Elektronisk författningssamling: 2010

Band 11 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.01.2010
48
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den genom programmet |PSupporting Palestinian Public Administration and Services|P i mekanismen Micanisme Palestino Europien de Gestion et d\Aide Socio-iconomique (PEGASE) ingångna överenskommelsen med den palestinska myndigheten om Finlands stöd för den palestinska myndigheten
49
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av de förvaltningsuppgifter som gäller stöd för byggande av bredband
50
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av fordonsskattelagen och en lag om ändring av 10 § i lagen om ändring av fordonsskattelagen
51
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
52
Statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen
53
Statsrådets förordning om arbetarskyddsnämnderna
54
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter
55
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
56
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet som utarbetas med tanke på nödsituationer som medför risk för strålning och om informationen om risk för strålning
57
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om uniformen och gradbeteckningarna för räddningsmyndigheterna och Räddningsinstitutets personal samt om räddningsmyndigheternas identitetskort
58
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om förebyggande av storolyckor orsakade av farliga ämnen
Band 10 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.01.2010
46
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007-2013
47
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för icke-produktiva investeringar åren 2008-2013
Band 9 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.01.2010
37
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2010
38
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2010
39
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2010
40
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2010
41
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2010
42
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2010
43
Statsrådets förordning om upphävande av 12 § i statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare
44
Statsrådets förordning om beloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2010
45
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om studiepenning för lantbruksföretagare
Band 8 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.01.2010
34
Lag om handel med utsläppsrätter för luftfart
35
Republikens presidents förordning om ändring av 4 och 6 § i förordningen om livräddningsmedalj
36
Statsrådets beslut om nödcentralskretsarna
Band 7 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.01.2010
27
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
28
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet till den överenskommelse mellan Finland och Amerikas förenta stater om utlämning för brott som undertecknats den 11 juni 1976 och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
29
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
30
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om vissa aspekter angående ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Republiken Finland och Amerikas förenta stater samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
31
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fritidsfarkosters flaggor
32
Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot dopning
33
Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till den internationella konventionen mot dopning
Band 6 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.01.2010
24
Undervisningsministeriets förordning om den examenstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
25
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
26
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter 2010 och 2011
Band 5 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.01.2010
15
Lag om ändring av vägtrafiklagen
16
Lag om ändring av lagen om utsläppshandel
17
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 6 § i statstjänstemannaförordningen
18
Statsrådets förordning om upphävande av 31 och 32 § i förordningen om förskottsuppbörd
19
Statsrådets förordning om upphävande av 3 och 4 § i statsrådets förordning om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
20
Statsrådets förordning om upphävande av 2 § i statsrådets förordning om källskatt på ränteinkomst
21
Finansministeriets förordning om ändring av 3 och 5 § i förordningen om skatteuppbörd
22
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om livsmedelstillsyn
23
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 1284/2009 om införande av vissa specifika restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea
Band 4 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.01.2010
9
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
10
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
11
Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
12
Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2009
13
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2010
14
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2009
Band 3 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.1.2010 Storleken av data: kb
7
Statsrådets förordning om avgifter för statsborgen för depositionsbankers och hypoteksbankers upplåning
8
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
Band 2 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.1.2010 Storleken av data: kb
5
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kemikalier som avses i bilaga VI till CLP-förordningen
6
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier
Band 1 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.1.2010 Storleken av data: kb
1
Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
2
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
3
Skatteförvaltningens beslut om ändringstidpunkt för förlängda deklarationsperioder
4
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.