Elektronisk författningssamling: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Band 151 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.12.2010 Storleken av data: kb
1103
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
1104
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
1105
Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
1106
Lag om ändring av lagen om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon
1107
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagan till kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1108
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2010
Band 150 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.12.2010 Storleken av data: kb
1099
Lag om ändring av 2 c kap. i strafflagen
1100
Statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och släpvagnar och utbytbar dragen utrustning till traktorer
1101
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning
1102
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om personlyft med kran och gaffeltruck
Band 149 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.12.2010 Storleken av data: kb
1091
Lag om stöd till riksdagsgrupper
1092
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
1093
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
1094
Lag om ändring av 13 och 14 § i lagen om Folkpensionsanstalten
1095
Lag om ändring av lagen om hemkommun
1096
Lag om ändring av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen
1097
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
1098
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för prestationer som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi tillhandahåller
Band 148 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.12.2010 Storleken av data: kb
1086
Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1087
Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket
1088
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel
1089
Statsrådets förordning om utbildning som krävs för rätt att förskriva läkemedel
1090
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
Band 147 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.12.2010 Storleken av data: kb
1083
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
1084
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
1085
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 146 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.12.2010 Storleken av data: kb
1072
Lag om ändring av elsäkerhetslagen
1073
Lag om ändring av 44 och 48 kap. i strafflagen
1074
Lag om ändring av 58 § i naturvårdslagen
1075
Lag om ändring av 20 § i miljöskyddslagen
1076
Lag om centralmyndighet i Finland i vissa internationella ärenden som gäller underhållsbidrag
1077
Lag om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet
1078
Lag om ändring av äktenskapslagen
1079
Lag om ändring av lagen om underhåll för barn
1080
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag
1081
Lag om upphävande av lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur
1082
Lag om ändring av 21 kap. 16 § i strafflagen
Band 145 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.12.2010 Storleken av data: kb
1062
Lag om statliga affärsverk
1063
Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning
1064
Lag om ändring av lagen om folkpensionsindex
1065
Statsrådets förordning om sättande i kraft av lagen om handläggningen av brottmål som gäller personer som i samband med Europeiska unionens militära krishanteringsinsats EUNAVFOR Atalanta misstänks för sjöröveri eller väpnat rån
1066
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1067
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 6 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2010
1068
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2010
1069
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2010
1070
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om genomförande av vissa direktiv som gäller textilier
1071
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2011
Band 144 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.12.2010 Storleken av data: kb
1055
Lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador
1056
Lag om ändring av 13 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen
1057
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar och i tillämpningsföreskrifterna till den
1058
Lag om ändring av mönsterrättslagen
1059
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till förordningen om smittsamma sjukdomar
1060
Finansministeriets förordning om ändring av förordningen om magistraternas placeringsorter och enheter
1061
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter om har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter
Band 143 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.12.2010 Storleken av data: kb
1049
Lag om upphävande av 2 § 4 mom. i personuppgiftslagen
1050
Lag om ändring av lotsningslagen
1051
Lag om upphävande av 3 kap. 7 § i skadeståndslagen
1052
Lag om ändring av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
1053
Lag om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet
1054
Jord- och skogsbruksministeriet förordning om fruktjuice och vissa liknande produkter
Band 142 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.12.2010 Storleken av data: kb
1047
Lag om ändring av 7 § i lagen om tillhandahållande av tjänster
1048
Utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
Band 141 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.12.2010 Storleken av data: kb
1039
Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster
1040
Lag om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter
1041
Lag om ändring av lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab
1042
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om upplysningar ifråga om skatteärenden med Monaco samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1043
Statsrådets förordning om krav på ekodesign för produkter
1044
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet
1045
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1046
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga III i jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat (13/07)
Band 140 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.12.2010 Storleken av data: kb
1034
Lag om handläggningen av brottmål som gäller personer som i samband med Europeiska unionens militära krishanteringsinsats EUNAVFOR Atalanta misstänks för sjöröveri eller väpnat rån
1035
Lag om ändring av 5 § i vallagen
1036
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2011
1037
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enlig lagen om gårdsbruksenheter
1038
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
Band 139 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.12.2010 Storleken av data: kb
1032
IV tilläggsbudgeten för 2010
1033
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Band 138 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.12.2010 Storleken av data: kb
1026
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1027
Finansministeriets förordning Om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer
1028
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
1029
Skatteförvaltningens beslut Om genomsnittlig årlig avkastning av skog
1030
Kyrkomötets beslut om ändring av 132 § i kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan
1031
Kyrkomötets beslut om ändring av 141 § i kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan
Band 137 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.12.2010 Storleken av data: kb
1016
Lag om ändring av varumärkeslagen
1017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i bilaga VI till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
1018
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
1019
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i åtgärd 4(2004) som antagits av avtalsparternas konsultativa möte i enlighet med artikel IX i Antarktisfördraget
1020
Lag om ändring av lagen om skydd för miljön i Antarktis
1021
Lag om ändring av 48 a kap. i strafflagen
1022
Statsrådets beslut om stater och territorier där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism inte uppfyller de internationella förpliktelser som avses i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
1023
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
1024
Justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
1025
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2011
Band 136 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.12.2010 Storleken av data: kb
1005
Lag om ändring av 3 kap. 6 § i miljöskyddslagen för sjöfarten
1006
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
1007
Lag om ändring av kollektivtrafiklagen
1008
Lag om ombildning av Lotsverket till aktiebolag
1009
Lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
1010
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringsinstrumentet till konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO) samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsinstrumentet till konventionen
1011
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporärt nationellt stöd för jordbruk och trädgårdsodling
1012
Statsrådets förordning om Teknologiska forskningscentralen VTT
1013
Finansministeriets förordning om behöriga myndigheter i det administrativa samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater i fråga om mervärdesskatt
1014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka statens sinnessjukhus uppbär avgift
1015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng
Band 135 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.11.2010 Storleken av data: kb
1002
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa levande djur, animaliska biprodukter och vissa varor på Europeiska unionens inre marknad
1003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som ska utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar
1004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav för könsceller och embryon från hästdjur på Europeiska unionens inre marknad
Band 134 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.11.2010 Storleken av data: kb
990
Lag om ändring av lagen om stöd för nyskiften
991
Lag om ändring av 2 och 7 § i arbetstidslagen
992
Lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
993
Statsrådets förordning om ändring av punkt 1.1 och 5 i bilagan till statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverket
994
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2010 av inkomster som erhållits av renskötsel (Översättning till samiska)
995
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Geodetiska institutet
996
Statsrådets förordning om undantag som gäller landets försvar vid tillämpningen av kemikalielagstiftningen
997
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för inskrivningsärenden som gäller fastigheter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp 2011 och 2012
998
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring i den kamerala indelningen och i kommunindelningen
999
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare
1000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften
1001
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 1032/2010 om ändring av förordning (EG) nr 174/2005 om införande av restriktioner på tillhandahållande av bistånd som rör militär verksamhet till Elfenbenskusten
Band 133 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.11.2010 Storleken av data: kb
981
Lag om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
982
Lag om ändring av lagen om elektroniska recept
983
Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
984
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Östafrikanska gemenskapen om finskt stöd till Östafrikanska gemenskapens partnerskapsfond
985
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Museiverket
986
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om produktionsbidrag som betalas för 2010 för vissa jordbruksgrödor
987
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur som betalas för 2010
988
Statsrådets förordning om personalfonder
989
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
Band 132 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.11.2010 Storleken av data: kb
975
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster
976
Statsrådets förordning om ändring av 9 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
977
Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2011
978
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för stödberättigad åkerdränering
979
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare
980
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2010
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.