Elektronisk författningssamling: 2015

1753/2015 Suomeksi På svenska
Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut, 31.12.2015
1752/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bokförningsförordning, 31.12.2015
1751/2015 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer , 31.12.2015
1750/2015 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets arbetsordning , 31.12.2015
1749/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer, 31.12.2015
1748/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar, 31.12.2015
1747/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2016, 31.12.2015
1746/2015 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2016 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården, 31.12.2015
1745/2015 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2016-2017, 31.12.2015
1744/2015 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar, 31.12.2015
1743/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryska federationen om samarbete och växel-verkan i fråga om isbrytarassistans på Östersjön och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen , 31.12.2015
1742/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 12 och 13 § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken , 31.12.2015
1741/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice , 31.12.2015
1740/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 38 § i statsrådets förordning om fängelse , 31.12.2015
1739/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten, 31.12.2015
1738/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, 31.12.2015
1737/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar , 31.12.2015
1736/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet, 31.12.2015
1735/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om rådet för bedömning av lagstiftningen, 31.12.2015
1734/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016 – 2020, 31.12.2015
1733/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård , 31.12.2015
1732/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna, 31.12.2015
1731/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2016 , 31.12.2015
1730/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 2 a § i statsrådets förordning om civiltjänst, 31.12.2015
1729/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om enskilda vägar, 31.12.2015
1726/2015 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens arbetsordning, 31.12.2015
1725/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse, 31.12.2015
1724/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av en lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 31.12.2015
1723/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av en lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen, 31.12.2015
1722/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen och temporär ändring av bilagan till lagen, 31.12.2015
1721/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i och bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen, 31.12.2015
1720/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen, 31.12.2015
1719/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen, 31.12.2015
1718/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av strafflagen, 31.12.2015
1717/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna från 2010 till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, 31.12.2015
1716/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus, 31.12.2015
1715/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder, 31.12.2015
1714/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av aravabegränsningslagen, 31.12.2015
1713/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, 31.12.2015
1712/2015 Suomeksi På svenska
Lag om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar , 31.12.2015
1711/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 42 och 75 § i jaktlagen , 31.12.2015
1710/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av naturvårdslagen , 31.12.2015
1709/2015 Suomeksi På svenska
Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter , 31.12.2015
1708/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral, 31.12.2015
1707/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 75 § 3 mom. och 92 a § i universitetslagen, 31.12.2015
1706/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund, 31.12.2015
1705/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 31.12.2015
1704/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande, 31.12.2015
1703/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet, 31.12.2015
1702/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt, 31.12.2015
1701/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice , 31.12.2015
1700/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om preskription av skulder, 31.12.2015
1699/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. i konsumentskyddslagen, 31.12.2015
1698/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om trafikskadenämnden, 31.12.2015
1697/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om konsumenttvistenämnden, 31.12.2015
1696/2015 Suomeksi På svenska
Lag om lösning av konsumenttvister utanför myndigheter, 31.12.2015
1695/2015 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot samt av en lag om ändring av 2 a kap. i strafflagen , 31.12.2015
1694/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen, 31.12.2015
1693/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket, 31.12.2015
1692/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, 31.12.2015
1691/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd, 31.12.2015
1690/2015 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 12 och 48 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 31.12.2015
1689/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, 31.12.2015
1688/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av partilagen, 31.12.2015
1687/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning, 31.12.2015
1686/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om Finlands ekonomiska zon, 31.12.2015
1685/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om skydd av valar och arktiska sälar, 31.12.2015
1684/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 58 § i naturvårdslagen, 31.12.2015
1683/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 48 kap. i strafflagen, 31.12.2015
1682/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om säkerhetsskydd i riksdagen, 31.12.2015
1681/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän, 31.12.2015
1680/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om överlastavgift, 31.12.2015
1679/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling, 31.12.2015
1678/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om strukturstöd till jordbruket, 31.12.2015
1677/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av skoltlagen, 31.12.2015
1676/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar, 31.12.2015
1675/2015 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 43 § i yrkeshögskolelagen, 31.12.2015
1674/2015 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 49 § i universitetslagen, 31.12.2015
1673/2015 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare , 31.12.2015
1672/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 och 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag , 31.12.2015
1671/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor, 31.12.2015
1670/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser, 31.12.2015
1669/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag, 31.12.2015
1668/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 126 och 127 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, 31.12.2015
1667/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner, 31.12.2015
1666/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 31.12.2015
1665/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 och 16 kap. i försäkringsbolagslagen, 31.12.2015
1664/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare, 31.12.2015
1663/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, 31.12.2015
1662/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om underhållsstöd, 31.12.2015
1661/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av barnbidragslagen, 31.12.2015
1660/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om alterneringsledighet, 31.12.2015
1659/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 31.12.2015
1658/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 31.12.2015
1657/2015 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift, 31.12.2015
1656/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 31.12.2015
1655/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen , 31.12.2015
1654/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 31.12.2015
1653/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 31.12.2015
1652/2015 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare, 31.12.2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.