Elektronisk författningssamling: 2012

592/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om auktion av vissa radiofrekvenser, 5.11.2012
591/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om anmälan om ändringar i anläggningarnas verksamhet, kapacitet eller verksamhetsnivå och om verifiering av uppgifter under handelsperioden 2013—2020, 2.11.2012
590/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nya deltagare i utsläppshandeln och ändringar i anläggningarnas verksamhet under handelsperioden 2013—2020, 2.11.2012
589/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport, 2.11.2012
588/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med den civila luftfartsmyndigheten i Sverige om trafik över nationsgränserna, 2.11.2012
587/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med den civila luftfartsmyndigheten i Sverige om delegering av flygtrafikledningstjänster, 2.11.2012
586/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om konsumentforskningscentralen, 1.11.2012
585/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen, 31.10.2012
584/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det indextal som avses i 15 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare, 31.10.2012
583/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av det arbetspensionsindex som avses i 98 § i lagen om pension för arbetstagare, 31.10.2012
582/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare, 31.10.2012
581/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden, 30.10.2012
580/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § 1 mom. 3 och 4 punkten i statsrådets förordning om ädelmetallarbeten, 30.10.2012
579/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt, 30.10.2012
578/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2013, 30.10.2012
577/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statens och Fintoto Oy:s andel av avkastningen på totospel, 30.10.2012
576/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om verksamhetsstället för centralenheten och om regionenheterna vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster, 30.10.2012
575/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 28 § i statstjänstemannaförordningen, 30.10.2012
574/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt, 26.10.2012
573/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 6 och 13 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut, 24.10.2012
572/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 11 och 15 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut, 24.10.2012
571/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enlig lagen om gårdsbruksenheter, 24.10.2012
570/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, 24.10.2012
569/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av förordningen om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder, 24.10.2012
568/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om backningsvarnare på fordon som används i arbete, 24.10.2012
567/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter, 24.10.2012
566/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen, 23.10.2012
565/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 och 13 § i statsrådets förordning om studentexamen, 22.10.2012
564/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för år 2012, transportbidrag för mjölk för år 2011 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för år 2012, 22.10.2012
563/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ändring av värdet av stödrättigheter och om överföring av vissa produktionsbundna direkta stöd till systemet med samlat gårdsstöd åren 2011—2012, 22.10.2012
562/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion, 22.10.2012
561/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Luxemburg om ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsklassificerad information, 22.10.2012
560/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av miljöskyddslagen, 22.10.2012
559/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen, 22.10.2012
558/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om godkännande av rörelser för installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av underjordiska oljecisterner, 19.10.2012
557/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem, 19.10.2012
556/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn, 19.10.2012
555/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret, 19.10.2012
554/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner, 19.10.2012
553/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statens pensioner, 19.10.2012
552/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2012—2013, 18.10.2012
551/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012, 18.10.2012
550/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottniska viken under höstperioden 2012, 18.10.2012
549/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Arvo Ylppö och läkarvetenskapen, 17.10.2012
548/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen, 17.10.2012
547/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om vaccinering av djur mot blåtunga, 16.10.2012
546/2012 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av en bilaga till inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter, 16.10.2012
545/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer, 16.10.2012
544/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om explosiva varor, 15.10.2012
543/2012 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Fintoto Oy:s penningspel, 9.10.2012
542/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 9.10.2012
541/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om innehållet i ansökan om tillstånd för utsläpp av växthusgaser, 8.10.2012
540/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen, 8.10.2012
539/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om planeringskommissionen för försvarsinformation, 8.10.2012
538/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasier, yrkesutbildning, yrkeshögskolor, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2013, 8.10.2012
537/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryska Federationen om samarbete i Murmanskområdet, Republiken Karelen, S:t Petersburg och Leningradområdet och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen, 8.10.2012
536/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ikraftträdande av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen, 5.10.2012
535/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen, 5.10.2012
534/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Republiken Finland och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen, 4.10.2012
533/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av fjäderfästallar som understöds, 1.10.2012
532/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordning om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden, 1.10.2012
531/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordning om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden, 1.10.2012
530/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral, 28.9.2012
529/2012 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om tjänstedräkt för kommunala parkeringsövervakare och parkeringskontrollanter, 28.9.2012
528/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker, 28.9.2012
527/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, 28.9.2012
526/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enlig lagen om gårdsbruksenheter, 28.9.2012
525/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer, 27.9.2012
524/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av hittegodsförordningen, 25.9.2012
523/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om regionförvaltningsverken, 25.9.2012
522/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 24.9.2012
521/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 24.9.2012
520/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om officiellt erkännande av beskrivningar av sorter av frukt- och bärväxter, 24.9.2012
519/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2012, 24.9.2012
518/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottniska viken under höstperioden 2012, 21.9.2012
517/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012, 21.9.2012
516/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om småskaligt trålfiske efter strömming och vassbuk under höstperioden 2012, 21.9.2012
515/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk arresteringsorder) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, 19.9.2012
514/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om värdena för de parametrar som används i formeln för beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter, 17.9.2012
513/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan, 17.9.2012
512/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2012 och 2013, 17.9.2012
511/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om tjänsteleverantörens informationsskyldighet vid bundet långtidssparande, 17.9.2012
510/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på orre i kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Muonio, Sodankylä och Utsjoki under jaktåret 2012—2013, 14.9.2012
509/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på ripa i landskapen Kajanaland och Norra Österbotten samt i vissa kommuner i landskapet Lappland under jaktåret 2012—2013, 14.9.2012
508/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på järpe i kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Muonio, Sodankylä och Utsjoki under jaktåret 2012—2013, 14.9.2012
507/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder i landskapet Egentliga Tavastland samt i kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Muonio, Sodankylä och Utsjoki under jaktåret 2012—2013, 14.9.2012
506/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet, 13.9.2012
505/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om omfattningen av den information som ska tillhandahållas fondföretag, 13.9.2012
504/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 11.9.2012
503/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur, 7.9.2012
502/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad, 6.9.2012
501/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om studiesociala förmåner i utbildning som leder till yrkesinriktad examen på brottspåföljdsområdet, 5.9.2012
500/2012 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2012 års fastighetsbeskattning, 5.9.2012
499/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om småskaligt trålfiske efter strömming och vassbuk under höstperioden 2012, 5.9.2012
498/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter, 5.9.2012
497/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer, 5.9.2012
496/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om förbud mot utsläppande och tillhandahållande på marknaden av konsumtionsvaror som innehåller biociden dimetylfumarat, 5.9.2012
495/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om medborgarskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 4.9.2012
494/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 12 § i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel, 4.9.2012
493/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 4.9.2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.