Elektronisk författningssamling: 2012

192/2012 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av 8 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen, 30.4.2012
191/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om trafiksäkerhetsdelegationen, 30.4.2012
190/2012 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § i miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer, 27.4.2012
189/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på lätta arbeten som är lämpliga för unga arbetstagare, 27.4.2012
188/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare, 27.4.2012
187/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 32 kap. 11 och 12 § i strafflagen, 27.4.2012
186/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling, transport och bortskaffande av animaliska biprodukter och därav framställda produkter, 25.4.2012
185/2012 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten, 25.4.2012
184/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd, 24.4.2012
183/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården, 24.4.2012
182/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering, 24.4.2012
181/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten, 24.4.2012
180/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen, 23.4.2012
179/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avfall, 23.4.2012
178/2012 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Penningautomatföreningens penningspel, 18.4.2012
177/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan regeringarna i Barentsregionen om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer, 18.4.2012
176/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fågelägg och äggprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen, 18.4.2012
175/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen, 18.4.2012
174/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen, 18.4.2012
173/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen, 18.4.2012
172/2012 Suomeksi På svenska
Lag om tillsyn över utlänningars företagsköp, 17.4.2012
171/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skyddsarrangemang vid användning av kärnenergi, 17.4.2012
170/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen, 17.4.2012
169/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2012, 17.4.2012
168/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om justitieministeriet, 17.4.2012
167/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om studentexamen, 16.4.2012
166/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning, 13.4.2012
165/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården, 13.4.2012
164/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som understöds, 13.4.2012
163/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds, 13.4.2012
162/2012 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 och rådets förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan, 12.4.2012
161/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av förordningen om begränsning av dispenser enligt 41 b 2 mom. i jaktlagen, 10.4.2012
160/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm och om bidrag för proteingrödor och oljeväxter som betalas för 2011, 10.4.2012
159/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter, 10.4.2012
158/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fiske, 5.4.2012
157/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande om trålfiske efter strömming och vassbuk utanför Finlands baslinje med fiskefartyg i Finska viken, 3.4.2012
156/2012 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets beslut om de stater och territorier utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism uppfyller villkoren enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism, 3.4.2012
155/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk, 2.4.2012
154/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon, 2.4.2012
153/2012 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem, 2.4.2012
152/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd, 30.3.2012
151/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer, 30.3.2012
150/2012 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen, 29.3.2012
149/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de nationella förfaranden som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser, 29.3.2012
148/2012 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift, 29.3.2012
147/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut, till ansökan om verksamhetstillstånd för etablering av en filial till ett fondbolag från tredjeland i Finland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet, 28.3.2012
146/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om fondprospekt, 28.3.2012
145/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2012, 27.3.2012
144/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om tillståndsavgifter för användning av Saima kanal, 27.3.2012
143/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd, 27.3.2012
142/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av semesterlagen för sjömän, 27.3.2012
141/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart, 27.3.2012
140/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 och 9 a § i sjöarbetstidslagen, 27.3.2012
139/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 kap. 1 § och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal, 27.3.2012
138/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om företagsstödsdelegationen, 22.3.2012
137/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för VM i ishockey 2012, 21.3.2012
136/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 20.3.2012
135/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser, 20.3.2012
134/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om salmonellakontroll i anläggningar inom köttbranschen, 20.3.2012
133/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbar dragen utrustning till traktorer, 20.3.2012
132/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2012, 19.3.2012
131/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013, 19.3.2012
130/2012 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om Veikkaus Ab:s spelregler för penningspel, 16.3.2012
129/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng, norra Östersjön och på Finska viken år 2012, 16.3.2012
128/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av avgiftstabellen som utgör bilaga till arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer, 15.3.2012
127/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter lax inom ICES delområdena 22—28 samt delområde 29 söder om breddgraden 59o30`N med finskregistrerade fiskefartyg, 15.3.2012
126/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013, 14.3.2012
125/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket, 13.3.2012
124/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik, 13.3.2012
123/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd, 13.3.2012
122/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013, 13.3.2012
121/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2011, 13.3.2012
120/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011, 13.3.2012
119/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, försäkringsbolag och finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar, 13.3.2012
118/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2011—2012, 7.3.2012
117/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilaga IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika, 6.3.2012
116/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet, 6.3.2012
115/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare, 6.3.2012
114/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli, 6.3.2012
113/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om placeringen av verksamhetsställen för post, 6.3.2012
112/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet, 1.3.2012
111/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 § 4 punkten och 7 § i statsrådets förordning om miljöministeriet, 1.3.2012
110/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning, 1.3.2012
109/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2012, 1.3.2012
108/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter, 1.3.2012
107/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet, 1.3.2012
106/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, 1.3.2012
105/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet, 1.3.2012
104/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet, 1.3.2012
103/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning Om sättandet i kraft av det till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet och om ikraftträdandet av lagen om sättande i kraft av bestämmelser som hör till lagstiftningsområdet för tilläggsprotokollet, 1.3.2012
102/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen, 1.3.2012
101/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om republikens presidents rätt till pension, 1.3.2012
100/2012 Suomeksi På svenska
Lag om republikens presidents kansli, 1.3.2012
99/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi, 29.2.2012
98/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggninga, 29.2.2012
97/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, 29.2.2012
96/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2011, 29.2.2012
95/2012 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen, 29.2.2012
94/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 29.2.2012
93/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 29.2.2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.