Elektronisk författningssamling: 2012

492/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 79 och 85 a § i mervärdesskattelagen, 4.9.2012
491/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk, 4.9.2012
490/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 4.9.2012
489/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 4.9.2012
488/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om skatteuppbörd, 4.9.2012
487/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning, 4.9.2012
486/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om förskottsuppbörd, 4.9.2012
485/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om beskattningsförfarande, 4.9.2012
484/2012 Suomeksi På svenska
Lag om rundradioskatt, 4.9.2012
483/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ändring av 3 § i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet, 31.8.2012
482/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets kanslis förordning om ändring av 7 § i arbetsordningen för statsrådets kansli, 31.8.2012
481/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli, 31.8.2012
480/2012 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen, 31.8.2012
479/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets beslut om formuläret för det förteckningskort som ska fogas till ett partis registreringsansökan, 30.8.2012
478/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Filippinerna om luftfart och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 28.8.2012
477/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för den nordiska naturen, 27.8.2012
476/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om användning av fordon på väg, 21.8.2012
475/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond, 20.8.2012
474/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab, 20.8.2012
473/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan, 20.8.2012
472/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om trafiklärarutbildning, 20.8.2012
471/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 20.8.2012
470/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 49 § i lagen om offentlig upphandling, 15.8.2012
469/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft, 15.8.2012
468/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information, 15.8.2012
467/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet, 15.8.2012
466/2012 Suomeksi På svenska
Lag om varningsmeddelanden, 15.8.2012
465/2012 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens arbetsordning, 15.8.2012
464/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet, 13.8.2012
463/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter lax inom ICES delområdena 22—31 med finskregistrerade fiskefartyg, 3.8.2012
462/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på utter som sker med stöd av dispens under jaktåret 2012–2013, 1.8.2012
461/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av dispens under jaktåret 2012–2013, 1.8.2012
460/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av jaktlicens och dispens under jaktåret 2012–2013, 1.8.2012
459/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2012—2013, 1.8.2012
458/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på grågås i kommunerna Kajana, Paltamo och Vaala under jaktåren 2012–2015, 1.8.2012
457/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på ripa i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen och Norra Savolax under jaktåren 2012–2015, 1.8.2012
456/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder i landskapet Egentliga Finland och i vissa kommuner i landskapet Nyland under jaktåren 2012–2015, 1.8.2012
455/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2012–2013, 1.8.2012
454/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering om att effektivisera samarbetet för att förebygga och bekämpa brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 25.7.2012
453/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter, 25.7.2012
452/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om utstationerade arbetstagare, 25.7.2012
451/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av arbetsavtalslagen, 25.7.2012
450/2012 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 60 § 2 mom. i en lag om ändring av utlänningslagen, 25.7.2012
449/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utlänningslagen, 25.7.2012
448/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet med Uruguay för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 25.7.2012
447/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Guatemala om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden, 25.7.2012
446/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av landsvägslagen, 23.7.2012
445/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner, 23.7.2012
444/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor, 23.7.2012
443/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser, 23.7.2012
442/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 23.7.2012
441/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden, 23.7.2012
440/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 kap. 3 d § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 23.7.2012
439/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 16.7.2012
438/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 16.7.2012
437/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om främjande av gränsöverskridande samarbete mellan Republiken Finland och Ryska federationen, 12.7.2012
436/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om uppföljning av sjukdomsfrekvens hos svin, 12.7.2012
435/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 10.7.2012
434/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 10.7.2012
433/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 10.7.2012
432/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och det därtill hörande protokollet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och det därtill hörande protokollet som hör till området för lagstiftningen, 10.7.2012
431/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser, 10.7.2012
430/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om finansministeriet, 9.7.2012
429/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2012, 6.7.2012
428/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor, 6.7.2012
427/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen, 5.7.2012
426/2012 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet, 5.7.2012
425/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 3 § i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § i rättegångsbalken, 5.7.2012
424/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp, 5.7.2012
423/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning, 4.7.2012
422/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen, 4.7.2012
421/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om universitetsexamina, 4.7.2012
420/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om specialistläkarexamen och specialisttandläkarexamen, 4.7.2012
419/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna II och III till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten, 4.7.2012
418/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i havsskyddslagen, 4.7.2012
417/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av miljöskyddslagen, 4.7.2012
416/2012 Suomeksi På svenska
Lag om avskiljning och lagring av koldioxid, 4.7.2012
415/2012 Suomeksi På svenska
Lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen, 4.7.2012
414/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av universitetslagen, 4.7.2012
413/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om finländskt stöd för utveckling av markadministrationen, 3.7.2012
412/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om flyg- och sjöräddningssamarbete i den arktiska regionen, 3.7.2012
411/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL), 3.7.2012
410/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kärnenergilagen, 3.7.2012
409/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid kommunalvalet 2012 och om förhandsröstningsstället i landskapet Åland vid kommunalvalet, 3.7.2012
408/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, 3.7.2012
407/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket, 3.7.2012
406/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enlig lagen om gårdsbruksenheter, 3.7.2012
405/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, 3.7.2012
404/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om sammanslagning av Kiikoinen kommun och Sastamala stad, 3.7.2012
403/2012 Suomeksi På svenska
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet, 3.7.2012
402/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen, 3.7.2012
401/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om ikraftträdande av vissa av Europeiska gemenskapernas råds direktiv om mätinstrument, 2.7.2012
400/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om icke-automatiska vågar, 2.7.2012
399/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av mervärdesskattelagen, 2.7.2012
398/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, 2.7.2012
397/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 47 kap. 1 och 8 § i strafflagen, 2.7.2012
396/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 48 § i arbetarskyddslagen, 2.7.2012
395/2012 Suomeksi På svenska
Lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg, 2.7.2012
394/2012 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 2 kap. i strukturfondslagen, 2.7.2012
393/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 § i lagen om utveckling av regionerna, 2.7.2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.