Elektronisk författningssamling: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Band 91 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.7.2010 Storleken av data: kb
668
Lag om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument
669
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Irland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Republiken Grekland och det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet
670
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 och 5 § i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
671
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
Band 90 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.7.2010 Storleken av data: kb
661
Lag om ändring av lotterilagen
662
Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
663
Lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
664
Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriets utbildnings- och utvecklingscenter
665
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen
666
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
667
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder
Band 89 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.7.2010 Storleken av data: kb
650
Lag om ändring av rättegångsbalken
651
Lag om ändring av 1 § i lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar
652
Lag om ändring av 2 kap. i utsökningsbalken
653
Lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
654
Lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
655
Lag om ändring av 7 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen
656
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Laos om förstärkning av miljöförvaltningen i Laos
657
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om patent- och registerstyrelsen
658
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
659
Statsrådets förordning om hantering av översvämningsrisker
660
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 6 § i statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
Band 88 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.7.2010 Storleken av data: kb
641
Lag om ändring av lagen om samhällstjänst
642
Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
643
Lag om ändring av livsmedelslagen
644
Lag om ändring av 3 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
645
Lag om ändring av lotsningslagen
646
Lag om arbets- och näringsministeriets utbildnings- och utvecklingscenter
647
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
648
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet
649
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Konsta Jylhä och folkmusiken
Band 87 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.7.2010 Storleken av data: kb
640
III tilläggsbudgeten för 2010
Band 86 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.7.2010 Storleken av data: kb
632
Lag om ändring av 30 och 31 a § i lagen om skuldsanering för privatpersoner
633
Lag om utredning av unga brottsmisstänktas situation
634
Lag om övervakning av villkorligt fängelse
635
Lag om ändring av 6 kap. 10 § i strafflagen
636
Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
637
Lag om ändring av 3 och 19 c § i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
638
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
639
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
Band 85 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.7.2010 Storleken av data: kb
629
Lag om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
630
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer
631
Högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning
Band 84 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.6.2010 Storleken av data: kb
620
Lag om hantering av översvämningsrisker
621
Lag om ändring av 2 kap. 11 a § och 16 kap. 23 a § i vattenlagen
622
Lag om ändring av 50 och 52 § i miljöskyddslagen
623
Lag om ändring av lagen om vattenvårdsförvaltningen
624
Lag om ändring av vägtrafiklagen
625
Statsrådets förordning om ändring av vägtrafikförordningen
626
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
627
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
628
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
Band 83 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.6.2010 Storleken av data: kb
611
Lag om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt
612
Lag om ändring av lagen om taxitrafik
613
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om åklagarämbetenas verksamhetsområden och huvudsakliga verksamhetsställen
614
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om åklagarämbetena
615
Statsrådets förordning om taxitrafikens konsumentpriser
616
Stadsrådets förordning om jämförelsegrundernas inbördes viktning vid förfarandet för ansökan om bredbandsstöd
617
Försvarsministeriets förordning om jämställande av personer som tjänstgör i internationella uppgifter enligt 39 § i lagen om försvarsmakten med tjänstemän inom utrikesrepresentationen vid betalning av ortstillägg och vissa andra ersättningar inom utrikesrepresentationen
618
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om trafikanordningar
619
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa externa maximala inkomster enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)
Band 82 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.6.2010 Storleken av data: kb
599
Lag om en sammanslutning av inlåningsbanker
600
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
601
Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
602
Lag om upphävande av 128 § i sparbankslagen
603
Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond
604
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
605
Lag om ändring av 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
606
Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
607
Lag om ändring av 50 och 54 § i lagen om värdepappersföretag
608
Lag om ändring av 26 a och 30 a § i lagen om placeringsfonder
609
Lag om ändring av handelsregisterlagen
610
Lag om ändring av 8 kap. 1 § i bokföringslagen
Band 81 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.6.2010 Storleken av data: kb
595
Lag om ändring av 3 § i narkotikalagen
596
Statsrådets förordning om ändring av bilaga IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
597
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
598
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om märkningen på minutförsäljningsförpackningar för tobaksprodukter och om mängden skadliga ämnen och mätmetoder samt om provningslaboratorier
Band 80 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.6.2010 Storleken av data: kb
586
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av det andra avtalet om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan
587
Statsrådets förordning om skydd av får
588
Statsrådets förordning om skydd av hästar
589
Statsrådets förordning om skydd av getter
590
Statsrådets förordning om skydd av hjortar i hägn
591
Statsrådets förordning om skydd av bison i hägn
592
Statsrådets förordning om skydd av nötkreatur
593
Statsrådets beslut om anslutning av Artsjö kommun till Orimattila stad
594
Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
Band 79 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.6.2010 Storleken av data: kb
581
Lag om ändring av förvaltningslagen
582
Lag om ändring av förvaltningsprocesslagen
583
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
584
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
585
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2010
Band 78 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.6.2010 Storleken av data: kb
558
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Lettland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter
559
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
560
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den reviderade bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i bilagan
561
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den reviderade bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i bilagan
562
Statsrådets förordning om Skatteförvaltningen
