Elektronisk författningssamling: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Band 51 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.5.2010 Storleken av data: kb
311
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget mellan Finland, Förbundsrepubliken Tyskland och Amerikas förenta stater om konstruktion av aluminiumstrukturer för ytstridsfartyg och om tillämpning av fördraget
312
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
313
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
314
Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
315
Lag om ändring av 11 § i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
316
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den med den palestinska myndigheten ingångna överenskommelsen om samarbete för att förbättra vattenförsörjningen i byarna nordväst om Jerusalem
317
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
318
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2010
319
Statsrådets förordning om dammsäkerhet
320
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökning om stöd per djur för renskötselåret 2010/2011 Översättning till samiska
Band 50 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.4.2010 Storleken av data: kb
305
Lag om ändring av 1 § i lagen om statsrådet
306
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet
307
Lag om ändring av 25 b och 48 § i upphovsrättslagen
308
Lag om ändring av 9 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
309
Statsrådets förordning om ändring av 18 § i reglementet för statsrådet
310
Statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet
Band 49 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.4.2010 Storleken av data: kb
290
Betaltjänstlag
291
Lag om ändring av 7 kap. 19 § i konsumentskyddslagen
292
Lag om ändring av 79 a och 80 § i kommunikationsmarknadslagen
293
Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
294
Lag om ändring av 13 § i personuppgiftslagen
295
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
296
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
297
Lag om betalningsinstitut
298
Lag om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland
299
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
300
Lag om ändring av 6 § i lagen om värdepappersföretag
301
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
302
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
303
Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
304
Lag om ändring av 8 kap. 1 och 2 § i bokföringslagen
Band 48 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.4.2010 Storleken av data: kb
289
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
Band 47 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.4.2010 Storleken av data: kb
280
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Spanien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
281
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
282
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i LSA-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
283
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i LSA-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
284
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i FSS-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
285
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i anvisningar för bemyndigande av organisationer som agerar för administrationens räkning till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
286
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av den finska språkdräkten i 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om cigarretters brandsäkerhet
287
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagan i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet
288
Skatteförvaltningens arbetsordning
Band 46 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.4.2010 Storleken av data: kb
276
Lag om ändring av fordonslagen
277
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om biocidpreparat
278
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
279
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av i 1 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2010
Band 45 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.4.2010 Storleken av data: kb
270
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2009 års skördeskador
271
Statsrådets förordning om upphävande av 6 § 3 mom. i statsrådets förordning om ersättande av skördeskador
272
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur som betalas för 2010
273
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007-2013
274
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2009
275
Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik
Band 44 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.4.2010 Storleken av data: kb
265
Statsrådets förordning om nationella stöd som betalas för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2010
266
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden
267
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om informationsmaterial om föda för spädbarn och småbarn
268
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om studiepenning för lantbruksföretagare
269
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem
Band 43 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.4.2010 Storleken av data: kb
261
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
262
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser
263
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2010
264
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalnings- och deklarationsservice för småarbetsgivare
Band 42 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.4.2010 Storleken av data: kb
257
Statsrådets förordning om ändring av 16 c § i polisförvaltningsförordningen
258
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal
259
Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda prestationer
260
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut
Band 41 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.4.2010 Storleken av data: kb
252
Lag om Sameområdets utbildningscentral (Översättning till samiska)
253
Lag om ändring av miljöskyddslagen
254
Lag om ändring av 19 § i lagen angående vissa grannelagsförhållanden
255
Lag om ändring av 51 § i hälsoskyddslagen
256
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av de mellan Finland och Sverige vid gränsöversynen 2006 konstaterade ändringarna av riksgränsens sträckning
Band 40 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.4.2010 Storleken av data: kb
247
Statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare
248
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
249
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan av djursjukdomar
250
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur
251
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter
Band 39 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.4.2010 Storleken av data: kb
244
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Andorra om upplysningar i fråga om skatteärenden
245
Statsrådets förordning om ändring av 21 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
246
Kommunikationsministeriets förordning om de stödberättigade områden som avses i lagen om byggande av bredband i glesbygdsområden
Band 38 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.4.2010 Storleken av data: kb
238
Lag om ett system för identifiering av djur
239
Lag om ändring av lagen om djursjukdomar
240
Statsrådets förordning om kommunens betalningsandel i bredbandsprojekt
241
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om riktgivande värden för levande vilt
242
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar
243
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds
Band 37 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.4.2010 Storleken av data: kb
231
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2010
232
Statsrådets förordning om produktionsbidrag som betalas för 2010 för vissa jordbruksgrödor
233
Statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd
234
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2010
235
Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
236
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2010
237
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder
Band 36 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.4.2010 Storleken av data: kb
228
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning
229
Finansministeriets förordning om ändring av tullverkets avgiftsbelagda prestationer
230
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
Band 35 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.4.2010 Storleken av data: kb
216
Lag om samarbetsombudsmannen
217
Lag om ändring av 49 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
218
Lag om ändring av 64 och 66 § i lagen om samarbete inom företag
219
Lag om ändring av 48 § i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag
220
Lag om ändring av 13 och 14 § i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning
221
Lag om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar
222
Lag om ändring av personalfondslagen
223
Lag om ändring av 8 och 16 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet
224
Riksdagens beslut om beviljande av fullmakt att ställa säkerhet för Finlands Banks lån till Internationella valutafonden
225
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2009
226
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd
227
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
Band 34 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.4.2010 Storleken av data: kb
210
Lag om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna
211
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar
212
Lag om ändring av 22 § i lagen om bekämpning av flyghavre
213
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
214
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt med anledning av det finska myntets 150-årsjubileum
215
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriet
Band 33 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.3.2010 Storleken av data: kb
200
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
201
Statsrådets förordning om livsmedelsdelegationen
202
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om marin utrustning
203
Arbets- och näringsministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets förordning om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
204
Arbets- och näringsministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets förordning om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp, frysar och kombinationer av dessa för hushållsbruk
205
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvantiteten avbytarservice som enligt lagen om avbytarservice för pälsdjurs- uppfödare kan ordnas under 2010
206
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om användning av animaliskt protein som foder för idisslare
207
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka vid djurtransporter
208
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgifter som ska betalas ur interventionsfonden för jordbruket
209
Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2010 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer
Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.3.2010 Storleken av data: kb
187
Lag om CE-märkningsförseelse
188
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen i avtalet om Internationella Valutafonden
189
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Laos om kartläggningsprojektet i Laos
190
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Caymanöarna samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
191
Statsrådets förordning om ändring av djurskyddsförordningen
192
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 6 § i förordningen om djursjukdomar
193
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter
194
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 16 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter
195
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurförmedlarregistret
196
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 17 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin
197
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 11 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och märkning av hästdjur
198
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket
199
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.