Elektronisk författningssamling: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Band 71 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.6.2010 Storleken av data: kb
468
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
469
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
470
Lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret
471
Lag om ändring av 1 och 18 § i lagen om pension för riksdagsmän
472
Lag om ändring av 4 § i lagen om familjepension efter riksdagsmän
473
Lag om ändring av 5 § i lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
474
Statsrådets kanslis förordning om ändring av 3 och 29 § i arbetsordningen för statsrådets kansli
475
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
476
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ordnande och centralisering av den högspecialiserade sjukvården
Band 70 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.6.2010 Storleken av data: kb
457
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
458
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Indien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
459
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om upplysningar ifråga om skatteärenden med San Marino samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
460
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet med Luxemburg för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och notväxlingen i anslutning därtill samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
461
Statsrådets förordning om ändring av personalfondsförordningen
462
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
463
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen
464
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn
465
Statsrådets beslut om anslutning av Kylmäkoski kommun till Akaa stad
466
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Vihanti kommun och Siikajoki kommun
467
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriets
Band 69 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.6.2010 Storleken av data: kb
452
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2009
453
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om beloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2010
454
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2010
455
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden
456
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds
Band 68 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.6.2010 Storleken av data: kb
444
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen
445
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt
446
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i miljöskyddsförordningen
447
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt
448
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för asfaltstationer
449
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet
450
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkesdistrikt och högsta tillåtna antal renar (Översättning till samiska)
451
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriet
Band 67 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.5.2010 Storleken av data: kb
432
Lag om ändring av 153 och 158 a § i utlänningslagen
433
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
434
Lag om ändring av 5 och 6 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
435
Lag om ändring av 57 a och 57 b § i läkemedelslagen
436
Lag om ändring av lagen om elektroniska recept
437
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
438
Lag om ändring av 9 kap. i sjukförsäkringslagen
439
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Schweiz om återtagande av personer som vistas olagligt i landet
440
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Saint Kitts och Nevis om upplysningar i fråga om skatteärenden
441
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Saint Vincent och Grenadinerna om upplysningar i fråga om skatteärenden
442
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden
443
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
Band 66 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.5.2010 Storleken av data: kb
426
Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal
427
Lag om ändring av 35 § i äktenskapslagen
428
Lag om ändring av 11 § i lagen om preskription av skulder
429
Lag om upphävande av 13 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen
430
Lag om ändring av 25 § i lagen om försäkringsförmedling
431
Lag om ändring av vallagen
Band 65 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.5.2010 Storleken av data: kb
423
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan
424
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
425
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler
Band 64 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.5.2010 Storleken av data: kb
416
Lag om ändring av universitetslagen
417
Statsrådets förordning om ändring av 8 och 13 § i statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren
418
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
419
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag
420
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
421
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon
422
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
Band 63 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.5.2010 Storleken av data: kb
411
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget mellan Finland, Förbundsrepubliken Tyskland och Amerikas förenta stater om konstruktion av aluminiumstrukturer för ytstridsfartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget och om tillämpning av fördraget
412
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
413
Statsrådets förordning om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker
414
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
415
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
Band 62 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.5.2010 Storleken av data: kb
372
Lag om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
373
Lag om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden
374
Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
375
Lag om ändring av militära rättegångslagen
376
Lag om ändring av militära disciplinlagen
377
Lag om ändring av straffregisterlagen
378
Lag om ändring av 106 § i vägtrafiklagen
379
Lag om ändring av 4 § i lagen om verkställighet av böter
380
Lag om ändring av lagen om samhällstjänst
381
Lag om ändring av lagen om ungdomsstraff
382
Lag om ändring av fängelselagen
383
Lag om ändring av 2 kap. 2 § i häktningslagen
384
Lag om ändring av 9 § i lagen om besöksförbud
385
Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner
386
Lag om ändring av jaktlagen
387
Lag om ändring av 55 § i djurskyddslagen
388
Lag om ändring av 18 och 23 § i handelsregisterlagen
389
Lag om ändring av 60 § i föreningslagen
390
Lag om ändring av 22 § i lagen om stiftelser
391
Lag om ändring av företagsinteckningslagen
392
Lag om ändring av 70 § i patentlagen
393
Lag om ändring av 49 § i varumärkeslagen
394
Lag om ändring av 44 § i mönsterrättslagen
395
Lag om ändring av 45 § i lagen om nyttighetsmodellrätt
396
Lag om ändring av 44 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
397
Lag om ändring av 3 kap. 5 § i utsökningsbalken
398
Lag om upphävande av 74 § i lagen om pensionsstiftelser
399
Lag om ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff
400
Lag om ändring av 8 § i lagen om utlänningsregistret
401
Lag om ändring av 8 och 22 § i lagen om säkerhetsutredningar
402
Lag om ändring av 13 och 21 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
403
Lag om ändring av 6 och 22 § i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten
404
Lag om ändring av 96 § i värnpliktslagen
405
Lag om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
406
Lag om ändring av 28 § i tullagen
407
Lag om ändring av 48 § i luftfartslagen
408
Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
409
Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar
410
Lag om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om rättsregistercentralen
Band 61 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.5.2010 Storleken av data: kb
366
Lag om ändring av 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
367
Statsrådets förordning om viltskador (Översättning till samiska)
368
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen
369
Statsrådets förordning om temporär ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
370
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriet
371
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om vaccinering av brevduvor mot Newcastlesjuka
Band 60 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.5.2010 Storleken av data: kb
362
Lag om ändring av rättegångsbalken
363
Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål
364
Lag om ändring av lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd
365
Statsrådets förordning om grunderna för mätning av aktielägenheters ytor och om disponentintyg
Band 59 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.5.2010 Storleken av data: kb
352
Lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen
353
Lag om ändring av 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen
354
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
355
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
356
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
357
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
358
Lag om ändring av folkpensionslagen
359
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
360
Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
361
Lag om ändring av lagen utkomstskydd för arbetslösa
Band 58 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.5.2010 Storleken av data: kb
348
Lag om ändring av 3 § i lagen om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus
349
II tilläggsbudgeten för 2010
350
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart
351
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen
Band 57 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.5.2010 Storleken av data: kb
346
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
347
Miljöministeriets arbetsordning
Band 56 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.5.2010 Storleken av data: kb
336
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen
337
Lag om ändring av 7 a § i lagen om televisions- och radioverksamhet
338
Lag om ändring av 6 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar
339
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen
340
Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om gödselfabrikat
341
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokoll nr 14 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
342
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Montenegro om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
343
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav för fisk, kräftdjur och blötdjur samt produkter från dessa på Europeiska unionens inre marknad
344
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
345
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot eller begränsning av användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur
Band 55 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.5.2010 Storleken av data: kb
335
Tilläggsbudgeten för 2010
Band 54 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.5.2010 Storleken av data: kb
330
Lag om ändring av 15 § i lagen om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker
331
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig upphandling
332
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
333
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag
334
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
Band 53 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.5.2010 Storleken av data: kb
327
Lag om ändring av 8 § i lagen om temporär ändring av bestämmelserna om fondering av ålderspensioner och om verksamhetskapitalet i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet
328
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon
329
Arbetsordning för undervisnings- och kulturministeriet
Band 52 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.5.2010 Storleken av data: kb
321
Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling
322
Lag om ändring av lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
323
Lag om ändring av marknadsdomstolslagen
324
Lag om ändring av 43 och 53 § i kollektivtrafiklagen
325
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
326
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.