Elektronisk författningssamling: 2012

292/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om sjömanspensioner, 14.6.2012
291/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om utkomststöd, 14.6.2012
290/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 och 10 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 14.6.2012
289/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice, 14.6.2012
288/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 14.6.2012
287/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring, 14.6.2012
286/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 77 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 14.6.2012
285/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning, 14.6.2012
284/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 41 § i skjutvapenlagen, 14.6.2012
283/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 34 a och 46 kap. i strafflagen, 14.6.2012
282/2012 Suomeksi På svenska
Lag om export av försvarsmateriel, 14.6.2012
281/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 13.6.2012
280/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 13.6.2012
279/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser, 13.6.2012
278/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan, 13.6.2012
277/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, 13.6.2012
276/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det med Ryska federationen upprättade protokollet om ändring av luftfartsavtalet, 13.6.2012
275/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska unionen, 12.6.2012
274/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren, 12.6.2012
273/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008-2013, 12.6.2012
272/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2011, 12.6.2012
271/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitlen II–1, II–2 och V samt tillägget i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändringar i tillägget i bilagan till 1988 års protokoll till konventionen och ändringar i den kod för brandsäkerhetssystem som anknyter till konventionen samt sättande i kraft av den reviderade kod av år 2010 för tillämpning av brandprovningsmetoder som anknyter till konventionen, 11.6.2012
270/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitlen II-1, II-2, III, IV, V, VII och XII samt tillägget i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, 11.6.2012
269/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 3 till statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering, 8.6.2012
268/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade, 4.6.2012
267/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport, 4.6.2012
266/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter vassbuk och strömming på vissa havsområden, 1.6.2012
265/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen, 1.6.2012
264/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa livsmedel, 31.5.2012
263/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer, 31.5.2012
262/2012 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet, 31.5.2012
261/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Estland om slopande av kravet på legalisering av civilståndshandlingar, 31.5.2012
260/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 30.5.2012
259/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den andra hälften av 2011, 30.5.2012
258/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser som har samband med lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen, 30.5.2012
257/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet, 30.5.2012
256/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen, 30.5.2012
255/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten, 29.5.2012
254/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 28 och 55 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013, 29.5.2012
253/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fastighetsskattelagen, 29.5.2012
252/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi, 29.5.2012
251/2012 Suomeksi På svenska
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen, 29.5.2012
250/2012 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans vapen, 29.5.2012
249/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 kap. i kyrkolagen, 29.5.2012
248/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på galtsperma för att bekämpa djursjukdomar, 25.5.2012
247/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 6 § i kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter, 25.5.2012
246/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad, 25.5.2012
245/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer, 24.5.2012
244/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om delegationen för penningspelsärenden, 24.5.2012
243/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli, 24.5.2012
242/2012 Suomeksi På svenska
Arbetsordning för statsrådets kansli, 24.5.2012
241/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Amerikas Förenta stater om forsknings-, utvecklings-, testnings- och utvärderingsprojekt samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen, 24.5.2012
240/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar, 23.5.2012
239/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare, 23.5.2012
238/2012 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 377/2012 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau, 21.5.2012
237/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om minsta antalet medlemmar i valmansföreningar i vissa kommuner vid 2012 års kommunalval, 21.5.2012
236/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2010—2011, 21.5.2012
235/2012 Suomeksi På svenska
Tilläggsbudgeten för 2012, 21.5.2012
234/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2011, 18.5.2012
233/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om de högsta tillåtna mängderna formaldehyd i vissa textilprodukter, 18.5.2012
232/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om anordnande av Penningautomatföreningens penningspel, 18.5.2012
231/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden, 18.5.2012
230/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i bilskattelagen, 18.5.2012
229/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi, 16.5.2012
228/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om näringsförbud, 16.5.2012
227/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om bekämpande av människohandel, 16.5.2012
226/2012 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter, 16.5.2012
225/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice, 16.5.2012
224/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i Europeiska unionens intresse, 16.5.2012
223/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan regeringarna i Barentsregionen om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 15.5.2012
222/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument, 15.5.2012
221/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven, 15.5.2012
220/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven, 15.5.2012
219/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 14.5.2012
218/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 14.5.2012
217/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden, 14.5.2012
216/2012 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om ändring av 4 a och 6 § i straffregisterlagen, 14.5.2012
215/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av straffregisterlagen, 14.5.2012
214/2012 Suomeksi På svenska
Lag om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen, 14.5.2012
213/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar, 14.5.2012
212/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare, 14.5.2012
211/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om väsentliga krav på mätinstrument, visande av överensstämmelse med kraven och speciella tekniska krav, 14.5.2012
210/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer år 2012, 11.5.2012
209/2012 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar, 10.5.2012
208/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa jord- och skogsbruksministeriets förordningar, 9.5.2012
207/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter, 9.5.2012
206/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på norra Östersjön, 8.5.2012
205/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Armi Ratia och konstindustrin, 8.5.2012
204/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, 8.5.2012
203/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om räddningsväsendet, 8.5.2012
202/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om adoption, 8.5.2012
201/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa jord- och skogsbruksministeriets förordningar, 3.5.2012
200/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Amerikas Förenta stater om forsknings-, utvecklings-, testnings- och utvärderingsprojekt och om tillämpning av överenskommelsen, 3.5.2012
199/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i statsrådets beslut om arbetsmiljön på fartyg, 2.5.2012
198/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2011 års skördeskador, 2.5.2012
197/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Israel om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information, 2.5.2012
196/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av miljöskyddslagen, 30.4.2012
195/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av avfallslagen, 30.4.2012
194/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, 30.4.2012
193/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enlig lagen om gårdsbruksenheter, 30.4.2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.