Elektronisk författningssamling: 2013

1331/2013 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning, 31.12.2013
1330/2013 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning, 31.12.2013
1329/2013 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark, 31.12.2013
1328/2013 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalnings- och deklarations-service för småarbetsgivare, 31.12.2013
1327/2013 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2014, 31.12.2013
1326/2013 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter, 31.12.2013
1325/2013 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriet förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer, 31.12.2013
1324/2013 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner, 31.12.2013
1323/2013 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2014 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården, 31.12.2013
1322/2013 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter, 31.12.2013
1321/2013 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, 31.12.2013
1320/2013 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog, 31.12.2013
1319/2013 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar, 31.12.2013
1318/2013 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer , 31.12.2013
1317/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Nationella centret för utbildningsutvärdering, 31.12.2013
1316/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd, 31.12.2013
1315/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare, 31.12.2013
1314/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet, 31.12.2013
1313/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader, 31.12.2013
1312/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av 11 § i förordningen om skogsvårdsföreningar, 31.12.2013
1311/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fastighetsbildning, 31.12.2013
1310/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om köpvittnen, 31.12.2013
1309/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke, 31.12.2013
1308/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog, 31.12.2013
1307/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet, 31.12.2013
1306/2013 Suomeksi På svenska
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor, 31.12.2013
1305/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab, 31.12.2013
1304/2013 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 31.12.2013
1303/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i yrkeshögskolelagen, 31.12.2013
1302/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 87 § i universitetslagen, 31.12.2013
1301/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om grundläggande konstundervisning, 31.12.2013
1300/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om fritt bildningsarbete, 31.12.2013
1299/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 31.12.2013
1298/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i lagen om yrkesutbildning, 31.12.2013
1297/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i gymnasielagen, 31.12.2013
1296/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i lagen om grundläggande utbildning, 31.12.2013
1295/2013 Suomeksi På svenska
Lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering, 31.12.2013
1294/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice, 31.12.2013
1293/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 och 17 § i hälso- och sjukvårdslagen, 31.12.2013
1292/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 och 12 § i barnskyddslagen, 31.12.2013
1291/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 31.12.2013
1290/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning, 31.12.2013
1289/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av gymnasielagen, 31.12.2013
1288/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning, 31.12.2013
1287/2013 Suomeksi På svenska
Lag om elev- och studerandevård, 31.12.2013
1286/2013 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 18 e § 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring, 31.12.2013
1285/2013 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring, 31.12.2013
1284/2013 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om de stater som avses i 2 § 5 mom. i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund, 31.12.2013
1283/2013 Suomeksi På svenska
Finansministeriets beslut om placeringsorten för verksamhetsställena vid servicecentret som producerar statens gemensamma grundläggande informationsteknik- och informationssystemtjänster, 31.12.2013
1282/2013 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av 2 och 8 § i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets uniform och gränsbevakningsmans kännetecken, 31.12.2013
1281/2013 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av 3 § i inrikesministeriets förordning om ersättande av utbildningskostnader för tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet, 31.12.2013
1280/2013 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet, 31.12.2013
1279/2013 Suomeksi På svenska
Lantmäteriverkets arbetsordning , 31.12.2013
1278/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice, 31.12.2013
1277/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån, 31.12.2013
1276/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 31.12.2013
1275/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 § i statsrådets förordning om ersättning av statens medel för kommunens kostnader för främjande av integration, 31.12.2013
1274/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet, 31.12.2013
1273/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik, 31.12.2013
1272/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av de multilaterala avtalen M262, M263 och M266 enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 31.12.2013
1271/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 41 och 45 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, 31.12.2013
1270/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 31.12.2013
1269/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning, 31.12.2013
1268/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av gymnasielagen, 31.12.2013
1267/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning, 31.12.2013
1266/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 31.12.2013
1265/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning, 31.12.2013
1264/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av gymnasielagen, 31.12.2013
1263/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning, 31.12.2013
1262/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret, 31.12.2013
1261/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 181 § i utlänningslagen, 31.12.2013
1260/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av tullagen, 31.12.2013
1259/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk, 31.12.2013
1258/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 31.12.2013
1257/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i skattekontolagen, 31.12.2013
1256/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 31.12.2013
1255/2013 Suomeksi På svenska
Lag om kraftverksskatt, 31.12.2013
1254/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen, 31.12.2013
1253/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning, 31.12.2013
1252/2013 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 9 § 6 mom. i lagen om förskottsuppbörd, 31.12.2013
1251/2013 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 10 e § 4 mom. i inkomstskattelagen för gårdsbruk, 31.12.2013
1250/2013 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 55 § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 31.12.2013
1249/2013 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 24 § i lagen om Försvarshögskolan, 31.12.2013
1248/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 31.12.2013
1247/2013 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om Skatteförvaltningen, 31.12.2013
1246/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen, 31.12.2013
1245/2013 Suomeksi På svenska
Lag om inkomstskatteskalan för 2014, 31.12.2013
1244/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning, 31.12.2013
1243/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om studiestöd, 31.12.2013
1242/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013—2015, 31.12.2013
1241/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013—2015, 31.12.2013
1240/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 31.12.2013
1239/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk, 31.12.2013
1238/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 31.12.2013
1237/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 31.12.2013
1236/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 31.12.2013
1235/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 80 § i inkomstskattelagen, 31.12.2013
1234/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 47 kap. 4 § i strafflagen, 31.12.2013
1233/2013 Suomeksi På svenska
Lag om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar, 31.12.2013
1232/2013 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen, 31.12.2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.