563
Statsrådets förordning om enheter inom Skatteförvaltningen
564
Statsrådets förordning om ändring av inkomstskatteförordningen
565
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i förordningen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
566
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
567
Statrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i statsrådets förordning om källskatt på ränteinkomst
568
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd
569
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
570
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om beskattningsförfarande
571
Statsrådets förordning om ändring av mervärdesskatteförordningen
572
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om verkställigheten av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
573
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skatteredovisning
574
Statsrådets förordning om temporärt nationellt stöd för jordbruk och trädgårdsodling
575
Justitieministeriets förordning om tvåspråkiga avdelningar vid Brottspåföljdsmyndigheten
576
Justitieministeriets förordning om Brottspåföljdsmyndighetens emblem och tjänstetecken
577
Justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten
578
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om villkoren för anstånd med betalningen av vissa skatter
579
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om de behöriga myndigheterna i ärenden som gäller handräckning på beskattningens område mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen
580
Finansministeriets förordning om ändring av 2 och 8 § i finansministeriets förordning om skatteuppbörd
Band 77 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.6.2010 Storleken av data: kb
547
Lag om ändring av 6 kap. 32 och 34 § i lagen om bostadsaktiebolag
548
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om bostadsaktiebolag
549
Lag om ändring av utlänningslagen
550
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet med Schweiz om återtagande av personer som vistas olagligt i landet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
551
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i FSS-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
552
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om strategiska miljöbedömningar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om strategiska miljöbedömningar
553
Statsrådets beslut om anslutning av Varpaisjärvi kommun till Lapinlahti kommun
554
Statsrådets beslut om upplösande av Vörå-Maxmo kommun och Oravais kommun och bildande av en ny Vörå kommun
555
Statsrådets beslut om anslutning av Kuhmalahti kommun till Kangasala kommun
556
Inrikesministeriets förordning om nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
557
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriets
Band 76 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.6.2010 Storleken av data: kb
538
Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
539
Lag om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden
540
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter
541
Lag om ändring av 92 a § i vägtrafiklagen
542
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
543
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som anges i lagen om samarbete inom företag
544
Arbets- och näringsministeriets förordning om de arbets- och näringsbyråer som är behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av utlänningslagen
545
Arbets- och näringsministeriets förordning om de allmänna villkoren för anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och förfarandet vid antagning av studerande
546
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiske i Torne älvs fiskeområde
Band 75 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.6.2010 Storleken av data: kb
503
Lag om Skatteförvaltningen
504
Lag om ändring av inkomstskattelagen
505
Lag om ändring av lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen
506
Lag om ändring av 43 och 55 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
507
Lag om ändring av 10 e § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
508
Lag om ändring av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
509
Lag om ändring av 32 § i tonnageskattelagen
510
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
511
Lag om ändring av 4 och 8 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
512
Lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst
513
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
514
Lag om ändring av 11 och 13 § i lagen om skogsvårdsföreningar
515
Lag om ändring av 9 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
516
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
517
Lag om ändring av lagen om temporärt låglönestöd till arbetsgivare
518
Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
519
Lag om ändring av lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare
520
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
521
Lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
522
Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
523
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
524
Lag om ändring av lotteriskattelagen
525
Lag om ändring av lagen om skatt för titlar
526
Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
527
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
528
Lag om ändring av 12 § i lagen om hundskatt
529
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
530
Lag om ändring av byggskattelagen
531
Lag om ändring av 2 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier
532
Lag om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
533
Lag om ändring av 28 § i tullagen
534
Lag om ändring av 1 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut
535
Lag om ändring av 2 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta
536
Lag om ändring av lagen om avgift för tryggande av postförmedling i glesbygden
537
Lag om ändring av lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden
Band 74 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.6.2010 Storleken av data: kb
498
Lag om skyddande av byggnadsarvet
499
Lag om ändring av 57 och 166 § i markanvändnings- och bygglagen
500
Lag om ändring av 48 kap. 6 § i strafflagen
501
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
502
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
Band 73 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.6.2010 Storleken av data: kb
488
Lag om ändring av lagen om mätteknikcentralen
489
Lag om ändring av lagen om Pallas-Yllästunturi nationalpark
490
Lag om temporär ändring av 3 § i lagen om interventionsfonden för jordbruket
491
Lag om ändring av 3 och 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
492
Statsrådets beslut om stater och territorier där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism inte uppfyller de internationella förpliktelser som avses i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
493
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
494
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket
495
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 och 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion
496
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om maximiinkomstgränser enligt skoltlagen (Översättning till skoltsamiska)
497
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets beslut om maximiinkomstgränser enligt skoltlagen
Band 72 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.6.2010 Storleken av data: kb
477
Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
478
Lag om ändring av gränsbevakningslagen
479
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
480
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
481
Lag om ändring av vägtrafiklagen
482
Lag om ändring av 14 a § i tullagen
483
Lag om ändring av 10 a och 31 a § i polislagen
484
Lag om ändring av 33 och 34 § i terrängtrafiklagen
485
Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen
486
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
487
Justitieministeriets beslut om ändring av 6 § i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.