Elektronisk författningssamling: 2012

92/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet, 29.2.2012
91/2012 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av en lag om ändring av tonnageskattelagen, 29.2.2012
90/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av tonnageskattelagen, 29.2.2012
89/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 och 19 § i lagen om utrikesförvaltningen, 29.2.2012
88/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statsrådet, 29.2.2012
87/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2012, 28.2.2012
86/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om den blankett som ska användas vid stödförklaringar i pappersform enligt lagen om medborgarinitiativ, 28.2.2012
85/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2011, 28.2.2012
84/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § i statsrådets förordning om finansministeriet, 28.2.2012
83/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli, 28.2.2012
82/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet, 28.2.2012
81/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2012 ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster, 24.2.2012
80/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen, 23.2.2012
79/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 5 a kap. 2 och 4 § i tvångsmedelslagen, 23.2.2012
78/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 11 kap. i strafflagen, 23.2.2012
77/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av konventionen, 23.2.2012
76/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 22.2.2012
75/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos höns, 21.2.2012
74/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Jämlikhet och tolerans, 21.2.2012
73/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 7 § i statsrådets förordning om justitieministeriet, 21.2.2012
72/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen, 20.2.2012
71/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om domstolarnas meddelanden till befolkningsdatasystemet, 20.2.2012
70/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 20 § i kommunikationsministeriets arbetsordning, 17.2.2012
69/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet, 17.2.2012
68/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2012, 17.2.2012
67/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområdena 22—24 från finskregistrerade fiskefartyg med största längd över 20 meter, 16.2.2012
66/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket, 15.2.2012
65/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, 15.2.2012
64/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd, 13.2.2012
63/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013, 13.2.2012
62/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådet kungörelse om resultatet av det andra valet vid valet av republikens president, 13.2.2012
61/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, 13.2.2012
60/2012 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om sättet för och storleken av förskottsinnehållning, 9.2.2012
59/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå, 8.2.2012
58/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan av djursjukdomar, 7.2.2012
57/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk, 7.2.2012
56/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det nationella genomförandet av bestämmelserna i rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder samt om tillämpning av direktivet, 7.2.2012
55/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer, 7.2.2012
54/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande, 6.2.2012
53/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis, 6.2.2012
52/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter, 6.2.2012
51/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om behörighetsvillkoren och uppgifterna för kanalfullmäktigen för Saima kanal, 6.2.2012
50/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget, 2.2.2012
49/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som ska utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar, 1.2.2012
48/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar, 1.2.2012
47/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om den examenstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 1.2.2012
46/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik, 1.2.2012
45/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de arvoden som ökar pensionen för kommunalveterinärer, 1.2.2012
44/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt, 1.2.2012
43/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om maximiinkomstgränser enligt skoltlagen, 31.1.2012
42/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisnings- och kulturministeriet, 31.1.2012
41/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer, 31.1.2012
40/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om stöd för jordbruksrådgivning 2012, 31.1.2012
39/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2012, 31.1.2012
38/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden, 31.1.2012
37/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om titlar, 27.1.2012
36/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2012, 27.1.2012
35/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2012, 27.1.2012
34/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 3 och 6 § i justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem, 27.1.2012
33/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa externa maximala inkomster enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, 26.1.2012
32/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som understöds, 26.1.2012
31/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets kungörelse om resultatet av det första valet vid valet av republikens president, 26.1.2012
30/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om grunderna för gratis tilldelning av utsläppsrätter för handelsperioden 2013—2020, 26.1.2012
29/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § och 38 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster, 24.1.2012
28/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 och 25 kap. i strafflagen, 24.1.2012
27/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 a och 6 § i straffregisterlagen, 24.1.2012
26/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om förvaltningsdomstolarna, 24.1.2012
25/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 24.1.2012
24/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om registrerat partnerskap, 24.1.2012
23/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av äktenskapslagen, 24.1.2012
22/2012 Suomeksi På svenska
Adoptionslag, 24.1.2012
21/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska konventionen om adoption av barn, 24.1.2012
20/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om företagshälsovård, 24.1.2012
19/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 24.1.2012
18/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 kap. 14 § och 7 kap. 24 § i lagen om rättegång i brottmål, 24.1.2012
17/2012 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 1 kap. 14 § och 7 kap. 24 § i lagen om rättegång i brottmål, 24.1.2012
16/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om inbördes rättshjälp i brottmål och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 20.1.2012
15/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för skatteåret 2011 samt om förfallodagar för fastighetsskatten för 2012, 20.1.2012
14/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Macao om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 19.1.2012
13/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter, 18.1.2012
12/2012 Suomeksi På svenska
Lag om medborgarinitiativ, 18.1.2012
11/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare, 18.1.2012
10/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. i arbetsavtalslagen, 18.1.2012
9/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden, 18.1.2012
8/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som understöds, 18.1.2012
7/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2012, 17.1.2012
6/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2012, 17.1.2012
5/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2012, 17.1.2012
4/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2012, 17.1.2012
3/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2012, 17.1.2012
2/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om särskilda bestämmelser för pensionsstiftelser, 11.1.2012
1/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om minimikraven på allmänna telefonitjänster som tillhandahålls hörsel-, tal- och synskadade, 5.1.2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.