Elektronisk författningssamling: 2012

1092/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning Om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer, 31.12.2012
1091/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 25 c § i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning, 31.12.2012
1090/2012 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uträkning av samfundsränta, 31.12.2012
1089/2012 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar, 31.12.2012
1088/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 16 och 21 § i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, 31.12.2012
1087/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om kraven på fordon som används vid förarexamen, märkning av övningsfordon samt villkoren för att delta i körprov på nytt, 31.12.2012
1086/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om praktik i uppgifter som trafiklärare och förarprövare, 31.12.2012
1085/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om alkolåsövervakad körrätt, 31.12.2012
1084/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret, 31.12.2012
1083/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, 31.12.2012
1082/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av vägtrafiklagen, 31.12.2012
1081/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av körkortslagen, 31.12.2012
1080/2012 Suomeksi På svenska
Lag om besvärsnämnden för studiestöd, 31.12.2012
1079/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning, 31.12.2012
1078/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om studiestöd, 31.12.2012
1077/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2013, 31.12.2012
1076/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2013, 31.12.2012
1075/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram, 31.12.2012
1074/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner, 31.12.2012
1073/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 31.12.2012
1072/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser, 31.12.2012
1071/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, 31.12.2012
1070/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter, 31.12.2012
1069/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster, 31.12.2012
1068/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, 31.12.2012
1067/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgifter som tas ut för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer, 31.12.2012
1066/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämnden prestationer, 31.12.2012
1065/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar, 31.12.2012
1064/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 32 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 31.12.2012
1063/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd, 31.12.2012
1062/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 9 § i statsrådets förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk, 31.12.2012
1061/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Tullens organisation, 31.12.2012
1060/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet, 31.12.2012
1059/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster, 31.12.2012
1058/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift, 31.12.2012
1057/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp 2013 och 2014, 31.12.2012
1056/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer, 31.12.2012
1055/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskapsprogram för hälsa och socialt välbefinnande, 31.12.2012
1054/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om införande av ljud- och textningstjänst i televisionsprogram, 31.12.2012
1053/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till den internationella konventionen mot dopning, 31.12.2012
1052/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot dopning, 31.12.2012
1051/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom barndagvården, 31.12.2012
1050/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om privata barndagvårdstjänster, 31.12.2012
1049/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om temporärt avgiftsbelagda utbildningsprogram vid universiteten, 31.12.2012
1048/2012 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om universitetens magisterprogram, 31.12.2012
1047/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § och 4 § i statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning, 31.12.2012
1046/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av 8 och 9 § i förordning om beskattningsförfarande, 31.12.2012
1045/2012 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2013 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården, 31.12.2012
1044/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om villkoren för anstånd med betalningen av vissa skatter, 31.12.2012
1043/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2013, 31.12.2012
1042/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer, 31.12.2012
1041/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer, 31.12.2012
1040/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om gemensamma elektroniska stödtjänster för service och förvaltning som är avsedda för den offentliga förvaltningen, 31.12.2012
1039/2012 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning, 31.12.2012
1038/2012 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer, 31.12.2012
1037/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 10 § i statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten, 31.12.2012
1036/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral, 31.12.2012
1035/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om undervisnings- och kulturministeriet, 31.12.2012
1034/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 11 och 13 § i förordningen om barndagvård, 31.12.2012
1033/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 26 § i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 31.12.2012
1032/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om delegationen för småbarnsfostran, 31.12.2012
1031/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 1 § i lagen om statens revisionsverk, 31.12.2012
1030/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättandet i kraft av fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen samt om ikraftträdande av lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna, 31.12.2012
1029/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice, 31.12.2012
1028/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet, 31.12.2012
1027/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om krav för notering av värdepapper på börslistan, 31.12.2012
1026/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om kreditinstituts och värdepappersföretags ersättningssystem, 31.12.2012
1025/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag, 31.12.2012
1024/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, till ansökan om verksamhetstillstånd för en filial till ett värdepappersföretag från tredjeland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial till ett värdepappersföretag i tredjeland, 31.12.2012
1023/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om beräkning av kapitalkrav och om begränsning av exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt för finans- och försäkringskonglomerat, 31.12.2012
1022/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om innehållet i och offentliggörande av erbjudandehandlingar och om undantag som kan beviljas i fråga om deras innehåll samt om ömsesidigt erkännande av erbjudandehandlingar som godkänts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 31.12.2012
1021/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om anmälan om betydande ägar- och röstandelar, 31.12.2012
1020/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter, 31.12.2012
1019/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om prospekt som avses i 3—5 kap. i värdepappersmarknadslagen, 31.12.2012
1018/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ordningsavgifter och påföljdsavgifter på finansmarknaden, 31.12.2012
1017/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, försäkringsbolag och finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar, 31.12.2012
1016/2012 Suomeksi På svenska
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta, 31.12.2012
1015/2012 Suomeksi På svenska
Kyrkomötets beslut om upphävning av 17 kap. 5 § 3 mom. i kyrkoordningen, 31.12.2012
1014/2012 Suomeksi På svenska
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen, 31.12.2012
1013/2012 Suomeksi På svenska
Lag om skyldighet för medlemmar i evangelisk-lutherska församlingar att betala skatt till församlingen, 31.12.2012
1012/2012 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om kyrkans centralfond, 31.12.2012
1011/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kyrkolagen, 31.12.2012
1010/2012 Suomeksi På svenska
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan, 31.12.2012
1009/2012 Suomeksi På svenska
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen, 31.12.2012
1008/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kyrkolagen, 31.12.2012
1007/2012 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 15 § i lagen om bostadsbidrag, 31.12.2012
1006/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd, 31.12.2012
1005/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 31.12.2012
1004/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om utkomststöd, 31.12.2012
1003/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 6 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 31.12.2012
1002/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om alterneringsledighet, 31.12.2012
1001/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 31.12.2012
1000/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk, 31.12.2012
999/2012 Suomeksi På svenska
Lag om en marknadsordning för jordbruksprodukter, 31.12.2012
998/2012 Suomeksi På svenska
Lag om försäkringsstöd för kommersiellt fiske, 31.12.2012
997/2012 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 5 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 31.12.2012
996/2012 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om fritt bildningsarbete, 31.12.2012
995/2012 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 31.12.2012
994/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande, 31.12.2012
993/2012 Suomeksi På svenska
Lag om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013—2015, 31.12.2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.