Elektronisk författningssamling: 2012

992/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013—2015, 31.12.2012
991/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt, 31.12.2012
990/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen, 31.12.2012
989/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning, 31.12.2012
988/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 31.12.2012
987/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 31.12.2012
986/2012 Suomeksi På svenska
Lag om tillfällig bankskatt, 31.12.2012
985/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare, 31.12.2012
984/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 65 § i lagen om beskattningsförfarande, 31.12.2012
983/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 31.12.2012
982/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice, 31.12.2012
981/2012 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 20 § i hälso- och sjukvårdslagen, 31.12.2012
980/2012 Suomeksi På svenska
Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, 31.12.2012
979/2012 Suomeksi På svenska
Lag om riksdagsgrupper, 31.12.2012
978/2012 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 181 § i utlänningslagen, 31.12.2012
977/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 och 26 § i lagen om farledsavgift, 31.12.2012
976/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av luftfartslagen, 31.12.2012
975/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av tvångsmedelslagen, 31.12.2012
974/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden, 31.12.2012
973/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar, 31.12.2012
972/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fordonsskattelagen, 31.12.2012
971/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bilskattelagen, 31.12.2012
970/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i avfallsskattelagen, 31.12.2012
969/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tobaksaccis, 31.12.2012
968/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar, 31.12.2012
967/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker, 31.12.2012
966/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 31.12.2012
965/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen, 31.12.2012
964/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av punktskattelagen, 31.12.2012
963/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen, 31.12.2012
962/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av mervärdesskattelagen, 31.12.2012
961/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av tullagen, 31.12.2012
960/2012 Suomeksi På svenska
Lag om Tullens organisation, 31.12.2012
959/2012 Suomeksi På svenska
Statsbudgeten för 2013, 31.12.2012
958/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen, 31.12.2012
957/2012 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om godkännande av byggprodukter för trafikleder och allmänna områden, 31.12.2012
956/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 11 § i lagen om anordningar inom räddningsväsendet, 31.12.2012
955/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen, 31.12.2012
954/2012 Suomeksi På svenska
Lag om produktgodkännanden för vissa byggprodukter, 31.12.2012
953/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 31.12.2012
952/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin, 31.12.2012
951/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om arbete till sjöss från 2006, 31.12.2012
950/2012 Suomeksi På svenska
Lag om el- och naturgasnätsavgifter, 31.12.2012
949/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift, 31.12.2012
948/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet, 31.12.2012
947/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i lagen om strukturstöd till jordbruket, 31.12.2012
946/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tillämpningsprotokollet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om förfarandena för fullgörande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande, 31.12.2012
945/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen samt i överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om informationssäkerhet, 31.12.2012
944/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeövervakarkort och fiskeövervakarsignum, 28.12.2012
943/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 29 e § i socialvårdslagen, 28.12.2012
942/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 26 § i lagen om arbetslöshetskassor, 28.12.2012
941/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 28.12.2012
940/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen, 28.12.2012
939/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomststöd, 28.12.2012
938/2012 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 11 § 13 punkten i lagen om vuxenutbildningsstöd, 28.12.2012
937/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 28.12.2012
936/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 kap. 9 § i sjukförsäkringslagen, 28.12.2012
935/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, 28.12.2012
934/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 35 § i folkpensionslagen, 28.12.2012
933/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, 28.12.2012
932/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd, 28.12.2012
931/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 28.12.2012
930/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i matrikellagen, 28.12.2012
929/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 92 och 127 a § i inkomstskattelagen, 28.12.2012
928/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare, 28.12.2012
927/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 47 kap. 6 § i strafflagen, 28.12.2012
926/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn, 28.12.2012
925/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om alterneringsledighet, 28.12.2012
924/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sociala företag, 28.12.2012
923/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 49 § i lagen om samarbete inom företag, 28.12.2012
922/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om offentlig upphandling, 28.12.2012
921/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal, 28.12.2012
920/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av arbetsavtalslagen, 28.12.2012
919/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om främjande av integration, 28.12.2012
918/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 28.12.2012
917/2012 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande, 28.12.2012
916/2012 Suomeksi På svenska
Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 28.12.2012
915/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området, 28.12.2012
914/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 32 och 34 § i hälso- och sjukvårdslagen, 28.12.2012
913/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 28.12.2012
912/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 28.12.2012
911/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av barnskyddslagen, 28.12.2012
910/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i socialvårdslagen, 28.12.2012
909/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om barndagvård, 28.12.2012
908/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster, 28.12.2012
907/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer 2013, 28.12.2012
906/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna, 28.12.2012
905/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 a § i lagen om barndagvård, 28.12.2012
904/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, 28.12.2012
903/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 28.12.2012
902/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen, 28.12.2012
901/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 28.12.2012
900/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 28.12.2012
899/2012 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer, 28.12.2012
898/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer, 28.12.2012
897/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Schweiz för att ändra avtalet och protokollen för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 28.12.2012
896/2012 Suomeksi På svenska
Riksdagens beslut om ändring av 6 och 9 § i valstadgan för riksdagen, 28.12.2012
895/2012 Suomeksi På svenska
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning, 28.12.2012
894/2012 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 8 kap. i lagen om förskottsuppbörd, 27.12.2012
893/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 38 och 39 § i tonnageskattelagen, 27.12.2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.