Elektronisk författningssamling: 2012

892/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut, 27.12.2012
891/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 23 § i bränsleavgiftslagen, 27.12.2012
890/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 50 § i fordonsskattelagen, 27.12.2012
889/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bilskattelagen, 27.12.2012
888/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av skattekontolagen, 27.12.2012
887/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 27.12.2012
886/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift, 27.12.2012
885/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fastighetsskattelagen, 27.12.2012
884/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lotteriskattelagen, 27.12.2012
883/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva, 27.12.2012
882/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd, 27.12.2012
881/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Skatteförvaltningen, 27.12.2012
880/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund, 27.12.2012
879/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 43 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 27.12.2012
878/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 57 och 122 § i inkomstskattelagen, 27.12.2012
877/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av mervärdesskattelagen, 27.12.2012
876/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt, 27.12.2012
875/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande, 27.12.2012
874/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft, 27.12.2012
873/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 4 § i arbetsavtalslagen, 27.12.2012
872/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kollektivtrafiklagen, 27.12.2012
871/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om mätteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer, 27.12.2012
870/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om statens revisionsverk, 27.12.2012
869/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna, 27.12.2012
868/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer, 27.12.2012
867/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer, 27.12.2012
866/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen, 27.12.2012
865/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter, 27.12.2012
864/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till den kommunala pensionsanstalten, 27.12.2012
863/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift, 27.12.2012
862/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 27.12.2012
861/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 27.12.2012
860/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet, 27.12.2012
859/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer, 27.12.2012
858/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar, 27.12.2012
857/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om skärgårdskommuner och skärgårdsdelar i andra kommuner åren 2012−2015, 27.12.2012
856/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier, 27.12.2012
855/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier, 27.12.2012
854/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor, 27.12.2012
853/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen, 27.12.2012
852/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av 7 § i förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare, 27.12.2012
851/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän, 27.12.2012
850/2012 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer år 2013, 27.12.2012
849/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor, 21.12.2012
848/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden, 21.12.2012
847/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om sådana gårdsspecifika tilläggsdelar och särskilda stödrättigheter som bildas utifrån stödet för utsädesproduktion av timotej, 21.12.2012
846/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för asfaltstationer, 21.12.2012
845/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Skogsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer, 21.12.2012
844/2012 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om upphävande av miljöministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk, 21.12.2012
843/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer, 21.12.2012
842/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets arbetsordning, 21.12.2012
841/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer, 21.12.2012
840/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer, 21.12.2012
839/2012 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter, 21.12.2012
838/2012 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering gällande Finlands stöd till Tanzanias strategi för tillväxt och förminskande av fattigdom, 20.12.2012
837/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade, 20.12.2012
836/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Centret för konstfrämjande, 20.12.2012
835/2012 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer, 20.12.2012
834/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 29 § i förordningen om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter, 20.12.2012
833/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2013 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter, 20.12.2012
832/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av laxfisket på centrala Östersjön, 20.12.2012
831/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vilt- och fiskeriforskningsinstitutets prestationer, 20.12.2012
830/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2013, 20.12.2012
829/2012 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer, 29.12.2012
828/2012 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2013, 20.12.2012
827/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om inrättande av ett nordeuropeiskt funktionellt luftrumsblock mellan Republiken Estland, Republiken Finland, Republiken Lettland och Konungariket Norge samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 20.12.2012
826/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer, 20.12.2012
825/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fartygspersonalens boendemiljö ombord på fartyg, 20.12.2012
824/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis, 20.12.2012
823/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina, 20.12.2012
822/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter, 20.12.2012
821/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om utsökningsverkens verksamhetsställen, 20.12.2012
820/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fartygspersonalens mathållning ombord på fartyg, 20.12.2012
819/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner, 20.12.2012
818/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djupfrysta livsmedel, 19.12.2012
817/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer åren 2013 och 2014, 19.12.2012
816/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2013 och 2014, 19.12.2012
815/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2013, 19.12.2012
814/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier år 2013, 19.12.2012
813/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Arbetslöshetsförsäkringsfondens reglemente, 19.12.2012
812/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om specialupptagningsområden inom den högspecialiserade sjukvården, 19.12.2012
811/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen, 19.12.2012
810/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2013–2015 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden, 19.12.2012
809/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer, 19.12.2012
808/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 § i statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare, 19.12.2012
807/2012 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2013, 19.12.2012
806/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer, 19.12.2012
805/2012 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet, 19.12.2012
804/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om garantipension, 19.12.2012
803/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av folkpensionslagen, 19.12.2012
802/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statens pensioner, 19.12.2012
801/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner, 19.12.2012
800/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare, 19.12.2012
799/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 29 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare, 19.12.2012
798/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för företagare, 19.12.2012
797/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner, 19.12.2012
796/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner, 19.12.2012
795/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare, 19.12.2012
794/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare, 19.12.2012
793/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statliga exportgarantier, 18.12.2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.