Elektronisk författningssamling: 2012

392/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Filippinerna om luftfart, 2.7.2012
391/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om gruvdrift, 29.6.2012
390/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer, 29.6.2012
389/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen, 29.6.2012
388/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den europeiska konventionen om adoption av barn samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och ikraftträdande av 86 § 2 mom. 2 punkten och 94 § i adoptionslagen, 29.6.2012
387/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i reglementet för statsrådet, 29.6.2012
386/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder, 29.6.2012
385/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om garantipension, 29.6.2012
384/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i folkpensionslagen, 29.6.2012
383/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 33 c § i inkomstskattelagen, 29.6.2012
382/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 29.6.2012
381/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 29.6.2012
380/2012 Suomeksi På svenska
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta, 28.6.2012
379/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2012—2013, 28.6.2012
378/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i grundfördraget för Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, 28.6.2012
377/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Estland om slopande av kravet på legalisering av civilståndshandlingar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 28.6.2012
376/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget för Internationella finansieringsbolaget, 28.6.2012
375/2012 Suomeksi På svenska
II tilläggsbudgeten för 2012, 28.6.2012
374/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 och 24 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation, 28.6.2012
373/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 80 § och temporär ändring av 65 a § i kommunikationsmarknadslagen, 28.6.2012
372/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av partilagen, 28.6.2012
371/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i åtgärd 4(2004) som antagits av avtalsparternas konsultativa möte i enlighet med artikel IX i Antarktisfördraget, 27.6.2012
370/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget, 27.6.2012
369/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i bilaga VI till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget, 27.6.2012
368/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av den i Bryssel den 31 januari 1963 ingångna konventionen utgörande tillägg till Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område, 27.6.2012
367/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område, 27.6.2012
366/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen om Internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet, 27.6.2012
365/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, 27.6.2012
364/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, 27.6.2012
363/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, 27.6.2012
362/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, 27.6.2012
361/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum, 27.6.2012
360/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan, 27.6.2012
359/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess med-lemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å den andra, om bekämpande av bedrägerier och annan olaglig verksamhet som skadar deras finansiella intressen, 27.6.2012
358/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska konventionen om adoption av barn, 27.6.2012
357/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av den europeiska konventionen om bekämpande av terrorism, 27.6.2012
356/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne, 27.6.2012
355/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, 27.6.2012
354/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk arresteringsorder), 27.6.2012
353/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda, 27.6.2012
352/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och i det därtill hörande protokollet, 27.6.2012
351/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden, 27.6.2012
350/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Samoa om upplysningar i fråga om skatteärenden, 27.6.2012
349/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Zambia om främjande av och skydd för investeringar, 27.6.2012
348/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med republiken Nicaragua om främjande av och skydd för investeringar, 27.6.2012
347/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden, 27.6.2012
346/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Marocko för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 27.6.2012
345/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden, 27.6.2012
344/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden, 27.6.2012
343/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kuba om främjande av och skydd för investeringar, 27.6.2012
342/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kenya om främjande och skydd av investeringar, 27.6.2012
341/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden, 27.6.2012
340/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden, 27.6.2012
339/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och det därtill hörande protokollet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden, 27.6.2012
338/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Costa Rica om främjande av och skydd för investeringar, 27.6.2012
337/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet mellan Finland och Bulgarien angående gemensamt genomförande i enlighet med Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring, 27.6.2012
336/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden, 27.6.2012
335/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, 27.6.2012
334/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, 27.6.2012
333/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden, 27.6.2012
332/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottniska viken och ryssjefiske efter strömming och vassbuk på Skärgårdshavet och Finska viken, 26.6.2012
331/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 26.6.2012
330/2012 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst under åren 2012–2018, 26.6.2012
329/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om schemat för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags och placeringsfonders bokslut och om den verksamhetsberättelse som fogas till bokslut samt om placeringsfonders halvårsrapport, 26.6.2012
328/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i förordningen om registerförvaltningen, 26.6.2012
327/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 50 § i hälsoskyddslagen, 26.6.2012
326/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av strålskyddslagen, 26.6.2012
325/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kommunallagen, 26.6.2012
324/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om sammanslagning av S:t Michels stad och Ristiina och Suomenniemi kommuner, 25.6.2012
323/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om sammanslagning av Lojo stad och Nummi-Pusula kommun, 25.6.2012
322/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om sammanslagning av Brahestads stad och Vihanti kommun, 25.6.2012
321/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd, 25.6.2012
320/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer, 25.6.2012
319/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter, 25.6.2012
318/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om vissa prospekt som avses i 2 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen och 22 § i lagen om fastighetsfonder, 25.6.2012
317/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om prospekt som avses i 2 kap. i värdepappersmarknadslagen, 25.6.2012
316/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ska vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna, 25.6.2012
315/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag, 25.6.2012
314/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet, 21.6.2012
313/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om taxitrafikens konsumentpriser, 21.6.2012
312/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Amerikas förenta stater om att effektivisera samarbetet för att förebygga och bekämpa brottslighet, 21.6.2012
311/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om medborgarskap, 21.6.2012
310/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av värnpliktslagen, 21.6.2012
309/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökning om stöd per djur för renskötselåret 2012/2013, 20.6.2012
308/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel, 20.6.2012
307/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, 20.6.2012
306/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2012/2013, 20.6.2012
305/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Israel om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 20.6.2012
304/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om sammanslagning av Kesälahti kommun och Kitee stad, 19.6.2012
303/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om sammanslagning av Vasa stad och Lillkyro kommun, 19.6.2012
302/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om sammanslagning av Kerimäki kommun, Punkaharju kommun och Nyslotts stad, 19.6.2012
301/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om sammanslagning av Kuopio och Nilsiä städer, 19.6.2012
300/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om sammanslagning av Alavus stad och Töysä kommun, 19.6.2012
299/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen, 19.6.2012
298/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om marknadskontroll av benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter, 19.6.2012
297/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om studiestöd, 19.6.2012
296/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 23 kap. 5 § i strafflagen, 19.6.2012
295/2012 Suomeksi På svenska
Lag om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden och om överföring av förundersökning och lagföring mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen, 18.6.2012
294/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel, 15.6.2012
293/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fiske, 15.6.2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.