Elektronisk författningssamling: 2012

792/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 18.12.2012
791/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om förskottsuppbörd, 18.12.2012
790/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 e § i inkomstskattelagen för gårdsbruk, 18.12.2012
789/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 55 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 18.12.2012
788/2012 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 73 § i inkomstskattelagen, 18.12.2012
787/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 73 § i inkomstskattelagen, 18.12.2012
786/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om specialtransporter och specialtransportfordon, 18.12.2012
785/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 18.12.2012
784/2012 Suomeksi På svenska
Lag om inkomstskatteskalan för 2013, 18.12.2012
783/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagorna II och III till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen, 18.12.2012
782/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen, 18.12.2012
781/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2013, 18.12.2012
780/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 kap. i kyrkolagen, 18.12.2012
779/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen, 17.12.2012
778/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst, 17.12.2012
777/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen, 17.12.2012
776/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 17.12.2012
775/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 a § i lagen om överlåtelseskatt, 17.12.2012
774/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 17.12.2012
773/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande, 17.12.2012
772/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism, 17.12.2012
771/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 b § i lagen om statens säkerhetsfond, 17.12.2012
770/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 84 § i betaltjänstlagen, 17.12.2012
769/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter, 17.12.2012
768/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem, 17.12.2012
767/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bundet långsiktigt sparande, 17.12.2012
766/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder, 17.12.2012
765/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder, 17.12.2012
764/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut, 17.12.2012
763/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 17.12.2012
762/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sparbankslagen, 17.12.2012
761/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 och 33 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, 17.12.2012
760/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 och 14 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, 17.12.2012
759/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kreditinstitutslagen, 17.12.2012
758/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift, 17.12.2012
757/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 a kap. i lagen om andelslag, 17.12.2012
756/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av aktiebolagslagen, 17.12.2012
755/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 5 § i marknadsdomstolslagen, 17.12.2012
754/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden, 17.12.2012
753/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 51 kap. i strafflagen, 17.12.2012
752/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen, 17.12.2012
751/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton, 17.12.2012
750/2012 Suomeksi På svenska
Lag om värdepapperskonton, 17.12.2012
749/2012 Suomeksi På svenska
Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 17.12.2012
748/2012 Suomeksi På svenska
Lag om handel med finansiella instrument, 17.12.2012
747/2012 Suomeksi På svenska
Lag om investeringstjänster, 17.12.2012
746/2012 Suomeksi På svenska
Värdepappersmarknadslag, 17.12.2012
745/2012 Suomeksi På svenska
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2013, 14.12.2012
744/2012 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om upphävande av 1 § 40 och 123 punkten i inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift, 13.12.2012
743/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av bilagan till justitieministeriets förordning om den effektiva räntan på konsumentkrediter, 13.12.2012
742/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering, Republiken Honduras regering och Centralamerikas regionala utvecklingsbank om räntestödskreditprojekt för elektrifiering av landsbygden i Honduras, 13.12.2012
741/2012 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2013, 13.12.2012
740/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter vassbuk och strömming på Skärgårdshavet och på Finska viken innanför baslinjen, 12.12.2012
739/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan, 12.12.2012
738/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 11.12.2012
737/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg, 11.12.2012
736/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens konstmuseum, 11.12.2012
735/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för landskapen, 11.12.2012
734/2012 Suomeksi På svenska
Riksdagens beslut om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för ett lån till Internationella valutafonden, 11.12.2012
733/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar av den Internationella teleunionens radioreglemente, 11.12.2012
732/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av vissa förordningar om fartygssäkerhet, 11.12.2012
731/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitlet III i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i LSA-koden till samma konvention, 10.12.2012
730/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningar om skeppsmätning, 10.12.2012
729/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning  om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsområdena för vissa regionförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskyddet, 10.12.2012
728/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Konkurrens- och konsumentverket, 10.12.2012
727/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Centret för konstfrämjande, 10.12.2012
726/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2012 av inkomster som erhållits av renskötsel, 10.12.2012
725/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2012, 10.12.2012
724/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2013 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna, 10.12.2012
723/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem, 10.12.2012
722/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer, 7.12.2012
721/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer, 7.12.2012
720/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin, 7.12.2012
719/2012 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av 4 § i inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk, 7.12.2012
718/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning, 7.12.2012
717/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i civiltjänstlagen, 7.12.2012
716/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral, 7.12.2012
715/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 12 § i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten, 7.12.2012
714/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 a § i lagen om statskontoret, 7.12.2012
713/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § och temporär ändring av 21 § i barnbidragslagen, 7.12.2012
712/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon, 7.12.2012
711/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon, 7.12.2012
710/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, 7.12.2012
709/2012 Suomeksi På svenska
Lag om en delvis tidigarelagd indexhöjning år 2013 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex, 7.12.2012
708/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier, 7.12.2012
707/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen, 7.12.2012
706/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av mervärdesskattelagen, 7.12.2012
705/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva, 7.12.2012
704/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 kap. i lagen om försäkringsföreningar, 7.12.2012
703/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag, 7.12.2012
702/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 7.12.2012
701/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 kap. i försäkringsbolagslagen, 7.12.2012
700/2012 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar, 7.12.2012
699/2012 Suomeksi På svenska
Lag om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013—2015, 7.12.2012
698/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ombildning av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse, 5.12.2012
697/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om handikappförmåner, 5.12.2012
696/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode, 5.12.2012
695/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning, 5.12.2012
694/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer, 5.12.2012
693/2012 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 49 § i universitetslagen, 5.12.2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.