Elektronisk författningssamling: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.3.2010 Storleken av data: kb
179
Lag om ändring av 7 kap. i strafflagen
180
Lag om ändring av 29 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
181
Lag om ändring av 18 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
182
Punktskattelag
183
Lag om ändring av 27 § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
184
Lag om ändring av 37 a § i arbetstidslagen
185
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i gymnasieförordningen
186
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2010 i fråga om förbindelser och avtal som överförs från programperioden 2000-2006
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.3.2010 Storleken av data: kb
170
Lag om temporär ändring av 19 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
171
Lag om ändring av 8 § i skattekontolagen
172
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
173
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2009
174
Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2010
175
Statsrådets förordning om ändring av 7 och 10 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2010
176
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogbruksministeriets förordning om klassificering av slaktkroppar och uppföljning av prisutvecklingen
177
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk
178
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försöksdjursverksamhet
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.3.2010 Storleken av data: kb
158
Lag om ändring av 9 § i lagen om skatteuppbörd
159
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Anguilla om upplysningar i fråga om skatteärenden
160
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden
161
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Samoa om upplysningar i fråga om skatteärenden
162
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turks- och Caicosöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden
163
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med San Marino om upplysningar i fråga om skatteärenden
164
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Indien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
165
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad
166
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förpackat vatten
167
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävning av 2 § samt ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättningar för översvämningsskador och grunder för värdering
168
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav vid import av hästdjur från stater utanför Europeiska unionen
169
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av kranvåg vid mätning av virke och åtskiljning av partier
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.3.2010 Storleken av data: kb
147
Lag om ändring av värnpliktslagen
148
Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
149
Lag om upphävande av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift på grundval av arvoden för idrott till idrottsmän
150
Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
151
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden
152
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Singapore om ändring av avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst
153
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1972 års konvention om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten
154
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för förädling samt produktion av stamutsäde för nationellt sett viktiga jordbruksgrödor
155
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd
156
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Minna Canth och jämställdheten
157
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriet
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.3.2010 Storleken av data: kb
145
Republikens presidents förordning om Finlands anslutning till det internationella COSPAS-SARSAT-programmet som brukarstat och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i underrättelsen om anslutning
146
Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som uppstår vid exponering för optisk strålning
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.3.2010 Storleken av data: kb
142
Miljöministeriets förordning om upphävande av miljöministeriets beslut om föreskrifter och anvisningar om bostadsproduktion som staten stöder
143
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
144
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.3.2010 Storleken av data: kb
133
Lag om tolkningstjänst för handikappade personer
134
Lag om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp
135
Lag om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
136
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i mervärdesskatteförordningen
137
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008-2013
138
Statsrådets förordning om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn
139
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om farkostregistret
140
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008-2013
141
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren
Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.2.2010 Storleken av data: kb
127
Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd
128
Statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet
129
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2010
130
Statsrådets förordning om ändring av måttenhetsförordningen
131
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområden 25-32 med i Finland registrerade fiskefartyg vars längd är över 20 meter
132
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som försäkringsbolag eller andra utbetalare av förmåner skall lämna för arvs- och gåvobeskattningen
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.2.2010 Storleken av data: kb
123
Finansministeriets förordning om administrativa och andra motsvarande områdesindelningar som ska registreras i befolkningsdatasystemet
124
Finansministeriets förordning om behörig magistrat i vissa ärenden som gäller uppdatering av uppgifter i befolkningsdatasystemet
125
Undervisningsministeriets förordning om temporärt avgiftsbelagda utbildningsprogram vid universiteten
126
Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2010 ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
Band 22 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.2.2010 Storleken av data: kb
116
Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
117
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung
118
Statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur
119
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä
120
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävning av 4 § samt ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om det nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport
121
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedel för särskilda näringsändamål
122
Social- och hälsovårdministeriets förordning om ändring av inkomstgräns avsedd i 18 § 2 mom. i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Band 21 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.2.2010 Storleken av data: kb
114
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
115
Miljöministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § samt bilaga 1 och 2 till miljöministeriets förordning om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem
Band 20 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.2.2010 Storleken av data: kb
106
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
107
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
108
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2010/2011 (Översättning till samiska)
109
Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2010
110
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009
111
Statsrådets förordning om stöd för jordbruksrådgivning 2010
112
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om specialomsorgsdistrikt
113
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
Band 19 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.2.2010 Storleken av data: kb
94
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av WIPO-fördraget om upphovsrätt och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen
95
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av WIPO-fördraget om framföranden och fonogram samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen
96
Statsrådets förordning om statsunderstöd till djurägare för kostnader för uppsamling och bortskaffande av kadaver av nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfä
97
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om certifiering av elens ursprung
98
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av flyghavre
99
Finansministeriets förordning om magistrater som är behöriga i ärenden som gäller godkännande av erkännande av faderskap
100
Finansministeriets förordning om magistrater som är behöriga att behandla ansökningar som gäller ändring av förnamn och släktnamn
101
Finansministeriets förordning om magistrater som är behöriga i ärenden som gäller fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning
102
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning av kostnader för bekämpning av flyghavre
103
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
104
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om marknadsföring och produktion av utsädespotatis inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis
105
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
Band 18 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.2.2010 Storleken av data: kb
88
Lag om ändring av barnskyddslagen
89
Lag om ändring av 4 och 20 kap. i fångelselagen
90
Lag om ändring av 2 kap. 5 § i häktningslagen
91
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Tadzjikistan, å andra sidan och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området får lagstiftningen i partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Tadzjikistan, å andra sidan
92
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2010
93
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 § 4 mom. i trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
Band 17 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.2.2010 Storleken av data: kb
83
Statsrådets förordning om de allmänna villkoren för lån som ges av statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar
84
Arbets- och näringsministeriets förordning om lämnande och kontroll av uppgifter om utsläpp från anläggningar som kommer att omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter första gången år 2013
85
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Masku kommun och Nådendal stad
86
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter strömming och vassbuk på Östersjöns centralbassäng
87
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat (13/07)
Band 16 Suomeksi På svenska
Utgiven: 05.02.2010
78
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kosttillskott
79
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fågelägg och äggprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
80
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
81
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen
82
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
Band 15 Suomeksi På svenska
Utgiven: 04.02.2010
76
Statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten
77
Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina
Band 14 Suomeksi På svenska
Utgiven: 03.02.2010
69
Lag om ombildning av Universitetens servicecenter till aktiebolag
70
Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om utlänningsregistret
71
Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande
72
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet till avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino till följd av Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
73
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Eero Saarinen och arkitekturen
74
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2010
75
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2010
Band 13 Suomeksi På svenska
Utgiven: 01.02.2010
66
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
67
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2010
68
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
Band 12 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.01.2010
59
Arbets- och näringsministeriets förordning om justering av maximibeloppet för den gottgörelse som avses i lagen om likabehandling
60
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om den myndighet som beviljar kompetensbrev för laddare och om den utbildning som krävs för erhållande av kompetensbrev
61
Finansministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet
62
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
63
Kommunikationsministeriets förordning om övervakning och kontroll av koldioxidutsläpp och antalet tonkilometer i luftfart samt förfarandet för godkännande av kontrollörer
64
Kommunikationsministeriets förordning om ansökan om och beviljande av utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis
65
Inrikesministeriets förordning om indelning av utkomststödets grunddel för asylsökande i nyttigheter och en del som ges ut i pengar samt om avgifter som tas ut för inkvartering och tjänster i samband med mottagandet
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.