Elektronisk författningssamling: 2011

1577/2011 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning, 30.12.2011
1576/2011 Suomeksi På svenska
Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet, 30.12.2011
1575/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet, 30.12.2011
1574/2011 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning, 30.12.2011
1573/2011 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning, 30.12.2011
1572/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2012 och 2013, 30.12.2011
1571/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om gruvsäkerheten, 30.12.2011
1570/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet, 30.12.2011
1569/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet, 30.12.2011
1568/2011 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning on ändring av inrikesministeriets arbetsordning, 30.12.2011
1567/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om inrikesministeriet, 30.12.2011
1566/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Institutet för de inhemska språken, 30.12.2011
1565/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 44 kap. 1 § och 48 kap. 1 § i strafflagen, 30.12.2011
1564/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 a § i lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog, 30.12.2011
1563/2011 Suomeksi På svenska
Lag om växtskyddsmedel, 30.12.2011
1562/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön, 30.12.2011
1561/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i miljöskyddsförordningen, 30.12.2011
1560/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om vattenhushållningsärenden, 30.12.2011
1559/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden, 30.12.2011
1558/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 och 23 § i lagen om Räddningsinstitutet, 30.12.2011
1557/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 och 30 § i lagen om frivilligt försvar, 30.12.2011
1556/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 79 och 81 § i värnpliktslagen, 30.12.2011
1555/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 a § i lagen om värdeandelssystemet, 30.12.2011
1554/2011 Suomeksi På svenska
Lag om delegationen för social- och hälsovården under undantagsförhållanden, 30.12.2011
1553/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 30 § i lagen om försvarstillstånd, 30.12.2011
1552/2011 Suomeksi På svenska
Beredskapslag, 30.12.2011
1551/2011 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar, 30.12.2011
1550/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om finansministeriet, 30.12.2011
1549/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om statens tjänstekollektivavtal, 30.12.2011
1548/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av statstjänstemannalagen, 30.12.2011
1547/2011 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 30.12.2011
1546/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 30.12.2011
1545/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag, 30.12.2011
1544/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab, 30.12.2011
1543/2011 Suomeksi På svenska
Lag om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 30.12.2011
1542/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2012, 30.12.2011
1541/2011 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens arbetsordning, 30.12.2011
1540/2011 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som rör kontroll av identifiering och registrering av djur, 30.12.2011
1539/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna, 30.12.2011
1538/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer 2012, 30.12.2011
1537/2011 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i kapitel 1.3 i koden, 30.12.2011
1536/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling, 30.12.2011
1535/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i marknadsdomstolslagen, 30.12.2011
1534/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet, 30.12.2011
1533/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 30.12.2011
1532/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling, 30.12.2011
1531/2011 Suomeksi På svenska
Lag om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling, 30.12.2011
1530/2011 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2012 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården, 30.12.2011
1529/2011 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om egenkontrollen av detaljhandelsförsäljningen av tobaksprodukter och rökdon, 30.12.2011
1528/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av bestämmelsen om återbäring av punktskatt på biobrännolja i 4 § i lagen om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket, 30.12.2011
1527/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i finansministeriets förordning om förskottsuppbörd, 30.12.2011
1526/2011 Suomeksi På svenska
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder och om tillämpning av direktivet, 30.12.2011
1525/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning, 30.12.2011
1524/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 och 11 § i skattekontolagen, 30.12.2011
1523/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet, 30.12.2011
1522/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet, 30.12.2011
1521/2011 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 34 § i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, 30.12.2011
1520/2011 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om ändring av 53 § i inkomstskattelagen, 30.12.2011
1519/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 6 § i lagen om källskatt på ränteinkomst, 30.12.2011
1518/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande, 30.12.2011
1517/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen, 30.12.2011
1516/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 och 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 30.12.2011
1515/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen, 30.12.2011
1514/2011 Suomeksi På svenska
Lag om inkomstskatteskalan för 2012, 30.12.2011
1513/2011 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Norra Östersjön och Finska viken år 2011, 30.12.2011
1512/2011 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice, 30.12.2011
1511/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 30.12.2011
1510/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice, 30.12.2011
1509/2011 Suomeksi På svenska
Lag om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon, 30.12.2011
1508/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om flyttning av fordon, 30.12.2011
1507/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av sjölagen, 30.12.2011
1506/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar, 30.12.2011
1505/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg, 30.12.2011
1504/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten, 30.12.2011
1503/2011 Suomeksi På svenska
Lag om marin utrustning, 30.12.2011
1502/2011 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen, 30.12.2011
1501/2011 Suomeksi På svenska
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta, 30.12.2011
1500/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 30.12.2011
1499/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om förskottsuppbörd, 30.12.2011
1498/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 och 17 § i lagen om beskattningsförfarande, 30.12.2011
1497/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism, 30.12.2011
1496/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om värdepappersföretag, 30.12.2011
1495/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om bundet långsiktigt sparande, 30.12.2011
1494/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift, 30.12.2011
1493/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen, 30.12.2011
1492/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen, 30.12.2011
1491/2011 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland, 30.12.2011
1490/2011 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder, 30.12.2011
1489/2011 Suomeksi På svenska
Lag om straff för underlåtenhet att iaktta skyldigheter enligt rådets förordning om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning, 30.12.2011
1488/2011 Suomeksi På svenska
Statsbudgeten för 2012, 30.12.2011
1487/2011 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter, 29.12.2011
1486/2011 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2012, 29.12.2011
1485/2011 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning, 29.12.2011
1484/2011 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2012, 29.12.2011
1483/2011 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om Veikkaus Ab:s spelregler för penningspel, 29.12.2011
1482/2011 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Penningautomatföreningens penningspel, 29.12.2011
1481/2011 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Fintoto Oy:s penningspel, 29.12.2011
1480/2011 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till arbets- och näringsministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer, 29.12.2011
1479/2011 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer, 29.12.2011
1478/2011 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag, 29.12.2011

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.