
1616/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt, 31.12.2015
1615/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, 31.12.2015
1614/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av körkortslagen, 31.12.2015
1613/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning, 31.12.2015
1612/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg , 31.12.2015
1611/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 23 kap. 9 och 12 § i strafflagen , 31.12.2015
1610/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av vägtrafiklagen , 31.12.2015
1609/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fordonslagen, 31.12.2015
1608/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete, 31.12.2015
1607/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 31.12.2015
1606/2015 Suomeksi På svenska
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen, 31.12.2015
1605/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal, 31.12.2015
1604/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal, 31.12.2015
1603/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk, 31.12.2015
1602/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kyrkolagen, 31.12.2015
1601/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av yrkeshögskolelagen, 31.12.2015
1600/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av universitetslagen, 31.12.2015
1599/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 31.12.2015
1598/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i lagen om dödförklaring, 31.12.2015
1597/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 kap. 17 § i rättegångsbalken, 31.12.2015
1596/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av faderskapslagen, 31.12.2015
1595/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ärvdabalken, 31.12.2015
1594/2015 Suomeksi På svenska
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor, 30.12.2015
1593/2015 Suomeksi På svenska
Beslut om ändring av 9 och 11 § i Tullens arbetsordning, 30.12.2015
1592/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter, 30.12.2015
1591/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter, 29.12.2015
1590/2015 Suomeksi På svenska
Lag om registret över rättstolkar, 29.12.2015
1589/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om överföringsförfarande och statistiksammanställning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 29.12.2015
1588/2015 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer, 29.12.2015
1587/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer , 29.12.2015
1586/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 65 § i markanvändnings- och byggförordningen , 29.12.2015
1585/2015 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer, 29.12.2015
1584/2015 Suomeksi På svenska
Statsbudgeten för 2016, 29.12.2015
1583/2015 Suomeksi På svenska
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga, 29.12.2015
1582/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om formulären för de blanketter som gäller vård oberoende av patientens vilja enligt mentalvårdslagen och om övervakningen av begränsningar av patientens självbestämmanderätt, 28.12.2015
1581/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar, 28.12.2015
1580/2015 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer, 28.12.2015
1579/2015 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer, 28.12.2015
1578/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer, 28.12.2015
1577/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeövervakning, 28.12.2015
1576/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2016 och 2017, 28.12.2015
1575/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden, 28.12.2015
1574/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer, 28.12.2015
1573/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer åren 2015 och 2016, 28.12.2015
1572/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd, 23.12.2015
1571/2015 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter, 23.12.2015
1570/2015 Suomeksi På svenska
Arbetsordning för social- och hälsovårdsministeriet, 23.12.2015
1569/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2016, 23.12.2015
1568/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om begäran om yttrande från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, 23.12.2015
1567/2015 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling av fiskevårdsavgift, 23.12.2015
1566/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Centret för konstfrämjande, 23.12.2015
1565/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiften för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd, 23.12.2015
1564/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg, 23.12.2015
1563/2015 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2016, 23.12.2015
1562/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning , 23.12.2015
1561/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av 8 § i inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer, 23.12.2015
1560/2015 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om genomförande av utbildning i användning av maktmedelsredskap för personal i tjänsteförhållande till en förvarsenhet , 23.12.2015
1559/2015 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer, 23.12.2015
1558/2015 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016-2018, 23.12.2015
1557/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 och 23 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen, 23.12.2015
1556/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i lagen om alterneringsledighet, 23.12.2015
1555/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 23.12.2015
1554/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 23.12.2015
1553/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om lönegaranti för sjömän , 23.12.2015
1552/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 11 och 11 a § i lönegarantilagen, 23.12.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.