Elektronisk författningssamling: 2012

692/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 a § i kommunikationsmarknadslagen, 5.12.2012
691/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Sverige om gemensam organisering och samarbete i fråga om service till vintersjöfarten, 5.12.2012
690/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter, 5.12.2012
689/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål, 5.12.2012
688/2012 Suomeksi På svenska
Biobankslag, 5.12.2012
687/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor, 5.12.2012
686/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen, 5.12.2012
685/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Afrikanska Unionen om Finlands stöd för projektet AU Mediation Support Capacity 2012-2014, 5.12.2012
684/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av konsumentskyddslagen, 4.12.2012
683/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 kap. 3 a § i strafflagen, 4.12.2012
682/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 7 kap. i lagen om bostadsköp, 4.12.2012
681/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om indrivning av fordringar, 4.12.2012
680/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, 4.12.2012
679/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande, 4.12.2012
678/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden, 4.12.2012
677/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 26 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster, 4.12.2012
676/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om konsumentrådgivning, 4.12.2012
675/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om paketreserörelser, 4.12.2012
674/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tillhandahållande av tjänster, 4.12.2012
673/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 85 § i betaltjänstlagen, 4.12.2012
672/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 29§ i beredskapslagen, 4.12.2012
671/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 102 § i lagen om pensionsstiftelser, 4.12.2012
670/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 135 § i lagen om försäkringskassor, 4.12.2012
669/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 41 § i elmarknadslagen, 4.12.2012
668/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 4.12.2012
667/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om televisions- och radioverksamhet, 4.12.2012
666/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 och 113 § i kommunikationsmarknadslagen, 4.12.2012
665/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i lagen om auktion av vissa radiofrekvenser, 4.12.2012
664/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 44 § i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer, 4.12.2012
663/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i postlagen, 4.12.2012
662/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av konkurrenslagen, 4.12.2012
661/2012 Suomeksi På svenska
Lag om Konkurrens- och konsumentverket, 4.12.2012
660/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2013, 3.12.2012
659/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om utveckling av regionerna, 3.12.2012
658/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier, 3.12.2012
657/2012 Suomeksi På svenska
Lag om Centret för konstfrämjande, 3.12.2012
656/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 e § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 30.11.2012
655/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften, 30.11.2012
654/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare, 30.11.2012
653/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet, 30.11.2012
652/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av förordningen om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer, 29.11.2012
651/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter vassbuk och strömming på vissa havsområden, 28.11.2012
650/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, 27.11.2012
649/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter, 27.11.2012
648/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om de arbets- och näringsbyråer som är behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av utlänningslagen, 27.11.2012
647/2012 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2013 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer, 27.11.2012
646/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om stöd för tidningspressen, 27.11.2012
645/2012 Suomeksi På svenska
III tilläggsbudgeten för 2012, 27.11.2012
644/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en höjning av vissa belopp som anges i lagen om försäkringsbolag och lagen om försäkringsföreningar, 26.11.2012
643/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om sådana gårdsspecifika tilläggsdelar och särskilda stödrättigheter som bildas utifrån stödet för utsädesproduktion av timotej, 26.11.2012
642/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2012, 26.11.2012
641/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2013, 26.11.2012
640/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om betalning av förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier för 2013, 26.11.2012
639/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om tillämpning av det övervaknings- och flyttningssystem som avses i punktskattelagen på vissa tillsatsämnen för bränslen, 26.11.2012
638/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter, 26.11.2012
637/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner, 22.11.2012
636/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen, 22.11.2012
635/2012 Suomeksi På svenska
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet, 22.11.2012
634/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader, 21.11.2012
633/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner, 21.11.2012
632/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare, 20.11.2012
631/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över aktörer som bearbetar vissa animaliska biprodukter och därav framställda produkter och om användning av vissa biprodukter, 20.11.2012
630/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa levande djur, animaliska biprodukter och vissa varor på Europeiska unionens inre marknad, 20.11.2012
629/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om skydd av svin, 20.11.2012
628/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör växtskyddsmedel, 20.11.2012
627/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ändring av 1 och 4 § i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet, 20.11.2012
626/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 20.11.2012
625/2012 Suomeksi På svenska
Lag om Rättsregistercentralen, 20.11.2012
624/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, 20.11.2012
623/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 115 § i lagen om pension för företagare, 20.11.2012
622/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 20.11.2012
621/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen, 20.11.2012
620/2012 Suomeksi På svenska
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande och om tillämpning av rambeslutet, 20.11.2012
619/2012 Suomeksi På svenska
Lag om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland, 20.11.2012
618/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesministeriet, 19.11.2012
617/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen, 19.11.2012
616/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåret 2012—2013, 19.11.2012
615/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2012, 19.11.2012
614/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 22 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2012, 19.11.2012
613/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 19.11.2012
612/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 19.11.2012
611/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen, 19.11.2012
610/2012 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg, 15.11.2012
609/2012 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog, 15.11.2012
608/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser, 13.11.2012
607/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering, 13.11.2012
606/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen, 13.11.2012
605/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten, 13.11.2012
604/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013, 13.11.2012
603/2012 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Etiopiens demokratiska förbundsrepublik om utvecklingsprojekt som gällar jordbruksdriven ekonomisk tillväxt i Amhara, 12.11.2012
602/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av 26 § i arbetsordningen för finansministeriet, 9.11.2012
601/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen, 9.11.2012
600/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012, 8.11.2012
599/2012 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2012, 8.11.2012
598/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om nya deltagare i utsläppshandeln under handelsperioden 2013—2020, 8.11.2012
597/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om inrättande av ett nordeuropeiskt funktionellt luftrumsblock mellan Republiken Estland, Republiken Finland, Republiken Lettland och Konungariket Norge, 5.11.2012
596/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 och 19 § i lagen om assisterad befruktning, 5.11.2012
595/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Brunei om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden, 5.11.2012
594/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden, 5.11.2012
593/2012 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen, 5.11.2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.